De Irisschool

Schelpenlaan 1 a 4533 DW Terneuzen

 • Eigenaarschap zien we onder andere terug in de kwalitatief hoogwaardige stukken die de kinderen uitwerken.
 • Schoolfoto van De Irisschool
 • Schoolfoto van De Irisschool
 • Schoolfoto van De Irisschool
 • Schoolfoto van De Irisschool

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Irisschool bestaat uit jonge, enthousiaste en gedreven professionals.

De altijd aanwezige bereidheid om het beste voor de kinderen te willen betekenen, maakt dat we op zoek blijven naar verbetering. 

Werken op de Irisschool is nooit saai.

Er is vaak bedrijvigheid dankzij de onvermoeibare creativiteit van het team.

Kortom: samenwerken met het team van de irisschool is een feestje!


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Kortdurende vervangingen proberen wij zo goed mogelijk zelf te organiseren. Dit doen wij op verschillende manieren:

 • dit kan een tijdelijke uitbreiding betekenen voor parttimers binnen het eigen team.
 • in sommige gevallen kunnen wij een beroep doen op ouders die parttime werkzaam zijn binnen de eigen organisatie.
 • in een enkel geval kunnen wij een beroep doen op ouders die werkzaam zijn in het onderwijs buiten de organisatie.
 • soms kiezen we er voor om een groep op te splitsen. 
 • in het uiterste geval wordt een groep kinderen naar huis gestuurd.

Wanneer langdurige vervanging nodig is, wordt het erg lastig en gaan we in gesprek met de teamleider Personeel en interne organisatie van onderwijsgroep Elevantio.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het onderwijsconcept van de Irisschool valt onder de noemer Unitonderwijs.

Leerjaar 1 en 2 vallen onder Unit A.

In Unit A wordt gewerkt met de methode Onderbouwd.

De leerkrachten bereiden samen de thema's en de lessen voor.

Elke leerkracht neemt de verantwoordelijkheid voor een bepaald aanbod van lessen en voert deze lessen ook uit voor alle kinderen van de unit. Te denken valt aan de lessen uit de methode Kwink of de lessen in Engelse taal (Groove me). De kinderen van internationals en de kinderen die extra aandacht nodig hebben op het gebied van taalvaardigheid krijgen door één van de leerkrachten van Unit A extra taalactiviteiten aangeboden. Dit organiseren we ook voor leerlingen die extra verrijking en verdieping nodig hebben.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op de Irisschool spreken we van Units in plaats van in groepen.

Basisgroep 1-2 vallen onder Unit A

Basisgroep 3 en 4 vallen onder Unit B

Basisgroep 5 en 6 vallen onder Unit C

Basisgroep 7 en 8 vallen onder Unit D

Op de Irisschool geven we thematisch onderwijs met als doel dat verdiepend werken rond één thema er voor zorgt dat samenhang ontstaat zodat de leerstof beter beklijft

Unit A maakt gebruik van de methode 'Onderbouwd'.

In de andere Units gebruiken we de methode 'Blink de wereld

Op dit moment werken we met:

• De Wereld in Getallen

• Taal-Actief en VLL voor de leerlingen van basisgroep 3

• Dia Tekstenlab

• Blits

• Kwink (SEL)

• Groove me

• Voor de creatieve vakken maken we gebruik van de talenten van de leerkrachten en worden er workshops georganiseerd war de kinderen zich op in kunnen schrijven. We zien er nauw op toe dat alle aspecten aan bod komen. Dit doen we aan de hand van de SLO doelen.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn. Scholen hebben zorgplicht. Dat geldt dus ook voor onze school. Dat betekent dat wij ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. Het gaat daarbij om leerlingen die bij ons worden aangemeld en leerlingen die al op school zitten. Wij zoeken in overleg met de ouders een passende plek. Op onze eigen school of, als de school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of speciale school. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben we vastgelegd welke ondersteuning wij kunnen bieden. Wij werken daarbij vanuit het bovenschools beleidskader voor leerlingbegeleiding.  

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u de ondersteuning vinden die wij bieden. Dit document kunt u vinden op de website van de school: www.obsdeirisschool@ogperspecto.nl

De Irisschool is een Openbare basisschool waar onderwijs wordt verzorgd voor kinderen van 4 tot 12/13 jaar.

