Basisschool De Vaart

Beverlanderhof 28 2461 BT Ter Aar

 • Schoolfoto van Basisschool De Vaart
 • Schoolfoto van Basisschool De Vaart
 • Schoolfoto van Basisschool De Vaart
 • Ontmoeten
 • Schoolfoto van Basisschool De Vaart

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als school zijn wij via onze Stichting WijdeVenen aangesloten bij  de invalpool van  RTC Cella, een organisatie die de vervanging van leerkrachten bij ziekte, rechtspositioneel verlof en scholing regelt. 

In het geval er bij ziekte geen invaller beschikbaar is vanuit de invalpool dan zoekt de school de mogelijkheid om de eerste dag de leerlingen op te vangen door samenvoegen van groepen, de inzet van een leerkrachtondersteuner, of een collega die extra wil werken.

Indien er geen invallers beschikbaar zijn en bovengenoemde opties niet mogelijk zijn of niet (meer) verantwoord zijn, dan maken wij de keuze de leerlingen thuis te laten blijven. De ouders worden hier via Schoudercom over geïnformeerd. 

WIJ de Venen heeft beleid opgesteld ter voorkoming van lesuitval, klik hier om dit beleid in te zien.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Vaart is verdeeld in 5 units met ieder een aantal basisgroepen. In een basisgroep zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar, dus bijvoorbeeld leerlingen van groep 5 en 6. Zo kunnen kinderen nog meer van en met elkaar leren.

Er zijn twee onderbouwunits met een aantal groepen 1/2. In deze units, met een gevarieerde en uitdagende leeromgeving, leren kinderen vanuit spel en beweging. De kinderen kunnen naar keuze gebruik maken van de verschillende ruimtes in de unit. Vanuit vrije keuze krijgen kleuters ontwikkelingsgelegenheid en groeien ze toe naar een taakgerichte leer- en werkhouding.

Op de middenbouwunit (met groepen 3/4) wordt gestart met meer methodisch onderwijs. Daarnaast is er nog veel ruimte voor spel. Spel om van te leren en spel om dat wat je geleerd hebt toe te kunnen passen. Op het leerplein zullen daartoe hoeken worden ingericht. Het thematisch werken vanuit de onderbouw wordt in deze bouw voortgezet en vormt een overgang naar het thematisch werken in de bovenbouw. 

In de twee bovenbouwunits (5/6 en 7/8) wordt verder gewerkt aan een stevige basis voor taal, lezen en rekenen. De wereld oriënterende vakken worden thematisch aangeboden vanuit het concept van onderzoekend leren.  

Iedere basisgroep heeft een vaste leerkracht en een eigen groepsruimte. Met hun eigen groepsruimte als basis, maken leerlingen gebruik van andere beschikbare instructie- en werkplekken. Leerkrachten binnen een unit zijn met elkaar verantwoordelijk. Binnen de unit gaan we groepen indelen van leerlingen met dezelfde instructiebehoefte, zodat we een passend onderwijsaanbod kunnen doen. Leerlingen kunnen dus ook instructies en begeleiding krijgen van andere leerkrachten. Om dat te kunnen realiseren zijn de lesroosters horizontaal samengesteld, dit betekent dat bepaalde vakgebieden op hetzelfde tijdstip gegeven worden. De groepen hebben bijvoorbeeld allemaal op het hetzelfde moment rekenen. De leerlingen werken met een weektaak. Op de weektaak staan taken die de leerlingen zelfstandig kunnen verwerken en keuzetaken.

Klasindeling

 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Een kleuter leert vooral door middel van spel. De leerkracht zorgt voor een leerrijke omgeving en begeleiding. Spelenderwijs verwerft een kleuter de benodigde vaardigheden.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De vakgebieden worden daar waar mogelijk in betekenisvolle samenhang aangeboden.


