De Irisschool

Schelpenlaan 1 a 4533 DW Terneuzen

Schoolfoto van De Irisschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij OBS de Irisschool.

Op de Irisschool werken we met enthousiaste en bevlogen leerkrachten. Vanuit de overtuiging dat onderwijs anno 2020 eigentijds, uitdagend en kindgericht moet zijn, werken we met een nieuw onderwijsconcept. We maken hierbij gebruik van moderne middelen die ondersteunend zijn bij het aanbieden van ons onderwijs. Vanaf schooljaar 2019-2020 bestaat het concept uit werken in units waar verschillende jaargroepen met meerdere leerkrachten samenwerken.

De Irisschool is een school waar we met elkaar streven naar:

  • eigenaarschap
  • samenwerking
  • kwaliteit
  • verantwoordelijkheid (samen sterk)

Wij nodigen u van harte uit om een kijkje te komen nemen en te genieten van de fijne sfeer waarin we samen met kinderen en ouders ons onderwijs vorm geven.

Met vriendelijke groet, Marian de Moor Vael, directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • MODERN ONDERWIJSCONCEPT
  • EIGENAARSCHAP
  • SAMENWERKING
  • KWALITEIT
  • VERANTWOORDELIJK (samen sterk)

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen die de school bezoeken komen voor meer dan 95 % uit de wijk Othene. Othene is een jonge groeiende wijk en we verwachten dan ook in de komende jaren een toestroom van leerlingen, waardoor een lichte stijging te zien zal zijn.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
213
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij hanteren op de Irisschool traditionele schooltijden

De Irisschool zal in samenspraak met beide andere partners binnen de brede school en MR andere vormen evalueren indien daar aanleiding toe is door veranderende omstandigheden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Privacy

Onze school gaat voorzichtig en terughoudend om met leerlinggegevens en gegevens die ouders aan school verstrekken. De school zorgt ervoor dat de gegevens goed beveiligd zijn. U kunt de gegevens die de school van u of uw kinderen bijhoudt inzien en zonodig vragen deze te corrigeren. Soms staat informatie over of foto’s van de kinderen in de nieuwsbrieven of op de website of socialemedia. Te denken valt aan verjaardagen, uitslagen van toernooitjes, rollen bij de schooluitvoering, enz. Als er bezwaren bestaan tegen het verspreiden van deze informatie verzoeken we u dat aan te geven bij de directie van de school. Op onze website of in sociale media worden o.a. werkstukjes en foto’s van kinderen geplaatst. Ouders die tegen publicatie van werk gemaakt door kinderen en/of foto’s van hun kinderen zijn, wordt gevraagd hiertegen bezwaar te maken. Bij bezwaren zal degene die de website onderhoudt deze informatie verwijderen. Strikt persoonlijke informatie wordt niet geplaatst op de website. Omdat we ons houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden ook geen privé-gegevens van leerlingen, ouders, medewerkers van de school, Onderwijsgroep Perspecto, medezeggenschapsraad, ouderraad of vrijwilligers aan derden beschikbaar gesteld. Deze zijn altijd via de school te benaderen. Meer informatie over het beleid inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is tevinden op de www.ogperspecto.nl

Terug naar boven