Kbs De Wegwijzer

Kriekenstraat 43 4847 HE Teteringen

 • Leerkracht met taakkaart
 • Leerkracht begeleidt leerling
 • Samen fruit eten
 • Samen spelen op het groene schoolplein.
 • Schoolfoto van Kbs De Wegwijzer

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Alle leerlingen van onze groepen 8 hebben deelgenomen aan de Eindtoets Cito. Het resultaat van alle vakgebieden samen is voldoende. Vergeleken met de voorgaande schooljaren zien we dit schooljaar een vergelijkbaar beeld wat betreft de referentieniveaus. Rekenen op 1S-niveau blijft onvoldoende. Taalverzorging op 1F niveau en lezen op 2F niveau scoren goed. De resultaten van deze toets komen overeen met de resultaten die deze groep leerlingen de afgelopen jaren heeft behaald in ons eigen LVS (leerlingvolgsysteem). Ondanks de periodes van thuisonderwijs heeft deze groep leerlingen het laatste schooljaar een flinke groei laten zien. We zijn er trots op dat wij alle leerlingen, zowel op school als online, het onderwijs hebben geboden dat zij nodig hebben in hun eigen omgeving. Van het totaal van 54 leerlingen zijn twee leerlingen uitgestroomd naar VMBO specifiek en één leerling naar VSO.    

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school nemen wij naast de toetsen die gebonden zijn aan onze methodes ook methode onafhankelijke toetsen af. Dit zijn toetsen van CITO, welke landelijk genormeerd zijn. Deze CITO toetsen nemen we twee keer per schooljaar af om zo een beeld te krijgen van vorderingen van leerlingen en van de groep als geheel. Daarnaast krijgen wij op deze manier inzicht in de kwaliteit van ons onderwijs. Aan de hand van deze gegevens maakt de school twee keer per schooljaar een rapport, waarin we alle toetsgegevens verzamelen. Deze worden geanalyseerd en op basis daarvan wordt bekeken wat we goed doen en wat beter kan. Verbeterpunten worden opgesteld, vastgelegd en uitgevoerd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij zijn een Leefstijlschool!

Wanneer leerlingen in een groep leren en leven, oefenen ze op een heel natuurlijke manier een aantal sociale vaardigheden. Wij helpen leerlingen vanaf de kleuterklas om hun sociale vaardigheden nog beter te ontwikkelen. Hiervoor gebruiken we Leefstijl.

Voor verdere informatie zie onze website leefstijl Wegwijzer .

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Goede sociale omgang
 • Vertrouwen in jezelf en elkaar
 • Welbevinden en eigenwaarde.

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van onze school. Daarnaast hanteren wij ook zelf een samenhangend systeem van kwaliteitszorg.

Bijvoorbeeld:

 • Eens per twee jaar voeren wij tevredenheidsonderzoeken uit onder ouders, leerlingen en medewerkers.
 • Twee maal per jaar analyseren wij de toetsresultaten van onze leerlingen zodat we de leervorderingen kunnen volgen.
 • We voeren met enige regelmaat observaties in de klas uit. Soms zelfs in de vorm van audits die door collega’s van andere INOS-scholen worden afgenomen.
 • Wij werken beleidsmatig aan onze schoolontwikkeling en rapporteren hierover aan het bestuur (INOS).
 • Wij onderhouden goed contact met de medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en medewerkers kunnen meedenken in de ontwikkeling van de school.

Alle scholen van INOS hanteren dezelfde werkwijze rondom kwaliteitszorg. We delen de ervaringen met elkaar en leren op die manier van elkaar.

Terug naar boven