IKC Stelle-Zeemeeuw

Wagnerhof 3 4536 BP Terneuzen

  • Schoolfoto van IKC Stelle-Zeemeeuw
  • Schoolfoto van IKC Stelle-Zeemeeuw
  • Schoolfoto van IKC Stelle-Zeemeeuw

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In 2023 heeft de groep 8 op de eindtoets naar verwachting gescoord. 1 advies is naar boven toe bijgesteld. De gemiddelde score op de Route 8 toets was 177,1.

Met rekenen behaalden 81,8 % van de leerlingen het referentieniveau 1F. Dit ligt net iets boven de gecorrigeerde minimumeis van 80%. In de afgelopen jaren zien wij een stijgende lijn in het behalen van de 1F niveaus. 9,1 % van de leerlingen behaalden het 1S niveau. Dit ligt onder het landelijk gemiddelde. Investeren in het behalen van 1S niveau zal volgend schooljaar speerpunt zijn. Met de nieuwe rekenmethode hopen wij nog meer te kunnen differentiëren om aan ieders behoeften te kunnen voldoen.

Met het onderdeel taalverzorging heeft 90,9 % het 1 F niveau gehaald. De school zit boven de minimum eis van 85%. Het landelijk gemiddelde is 94,5%. Het percentage leerlingen dat 1S/2F behaald is 54,5 %. Het landelijk gemiddelde is 50,4 %.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het zorgprotocol en uniforme afspraken zijn vastgelegd in ons ondersteuningsplan. De ontwikkelingen van alle leerlingen worden gevolgd door middel van het LOVS van het CITO. De gegevens worden getransporteerd naar ons administratiesysteem Parnassys. Twee keer per jaar wordt er een analysedocument gemaakt van de opbrengsten en worden acties/interventies aangepast. Dit document wordt met het gehele team besproken en wordt naar het bestuur gestuurd.

Drie keer per jaar vindt er een multifunctioneel overleg (MFO) plaats waarin de ontwikkelingen, vorderingen van de leerlingen en ondersteuningsbehoefte van de leerkracht besproken wordt. Als tijdens het MFO onvoldoende antwoord wordt gevonden kan het besluit worden genomen om desbetreffende leerling te bespreken met de bovenschoolse specialisten. We proberen eerst op schoolniveau alles zo goed mogelijk te begeleiden. Er wordt gezocht naar een specifieke interventie of aanpak die de leerling, ouders of leerkracht verder op weg kunnen helpen. In ons IKC kan gebruik maken van de specialisten die bovenschools voor Elevantio werken. Iedere Elevantio-school heeft vanuit het samenwerkingsverband een BPO-er (Begeleider Passend Onderwijs) toegewezen gekregen. De BPO-er kijkt mee in de school, geeft handelingsadviezen en soms begeleidt de BPO-er een extern traject. In ons ondersteuningsplan wordt beschreven hoe de leerlingenzorg ingeregeld is.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In ieder kind schuilt een talent. Wij proberen eruit te halen wat erin zit. De afgelopen jaren behaalde de school mooie eindresultaten die boven het minimumniveau lagen van de inspectie. Na de twee jaren Corona zijn de resultaten van rekenen wat teruggezakt.

Vanaf eind groep 7 krijgt de leerling een voorlopig vervolgadvies. Dit kan bijgesteld worden in groep 8. In groep 8 krijgen de leerlingen voor 1 maart een definitief advies voor het voortgezet onderwijs. Voor de eindtoets maken wij gebruik van de adaptieve Route 8 toets. In groep 8  werken de leerlingen vaak aan persoonlijke doelen. De ervaring leert dat kinderen hier soms enorm mee vooruit kunnen gaan. Mocht het advies op de eindtoets hoger uitvallen, dan zullen wij het advies  heroverwegen. Het betekent niet dat het advies per definitie verandert. Leerkracht, intern- begeleider en directeur gaan met elkaar in gesprek en bespreken alle resultaten, de werkhouding van de leerling, weerbaarheid en sociaal- emotionele ontwikkeling. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De 4 kernwaarden van de school "veiligheid, vertrouwen, samen en groei" bepalen het gedrag van de medewerkers in relatie tot de omgang met en tussen de kinderen. De leerkracht richt zich op de bevordering van positieve groepsnormen in de klas. Bij het bevorderen van een positieve groepssfeer vervult de leerkracht een voorbeeldfunctie. Hij/zij vertoont geloofwaardigheid en consequent sociaal-emotionele vaardigheden in de omgang met kinderen, ouders en collega’s. Leerkrachten praten met een “Ik-boodschap”. Positief gedrag wordt beloond. Aan het begin van het schooljaar worden er in elke groep kennismakingsactiviteiten gedaan ter bevordering van de groepssfeer. (de gouden weken). In deze eerste weken stellen de kinderen gezamenlijk en in overleg de groepsregels vast. De regels worden positief geformuleerd en in elke klas zichtbaar opgehangen. Iedere ochtend 'ziet' de leerkracht iedere leerling en begroet hem/haar. Het hele team is verantwoordelijk voor de zorg van al onze leerlingen. 

We maken gebruik van de methode 'Kwink' om sociaal-emotionele vaardigheden aan te leren en te oefenen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veiligheid
  • vertrouwen
  • samen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven