Prins Willem van Oranjeschool

Leeuwenlaan 29 4532 AE Terneuzen

Schoolfoto van Prins Willem van Oranjeschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij zijn verplicht om te werken met een leerlingvolgsysteem (LVS). Een leerlingvolgsysteem is een programma dat de leerkrachten inzicht geeft in de ontwikkeling van de leerlingen, zowel op individueel als op groepsniveau. Dit inzicht wordt gebruikt om het onderwijsaanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de groep en de individuele leerlingen. In een LVS voert de leerkracht toetsresultaten in van methodetoetsen en methodeonafhankelijke toetsen. Wij analyseren de toetsresultaten grondig om het lesaanbod op de leerling af te stemmen. Wij maken sinds schooljaar 2022-2023 gebruik van het IEP LVS. https://www.bureau-ice.nl/basisonderwijs/iep-leerlingvolgsysteem/

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We streven ernaar om de overgang van onze leerlingen van groep 8 naar het voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. Om dit te bereiken, ondernemen we verschillende stappen om onze leerlingen optimaal voor te bereiden op deze ‘stap’.

Adviesprocedure en Gelijke Kansen
Om ervoor te zorgen dat onze leerlingen naadloos instromen in het voortgezet onderwijs dat bij hen past, hanteren wij een zorgvuldige adviesprocedure. In lijn met ons streven naar gelijke kansen, geven we in beginsel kansrijk advies. Het is van groot belang voor ons om te weten waar onze leerlingen na groep 8 terechtkomen en welke ondersteuning zij mogelijk nodig hebben om te slagen in het voortgezet onderwijs. Daarom onderhouden we nauw contact met de scholen waar onze leerlingen naartoe gaan en streven we naar een warme overdracht voor degenen waar dat extra gewenst is.

Samenwerking met het Voortgezet Onderwijs
We investeren in een brede samenwerking met het voortgezet onderwijs om een soepele overgang te waarborgen. Onze deelname aan de werkgroep PO-VO stelt ons in staat om gezamenlijk thema's te verkennen en te werken aan een betere aansluiting tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Doorstroomtoets en Groei van Leerlingen
De doorstroomtoets in plaats van de eindtoets in groep 8. Deze nieuwe naam benadrukt beter het doel van de toets, namelijk dat het niet het einde van de leerling's ontwikkeling markeert, maar eerder een overgangsfase. De doorstroomtoets wordt eerder in het schooljaar afgenomen, in februari, zodat we snel kunnen reageren op de resultaten. Dit biedt de mogelijkheid om de resterende tijd in de basisschoolperiode effectief te benutten om aan doelen te werken en de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun volgende onderwijsstap.

Planning voor Groep 8
Eind oktober tot medio november: IEP midden toetsen worden afgenomen.
Laatste week van november: Analyse van resultaten en opstellen van talentenkaarten.
Eind november tot begin december: VO adviesgesprekken.
Februari: Doorstroomtoets.
Medio maart: Gesprekken met leerlingen over groei en invullen van het aanmeldingsformulier voor het voortgezet onderwijs.

Kennismaking met het Voortgezet Onderwijs
Gedurende het schooljaar organiseren we regelmatig bezoeken aan nabijgelegen voortgezet onderwijs school, waarbij onze leerlingen de kans krijgen om de schoolomgeving te verkennen. Onze groep 8 leerkrachten begeleiden de leerlingen tijdens deze bezoeken, waarbij ze zelfs enkele lessen verzorgen. Hierdoor kunnen de leerlingen alvast wennen aan de nieuwe omgeving.

Brugklasweek
Aan het einde van het schooljaar organiseren we een brugklasweek waarin we het voortgezet onderwijs nabootsen. Tijdens deze week ervaren de leerlingen een ander rooster, met wisselende docenten en lestijden, vergelijkbaar met de middelbare school. Gastdocenten verzorgen diverse lessen, waardoor de leerlingen ook ervaren hoe het is om voor ieder vak een andere docent te hebben. Zo streven we ernaar om de overgang naar het voortgezet onderwijs voor onze leerlingen zo soepel en vertrouwd mogelijk te maken.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven