Kbs De Wegwijzer

Kriekenstraat 43 4847 HE Teteringen

  • Leerkracht met taakkaart
  • Leerkracht begeleidt leerling
  • Samen fruit eten
  • Samen spelen op het groene schoolplein.
  • Schoolfoto van Kbs De Wegwijzer

Het team

Toelichting van de school

INOS kent een platte organisatie: Bestuur – Directeur – Medewerker. De verantwoordelijkheid voor het onderwijs en de ontwikkeling van de leerlingen, ligt daardoor dicht bij de leerkracht en de directe collega’s in het team.

Wij stimuleren de professionele ontwikkeling van leerkrachten onder andere door bij elkaar in de klas te kijken, door scholing/opleiding en door deel te nemen aan INOS-brede leergemeenschappen waar specialisten van verschillende scholen met elkaar werken aan de kwaliteit van het onderwijs.

Het team van De Wegwijzer bestaat uit enthousiaste en gedreven collega's. Ons team werkt veel samen om zo optimaal onderwijs aan te bieden.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

INOS vindt het belangrijk dat bij afwezigheid van een leerkracht er een vakbekwame en gediplomeerde vervanger beschikbaar is. Daartoe is Phoenix opgericht als 29e school van INOS.

Phoenix heeft geen leerlingen of gebouw, wel enthousiaste, bekwame en leergierige professionals die hun talenten inzetten als invalleerkracht binnen onze eigen scholen én een deel van hun tijd gebruiken voor professionalisering en/of innovatie.
Waarom Phoenix? Deze naam – die komt uit de Griekse mythologie – staat voor wijsheid, vernieuwende kracht en (opnieuw) tot bloei komen.   

Mocht het voorkomen dat Phoenix geen invalleerkracht beschikbaar heeft, dan hanteert de school een protocol, waarbij overige leerkrachten worden ingezet en indien nodig een groep wordt opgesplitst en over de andere groepen wordt verdeeld.   

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groep 1-2 is heterogeen georganiseerd. Leerlingen van groep een en twee leren met en van elkaar. Er wordt gewerkt met een thematische aanpak vanuit een ontwikkelingsgerichte visie. Kinderen spelen volgens een duidelijke dagstructuur in een rijke leeromgeving.

Groepen 3 t/m 8 werken volgens het leerstofjaarklassensysteem. Leerlingen van vergelijkbare leeftijd leren samen in de (parallel)groep en op de leerpleinen. Rekenen, spelling, taal en begrijpend lezen worden op 3 niveaus aangeboden vanuit een intensief, basis of verdiept arrangement.

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de website van onze school Kbs de Wegwijzer

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De hierboven aangegeven tijden per vak zijn een indicatie, die thematisch onderwezen worden.

Binnen bovenstaande lessen wordt er per week 45 minuten aan zelfstandig werken gedaan.

Onze leerlingen van groep 1-2 zijn op woensdag vrij.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij gebruiken de geïntegreerde methode 'Alles-in-1'. De hierboven aangegeven tijden per vak zijn een goede indicatie. In een mensenleven hangt alles met elkaar samen. Bij Alles-in-1 doen we dat ook: we combineren, beleven en leren wereldoriëntatie, taal en  lezen in samenhang. Wetenschappelijk onderzoek heeft de grote waarde van taal gekoppeld aan wereldoriëntatie inmiddels ruimschoots aangetoond. Met de methode Alles-in-1 bieden we onze leerlingen de optimale kansen om zich te ontwikkelen én zijn onze leerkrachten zelf de regisseur van hun onderwijs, zoals dat past bij de leerkracht en de leerlingen.

Onze onderwijskundige visie is gebaseerd op de hedendaagse onderwijsvernieuwingen (toekomstbestendig leren).We richten ons daarbij vooral op gedifferentieerd werken, binnen het leerstof-jaarklassen-systeem, in de vorm van zelfstandig werken. Dit houdt in dat we onderwijs op maat geven. De doorgaande lijn op het gebied van zelfstandig werken is in de gehele school zichtbaar, er zijn vaste school- en groepsafspraken. De leerkracht krijgt hierdoor extra ruimte om leerlingen met specifieke hulpvragen te begeleiden. Als verdere verdieping op het zelfstandig werken en om tegemoet te komen aan de verschillende talenten van de leerlingen (meervoudige intelligentie), zetten we coöperatieve werkvormen structureel in. Dit houdt in dat kinderen in kleine groepjes samenwerken. Heel belangrijk hierbij is dat dit gebeurt op een gestructureerde manier, waarbij alle leerlingen een gelijkwaardige inbreng hebben en dat er een gezamenlijk doel wordt vastgesteld.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Wegwijzer is een reguliere basisschool met een breed zorgprofiel. De ondersteuningsbehoefte wordt in eerste instantie binnen de eigen groep opgevangen. Voor extra ondersteuning buiten de groep bieden we lichte ondersteuning aan voor leerlingen met een eigen leerlijn, dyslexieondersteuning. De zware ondersteuning  is voor leerlingen met een arrangement vanuit het samenwerkingsverband.

We bieden extra ondersteuning voor leerlingen met taalachterstand. Tevens hebben we een aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. In het jaar 2019-2020 hebben wij een audit gehad op ons meer- en hoogbegaafdheidsonderwijs. We hebben het hoogste label 'excellent' ontvangen.

Zie verder onze website het kopje Zorg voor leerlingen: Kbs de Wegwijzer

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op De Wegwijzer kijken we naar de mogelijkheden en talenten van kinderen en we denken samen in oplossingen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school is gehuisvest in een multifunctionele accommodatie. We hebben korte lijnen met de voorschoolse opvang. Er is regelmatig overleg met andere 'aanbieders' van de vve. Op deze wijze hopen we de doorgaande lijn steeds beter te waarborgen.

Terug naar boven