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

We willen vanuit een integraal onderwijsconcept ieder kind bieden wat het nodig heeft. Ons doel is goed onderwijs te bieden voor ieder kind, passend bij uiteenlopende onderwijsbehoeften en met ruimte voor eigen leerstijlen en eigen talent.  

Leerlingen verschillen in onderwijsbehoefte, leerlingen zijn niet gebaat bij een aanbod dat voor alle leerlingen gelijk is. In ons dagelijks onderwijs kunnen we, doordat we met het unitonderwijs en flexibele niveaugroepen werken, al veel leerlingen al van een passend onderwijsaanbod voorzien.

Voor leerlingen die behoefte hebben aan een specifiek ondersteuningsaanbod bieden verschillende leerpleinarrangementen. Op alle leerpleinen is daartoe onderwijs(ondersteunend) personeel aanwezig.

leerpleinarrangementen richten zich o.a. op:

 • Leerlingen die verrijking nodig hebben
 • Leerlingen met (een kans op) vertraagde taal- en/of leesontwikkeling
 • Leerlingen met (een kans op) vertraagde rekenontwikkeling
 • Leerlingen die op sociaal en/of emotioneel gebied extra ondersteuning nodig hebben

Bewegingsonderwijs wordt gegeven door vakleerkrachten van Beweegpartner. Het doel van beweegpartner is om ieder kind te laten bewegen binnen zijn of haar eigen natuurlijke bewegingsdrang. Bewegen met plezier staat centraal in uitdagende lessen met veel vrijheid. De fysieke gesteldheid van de kinderen wordt in kaart gebracht. Gekeken wordt naar conditie, basismotoriek, lichaamsbeheersing, sportief gedrag en inzet.

Binnen de school is expertise aanwezig op de gebieden van sociaal emotionele ontwikkeling en gedrag.
Wij bieden ook onderwijs aan leerlingen met beperkingen in gehoor, visus of andere lichamelijke beperkingen.

Daar waar geen pasklare oplossingen zijn willen we maatwerk bieden en oplossingsgericht werken.

We kunnen, indien nodig, expertise inschakelen van de Educatieve Ambulante Dienst en Centrum Jeugd en Gezin.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De ambities ten aanzien van het bieden van aanvullende of extra ondersteuning zijn:  

-Structureel beter aansluiten op de onderwijsbehoeften van alle kinderen, dit doen we o.a. door te werken met instructiegroepen waarbij kinderen instructie krijgen op hun eigen niveau.

-Specialisme (door)ontwikkelen onder teamleden (gedrag, HB, taal/lezen en rekenen). 

Richting de toekomst willen we steeds inclusiever onderwijs geven. Dat betekent dat wij (school en de stichting) ernaar streven om zoveel mogelijk kinderen binnen het reguliere onderwijs te houden.

Dit betekent dat er maatwerk geleverd zal gaan moeten worden en dat plaatsing op De Vaart mede afhankelijk is van de mogelijkheden.
Mogelijkheden op het gebied van kennis, ruimte, tijd en middelen bepalen of plaatsing haalbaar en verantwoord is.

Het gaat dan om kinderen die nu nog verwezen worden naar het (S)BO, met problematieken zoals:

-kinderen die cognitief beperkt zijn, maar wel sociaal emotioneel in staat zijn om zich binnen onze school te kunnen ontwikkelen 

-kinderen met een ASS (aan autisme verwante stoornis) of gedragsproblemen, waarbij ook geschikte ruimtes en begeleiding ingezet kan worden 

-kinderen met een fysieke en/of geestelijke beperking

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De kinderopvang maakt onderdeel uit van IKC De Vaart. Het even binnenlopen bij elkaar voor uitwisseling is een vanzelfsprekendheid. 

Voor de doorgaande lijn wordt het overdrachtsformulier (met toestemming van ouders) naar school gemaild. Bij peuters die meer zorg of ondersteuning nodig hebben vindt een warme overdracht plaats. Indien nodig vindt er breed overleg plaats tussen kinderopvang, basisschool, ouders en betrokken externe partijen.


Terug naar boven