De Irisschool

Schelpenlaan 1 a 4533 DW Terneuzen

 • Eigenaarschap zien we onder andere terug in de kwalitatief hoogwaardige stukken die de kinderen uitwerken.
 • Schoolfoto van De Irisschool
 • Schoolfoto van De Irisschool
 • Schoolfoto van De Irisschool
 • Schoolfoto van De Irisschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Kwaliteitsbeleid tussentijdse toetsen

Het cyclisch volgen van de leerlingen neemt op de Irisschool een belangrijke plaats in.

Wij doen dit volgens het 4D model: Data, Duiden, Doelen, Doen.

De school gebruikt diverse instrumenten om het onderwijs en de resultaten te bewaken:

·        Methode gebonden toetsen

·        Methode onafhankelijke toetsen zoals Cito-toetsen

·        Eindtoets Route-8

·        Toets sociaal-emotioneel welbevinden ZIEN  

Om goed overzicht te hebben, maken we gebruik van 'leeruniek'. 

Middels dit dashboard wordt op een gebruiksvriendelijke manier geanalyseerd en geëvalueerd. Vervolgens worden interventies en plannen van aanpak geschreven. De school werkt hierbij in een cyclisch proces: alle plannen worden na een bepaalde periode geëvalueerd en bijgesteld. In ons schoolplan hebben we daarvoor een meerjarenplan opgesteld dat we de komende  jaren zullen volgen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op de Irisschool zijn onze kernwaarden leidend in alles wat we doen.

Onze kernwaarden zijn:

 • eigenaarschap
 • samenwerking
 • kwaliteit
 • verantwoordelijkheid (samen sterk)


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • zorg goed voor jezelf
 • zorg goed voor een ander
 • zorg goed voor je omgeving

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In  maart 2023 heeft de inspectie een bestuurlijke visitatie uitgevoerd aan onderwijsorganisatie Elevantio. 

Het bestuur heeft de Irisschool voorgedragen aan de inspectie voor een bezoek vanwege het bijzondere onderwijsconcept en onze visie op onderwijs. 

De onderwijsinspectie was onder de indruk van de manier van werken op de Irisschool en in het bijzonder van de aanpak met tekstenlab (voorheen begrijpend lezen)

Terug naar boven