Omdat wij kinderen op een eigentijdse manier willen voorbereiden op de toekomst bieden wij onderwijs aan in units.

Op de Irisschool zijn, naast dat wij werken met bekwame, enthousiaste leerkrachten, de volgende expertises aanwezig:

 • gedragsspecialist
 • specialist meer-en hoogbegaafdheid
 • rekencoördinator
 • taal-leescoördinator
 • RO4 specialist
 • hooggevoelig-en strong willed specialist

We werken samen met collega-scholen in de regio en met Samenwerkingsverband Zeeuws Vlaanderen.

De school beoordeelt individueel en op maat haar mogelijkheden, maar ook haar grenzen om kinderen met bijzondere en specifieke onderwijsbehoeften het juiste aanbod te kunnen bieden. Uitgangspunt is, dat de school in principe opvang wil bieden aan alle kinderen van het voedingsgebied van de school. We constateren dat de laatste tijd veel kinderen instromen van internationals. Dit vraagt van ons extra vaardigheden en inzet. We kunnen hierbij gebruik maken van de bovenschoolse NT2 zorg.

Naast de algemene beschrijving is het zaak om te informeren over hoe de school omgaat met doublures en kleutergroepverlenging (in het bijzonder voor de ‘najaarskleuters’). Binnen onze school worden ouders nauw betrokken bij het onderwijsproces en wanneer kinderen een OPP hebben, gebeurt dat nog intensiever. Dit verdient om expliciet beschreven te worden. Echter, op de Irisschool spreken wij niet over doublure, maar over een verlengd Unitjaar.      

Verlengd Unitjaar

Op de Irisschool kan elk kind functioneren op zijn of haar niveau. We geven de voorkeur aan een aangepast lesprogramma, zodat een leerling kan doorstromen op de gebruikelijke manier. Een enkele keer kan het voorkomen dat een kind beter gebaat is bij het krijgen van een verlengd unitjaar. Wanneer een kind een verlengd unitjaar krijgt, hoeft het basisprogramma niet helemaal opnieuw doorlopen te worden. Waar mogelijk gaat een kind verder op een passend niveau bij de ontwikkeling.

Voor kinderen met een niet op te heffen leerstoornis biedt een verlengd Unitjaar meestal geen oplossing. Voor deze groep kinderen is het aanbieden van aangepaste leerstof een betere oplossing. De procedure bij verlenging van de schoolloopbaan staat beschreven in een protocol. Ouders worden betrokken tijdens deze procedure. De uiteindelijke beslissing ligt bij de school.  

 

Kleuterverlenging

Kinderen stromen op 4-jarige leeftijd in in groep 1 van het basisonderwijs. Deze instroom vindt gedurende het hele schooljaar plaats. Groepen 1 en 2 van het basisonderwijs zijn de zogenaamde kleutergroepen. Op  de Irisschool zijn dit de kinderen die in Unit A zitten. Volgens de onderwijsinspectie is er sprake van kleuterverlenging als in kind geboren voor 1 januari niet overgaat van groep 2 naar groep 3. Uitgangspunt is dat een kind nog onvoldoende vaardigheden heeft ontwikkeld om te kunnen deelnemen aan het aanvankelijk lees- en schrijfprogramma en het rekenprogramma van groep 3. Op de Irisschool vindt kleuterverlenging plaats wanneer de school overtuigd is dat de kleuterverlenging in belangrijke mate zal bijdragen aan de ontwikkeling van de benodigde vaardigheden. De procedure bij kleuterverlenging staat beschreven in een protocol.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op de Irisschool hebben we de ambitie om het onderwijs de komende jaren nog meer kindgericht vorm te geven. Dit realiseren wij door de samenwerking tussen de leerkrachten te optimaliseren. Door het aanbieden van verschillende werkvormen in clusters van leerlingen met eenzelfde niveau of juist niet, zorgen we ervoor dat elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Samen met de kinderopvangorganisatie en collega-school de Parel is binnen de brede school een zorgteam opgezet. Dit zorgteam komt twee keer per jaar samen om met elkaar in gesprek te gaan omtrent specifieke zorgleerlingen. Hierbij wordt gehandeld volgens AVG.

Het zorgteam bestaat uit Intern Begeleiders van beide scholen en de coördinatoren van het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal. Regelmatig sluit één van de directieleden aan of de unitmanager van SKOZVL

Terug naar boven