De Irisschool

Schelpenlaan 1 a 4533 DW Terneuzen

 • In de school is te zien waar wij voor staan en waar wij aan werken
 • Een van de kernwaarden is 'leveren van kwaliteit'. Op de Irisschool staat kwaliteit van onderwijs hoog in het vaandel.
 • Eigenaarschap zien we onder andere terug in de kwalitatief hoogwaardige stukken die de kinderen uitwerken.

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Irisschool bestaat uit jonge, enthousiaste en gedreven professionals.

De altijd aanwezige bereidheid om het beste voor de kinderen te willen betekenen, maakt dat we op zoek blijven naar verbetering. 

Werken op de Irisschool is nooit saai.

Er is vaak bedrijvigheid dankzij de onvermoeibare creativiteit van het team.

Kortom: samenwerken met het team van de irisschool is een feestje!


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Kortdurende vervangingen proberen wij zo goed mogelijk zelf te organiseren. Dit doen wij op verschillende manieren:

 • dit kan een tijdelijke uitbreiding betekenen voor parttimers binnen het eigen team.
 • in sommige gevallen kunnen wij een beroep doen op ouders die parttime werkzaam zijn binnen de eigen organisatie.
 • in een enkel geval kunnen wij een beroep doen op ouders die werkzaam zijn in het onderwijs buiten de organisatie.
 • soms kiezen we er voor om een groep op te splitsen. 
 • in het uiterste geval wordt een groep kinderen naar huis gestuurd.

Wanneer langdurige vervanging nodig is, wordt het erg lastig en gaan we in gesprek met de teamleider Personeel en interne organisatie van onderwijsgroep Elevantio.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Hert onderwijsconcept van de Irisschool valt onder de noemer Unitonderwijs.

leerjaar 1 en 2 vallen onder Unit A.

In Unit A wordt gewerkt met de methode Onderbouwd".

De leerkrachten bereiden samen de thema's en de lessen voor.

Elke leerkracht neemt de verantwoordelijkheid voor een bepaald aanbod van lessen en voert deze lessen ook uit.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op de Irisschool spreken we van Units in plaats van in groepen.

Groep 3 en 4 vallen onder Unit B

Groep 5 en 6 vallen onder Unit C

Groep 7 en 8 vallen onder Unit D

Op de Irisschool geven we thematisch onderwijs met als doel dat verdiepend werken rond één thema er voor zorgt dat samenhang ontstaat zodat de leerstof beter beklijft.

Met ingang van schooljaar 2021-2022 wordt gekozen voor een nieuwe geïntegreerde methode Wereldoriëntatie voor unit B, C en D. 

Unit A maakt gebruik van de methode Onderbouwd.

Verder maken we gebruik van de volgende methodes:

• De Wereld in Getallen

• Nieuwsbegrip

• Blits

• Kwink

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek inde samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn. Scholen hebben zorgplicht. Dat geldt dus ook voor onze school. Dat betekent dat wij ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. Het gaat daarbij om leerlingen die bij ons worden aangemeld en leerlingen die al op school zitten. Wij zoeken in overleg met de ouders een passende plek. Op onze eigen school of, als de school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of speciale school. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben we vastgelegd welke ondersteuning wij kunnen bieden. Wij werken daarbij vanuit het bovenschoolse Ondersteuningsplan van Perspecto.

De Irisschool is een Openbare basisschool waar onderwijs wordt verzorgd voor kinderen van 4 tot 12/13 jaar.

Omdat wij kinderen op een eigentijdse manier willen voorbereiden op de toekomst bieden wij onderwijs aan in units.

Op de Irisschool zijn, naast dat wij werken met bekwame, enthousiaste leerkrachten, de volgende expertises aanwezig:

 • gedragsspecialist
 • specialist meer-en hoogbegaafdheid
 • rekencoördinator

We werken samen met collega-scholen in de regio en met Samenwerkingsverband Zeeuws Vlaanderen.

De school beoordeelt individueel en op maat haar mogelijkheden, maar ook haar grenzen om kinderen met bijzondere en specifieke onderwijsbehoeften het juiste aanbod te kunnen bieden. Uitgangspunt is, dat de school in principe opvang wil bieden aan alle kinderen van het voedingsgebied van de school. We constateren dat de laatste tijd veel kinderen instromen van expats. Dit vraagt van ons extra vaardigheden en inzet. We kunnen hierbij gebruik maken van de bovenschoolse NT2 zorg.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Samen met de kinderopvangorganisatie en collega-school de Parel hebben wij binnen de brede school een zorgteam opgezet. Dit zorgteam komt twee keer per jaar samen om met elkaar in gesprek te gaan omtrent specifieke zorgleerlingen. Hierbij wordt gehandeld volgens AVG.

Het zorgteam bestaat uit IB-ers van beide scholen en de coördinatoren van het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal. Regelmatig sluit één van de directieleden aan of de unitmanager van SKOZVL

Terug naar boven