IKC Stelle-Zeemeeuw

Wagnerhof 3 4536 BP Terneuzen

  • Schoolfoto van IKC Stelle-Zeemeeuw
  • Schoolfoto van IKC Stelle-Zeemeeuw
  • Schoolfoto van IKC Stelle-Zeemeeuw

Het team

Toelichting van de school

Binnen KC Stelle-Zeemeeuw is er een rekenspecialist aanwezig en twee leerkrachten met de opleiding Master SEN (Special Educational Needs) gedrag oftewel gedragsspecialisten. In de onderbouw is er een specialist opgeleid voor het jonge kind en zijn twee collega's gecertificeerd voor VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie). 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij ziekte proberen wij intern op te lossen. Alle Elevantio-scholen hebben overformatie om ziekte van leerkrachten op de eigen school op te vangen. De laatste jaren is er een lerarentekort ontstaan. Indien er geen vervanger beschikbaar is, proberen wij het met ambulant personeel op te lossen. Wanneer er geen vervanger of ambulant personeel beschikbaar is, kan het zijn dat een groep verdeeld wordt over de andere groepen of zelfs naar huis wordt gestuurd (met indien nodig noodopvang op school).

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Interim-directeur: Richard Betram

Directeur:  Maaike Eggermont

Intern begeleider: Walter de Leeuw

Groepsverdeling:

- gr. 1/2a: juf Anita Bakker (ma, wo, do, vr)

                juf Sonja Schutte (di)

         --> 3+ activiteit: dinsdag- en woensdagochtend sluiten peuters + juf Nena als PM'er aan in gr. 1/2a

- gr. 1/2b: juf Kirsten Niemeijer (ma, di, do, vr)

                juf Sonja Schutte (wo)

- gr. 3/4: juf Karin Reunis (ma, di do, vr)

              juf Ria Schermer (wo)

- gr. 5 :   juf Ria Herman (ma, di, wo, do)

              juf Ria Schermer (vr)

- gr. 6/7: juf Joyce Riemens (ma, di, wo, vr) 

              juf Elke Peters (do)

- gr. 7/8: juf Elke Peters (ma, vr)

              juf Layla van Driel (di, wo, do)

     

Ondersteuning:

- juf Ria Schermer (ma, di, do)

- onderwijsassistent meester Mike van Daele (ma, wo, do, vr)

- onderwijsassistent juf Larissa Oosterhof (ma, wo, do)

- onderwijsassistent en activiteitenbegeleiding juf Francina Eerkes (ma, do)

- onderwijsassistent juf Ibtisam Kuritem (di, wo, vr)

- onderwijsassistent juf Roxana Wijgand (di, wo, do)

- pedagoog Bianka Dumez (ma, di, do)

- gymleerkrachten Jorn Vonck (ma) en Rick Everaard (do)

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden of rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn. Scholen hebben zorgplicht. Dat geldt dus ook voor onze school. Dat betekent dat wij ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. Het gaat daarbij om leerlingen die bij ons worden aangemeld en leerlingen die al op school zitten. Wij zoeken in overleg met de ouders een passende plek. Op onze eigen school of, als de school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of speciale school. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben we vastgelegd welke ondersteuning wij kunnen bieden. Wij werken daarbij vanuit het bovenschools beleidskader voor leerlingbegeleiding.

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u de ondersteuning vinden die wij bieden. Dit document kunt u vinden op de website van de school: www.stelle-zeemeeuw.nl

De ondersteuning die wij kunnen bieden:

Wij stemmen het onderwijs goed af op de behoeftes van leerlingen. Wij hebben een leerlingpopulatie met een multiculturele achtergrond. Wij hebben veel kennis van NT2-onderwijs en bieden onderwijs waarin taal en woordenschat centraal staat. Wij hebben een NT2-specialist in ons team, een huiswerkklas en de leerkrachten zijn geschoold in het bevorderen van taalstimulering. De opvang van anderstalige instromers is bij ons in goede handen.

