Basisschool De Vaart

Beverlanderhof 28 2461 BT Ter Aar

  • Schoolfoto van Basisschool De Vaart
  • Schoolfoto van Basisschool De Vaart
  • Schoolfoto van Basisschool De Vaart
  • Ontmoeten
  • Schoolfoto van Basisschool De Vaart

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van de meest recente eindtoets (mei 2022) zijn nog niet verwerkt in Vensters.

Het gemiddelde van de school lag wel boven de landelijke norm.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Resultaten van leerlingen worden dagelijks nauwkeurig gevolgd en gebruikt om het onderwijsaanbod vorm te geven. Het dagelijks werk, observaties, gesprekken met kinderen en het digitale werken met Snappet geven leerkrachten  inzicht in waar kinderen staan in hun ontwikkeling.

Twee maal per schooljaar worden de kinderen van de groepen 3 t/m 8 getoetst m.b.v. Cito-toetsen. De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gevolgd met Kanvas. Kleuters worden in hun ontwikkeling gevolgd door het observatiesysteem KIJK. Hiermee volgen we de kinderen op langere termijn.

Deze tussentijdse resultaten worden geanalyseerd op basis van Data-Duiden-Doelen-Doen.

Data analyses vinden op school-, groeps-, en individueel niveau plaats. Wij hanteren daarbij een schoolstandaard waarin we ons streefdoelen hebben vastgelegd. Daarmee bewaken we de kwaliteit van ons onderwijs.

Toetsdata krijgen betekenis door ze te verklaren: welk leerkrachthandelen heeft bijgedragen aan de resultaten?

Na het analyseren en bespreken van de resultaten kunnen nieuwe doelen worden gesteld, ook deze liggen op het gebied van leerkrachthandelen.

Te onderzoeken gebieden zijn:

- Leerstofdoelen

- Leertijd

- Didactisch handelen

- Klassenmanagement

- Pedagogisch handelen

- Schoolklimaat

Vervolgens wordt gekeken welke acties voor welke kinderen nodig zijn om hun doelen voor de komende periode te kunnen gaan halen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De adviezen voor Voortgezet Onderwijs worden zorgvuldig samengesteld en met ouders en kind besproken. We bereiden kinderen voor op het vervolgonderwijs door ze de kennis en de vaardigheden te leren die ze nodig hebben om met succes hun schoolloopbaan te kunnen vervolgen.

In het document "Procedure PO-VO voor ouders" staat o.a. het volgende beschreven:

-Uitgangspunten schooladvies

-Wettelijke regels

-Advisering

-Tijdlijn

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Vaart is een samenwerkingsschool waar het samenleven wordt geoefend en kinderen worden ondersteund in hun ontwikkeling naar sociaal en verantwoordelijke burgers in een brede samenleving.

Onze leerlingen moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen. Dat betekent dat ze zichzelf mogen zijn en daarbij rekening moeten houden met  de belangen van de anderen om hen heen. Respect is dan ook een belangrijk kernwoord. Kinderen moeten zich veilig voelen op school met leerkrachten die hen vertrouwen schenken. We leren kinderen dat ze weerbaar mogen zijn en TROTS zijn op wie ze zijn en wat ze kunnen bereiken.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Jezelf kunnen zijn
  • Omzien naar de ander
  • Veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Basisschool De Vaart heeft nog geen inspectieoordeel. De voormalige fusiescholen scoorden allen voldoende.

Onze kwaliteitschecklist geeft aan de hand van de inspectiestandaarden een overzicht van de bijbehorende beleidsdocumenten. In deze documenten is het beleid van de De Vaart vastgelegd. In het jaarlijkse schoolplan worden de voorgenomen kwaliteitsontwikkelingen beschreven.

Terug naar boven