Basisschool De Vaart

Beverlanderhof 28 2461 BT Ter Aar

Schoolfoto van Basisschool De Vaart

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

1-9-2021: Nog niet alle resultaten van de eindtoets zijn verwerkt, daardoor zijn de getoonde resultaten niet representatief en kunnen er geen conclusies uit getrokken worden.

Het gemiddelde van de school lag wel boven de landelijke norm.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Resultaten van leerlingen worden dagelijks nauwkeurig gevolgd en gebruikt om het onderwijsaanbod vorm te geven. Het dagelijks werk, observaties, gesprekken met kinderen en het digitale werken met Snappet geven leerkrachten  inzicht in waar kinderen staan in hun ontwikkeling.

Twee maal per schooljaar worden de kinderen van de groepen 3 t/m8 getoetst m.b.v. Cito-toetsen. De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gevolgd met Kanvas. Kleuters worden in hun ontwikkeling gevolgd door het observatiesysteem KIJK. Hiermee volgen we de kinderen op langere termijn.

Deze tussentijdse resultaten worden geanalyseerd op basis van Data-Duiden-Doelen-Doen.

Data analyses vinden op school-, groeps-, en individueel niveau plaats. Wij hanteren daarbij een schoolstandaard waarin we ons streefdoelen hebben vastgelegd. Daarmee bewaken we de kwaliteit van ons onderwijs.

Toetsdata krijgen betekenis door ze te verklaren: welk leerkrachthandelen heeft bijgedragen aan de resultaten?

Vervolgens kunnen nieuwe doelen worden gesteld, ook deze liggen op het gebied van leerkrachthandelen.

Te onderzoeken gebieden zijn:

- Leerstofdoelen

- Leertijd

- Didactisch handelen

- Klassenmanagement

- Pedagogisch handelen

- Schoolklimaat


Vervolgens wordt gekeken welke acties voor welke kinderen nodig zijn om hun doelen voor de komende periode te kunnen gaan halen.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De adviezen voor Voortgezet Onderwijs worden zorgvuldig samengesteld en met ouders en kind besproken. We bereiden kinderen voor op het vervolgonderwijs door ze de kennis en de vaardigheden te leren die ze nodig hebben om met succes hun schoolloopbaan te kunnen vervolgen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Basisschool De Vaart heeft nog geen inspectieoordeel. De voormalige fusiescholen scoorden allen voldoende.

Onze kwaliteitschecklist geeft aan de hand van de inspectiestandaarden een overzicht van de bijbehorende beleidsdocumenten. In deze documenten is het beleid van de De Vaart vastgelegd. In het jaarlijkse schoolplan worden de voorgenomen kwaliteitsontwikkelingen beschreven.

Terug naar boven