Ook hebben we aandacht voor na– en buitenschoolse activiteiten op het gebied van sport, educatie, cultuur en welbevinden. Dat willen we graag op dit niveau handhaven en stimuleren naar een hoger niveau. De relatief hoge score op opbrengstgericht werken is voor een groot deel te danken aan de planmatige aanpak ervan. We werken planmatig aan een verdere verbetering van de organisatorische competenties van de leerkrachten voor het realiseren van passend onderwijs. Wel willen we de leerlingen nog zelfredzamer, oplossingsgerichter en zelfstandiger maken. 

Momenteel zijn wij deskundig in:

  • Kinderen met leerachterstanden
  • Kinderen met taalproblemen/ taalachterstanden
  • NT2 (in samenwerking met TEC Terneuzen, gehuisvest in de Oude Vaart)
  • Weerbaarheid

Wij hebben de ambitie om nog deskundiger te worden in de opvang van leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. 

Doubleren

Op Stelle-Zeemeeuw kan elk kind functioneren op zijn of haar niveau. Een kind blijft enkel zitten (doubleren) wanneer de school overtuigd is dat een leerling het daarna beter zal gaan doen. We geven de voorkeur aan een aangepast lesprogramma, zodat een leerling gewoon kan doorstromen naar de volgende groep. Stelle-Zeemeeuw probeert doubleren zoveel mogelijk te voorkomen, maar soms zijn er omstandigheden waarbij een doublure een goede oplossing kan zijn. Doubleren gebeurt alleen als het aanbieden van dezelfde leerstof voor een tweede jaar zinvol is. Voor kinderen met een niet op te heffen leerstoornis biedt een doublure meestal geen oplossing. Voor deze groep kinderen is het aanbieden van aangepaste leerstof een betere oplossing. De procedure bij doublures staat beschreven in een protocol. Ouders wordt betrokken tijdens deze procedure. De uiteindelijke beslissing ligt bij de school.

Kleuterverlenging

Kinderen stromen op 4-jarige leeftijd in in groep 1 van het basisonderwijs. Deze instroom vindt gedurende het hele schooljaar plaats. Groepen 1 en 2 van het basisonderwijs zijn de zogenaamde kleutergroepen. Volgens de onderwijsinspectie is er sprake van kleuterverlenging als een kind geboren voor 1 januari niet overgaat van groep 2 naar groep 3. Uitgangspunt is dat een kind nog onvoldoende vaardigheden heeft ontwikkeld om te kunnen deelnemen aan het aanvankelijk lees- en schrijfprogramma en het rekenprogramma van groep 3. Op Stelle-Zeemeeuw vindt kleuterverlenging plaats wanneer de school overtuigd is dat een leerling het daarna beter zal gaan doen. Dat de kleuterverlenging in belangrijke mate zal bijdragen aan de ontwikkeling van de benodigde vaardigheden. Hierin worden natuurlijk de ouders betrokken. De procedure bij kleuterverlenging staat beschreven in een protocol.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Om leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte nog beter te kunnen begeleiden, conformeren wij ons aan het plan passend onderwijs. We zoeken met alle belanghebbenden naar zo goed en zo passend mogelijk thuisnabij onderwijs voor elke leerling. In ons aanbod zullen wij vooral uitgaan van: het onderwijs volgt de leerling en niet de leerling volgt ons onderwijs. We kijken voor elke leerling naar een programma dat zo goed mogelijk past. 

Tijdens het schooljaar 2023-2024 zal het team een nascholing volgen voor EDI (effectieve directe instructie).

De groepen 3 t/m 8 hebben een keuze gemaakt voor een nieuwe rekenmethode. Deze zal in het schooljaar 2023-2024 geïmplementeerd worden. We hopen met deze vernieuwde methode nog beter aan de behoeften van de kinderen tegemoet te komen.

Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte worden in de groep en daarbuiten begeleid door de onderwijsassistent en de leerkracht. Verlengde instructie, een eigen leertraject, extra werken aan eigen doelen, de huiswerkklas of een ontwikkelingsperspectief behoren tot de mogelijkheden. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voor meer informatie over opvangmogelijkheden kunt u contact opnemen met:

Prokino

Wagnerhof 1 

4536 BP Terneuzen

Locatie: 06-82 84 94 01

klantenservice: 088-2330000

klantenservice@prokino.nl

Terug naar boven