Basisschool De Vaart

Beverlanderhof 28 2461 BT Ter Aar

  • Schoolfoto van Basisschool De Vaart
  • Schoolfoto van Basisschool De Vaart
  • Schoolfoto van Basisschool De Vaart
  • Ontmoeten
  • Schoolfoto van Basisschool De Vaart

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Jaarlijks vullen leerlingen van groep 6,7 en 8 de leerlingvragenlijst invullen.

Het team van De Vaart vindt het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen op school. Teamleden staan met hun gedrag model voor het gewenste gedrag. Zij treden actief op bij ongewenst gedrag van leerlingen. 

Uit de meest recente vragenlijst is gebleken dat er over het algemeen tevredenheid heerst (7,4), kinderen zich welbevinden (6,8), kinderen veiligheid ervaren (7,6) en beperkt aangetast worden in hun veiligheid (8,7).

De uitkomsten van de leerlingvragenlijst wordt met de leerlingen in hun basisgroep besproken. Vanuit deze besprekingen volgen aandachtspunten die specifiek voor een unit of de hele school kunnen gelden.

Aandachtspunten zijn vooral het werken aan factoren die het welbevinden en de sfeer in de groep en unit verhogen, hier zijn acties op ondernomen en/of externe expertise op ingezet. Over de inhoud van het onderwijs (de lessen) zijn de leerlingen tevreden.

Komend jaar zetten we wederom hoog in op groepsvorming, de eerste weken van school staan activiteiten rond groepsvorming centraal.

Ook gedurende het jaar zullen er momenten gepland worden waarin gewerkt wordt aan relaties in de groep en tussen kinderen onderling. Hiervoor worden o.a. de Kanjertraining en coöperatieve werkvormen ingezet.


Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De vragenlijst voor ouders is voor het eerst afgenomen bij ouders van De Vaart en willen we als een 0-meting zien. De scores liggen lager dan de scores op de voormalige scholen, we zien dat als gevolg van de nieuwe situatie.   

Vanuit de vragenlijst is het volgende naar voren gekomen:

De tevredenheid over het contact met medewerkers op school en de informatie die ouders krijgen over hun kind scoren is beduidend lager dan de overige items. 

Dit is te verklaren door: 

-Ouders brengen hun kind niet meer naar binnen brengen is daardoor is er minder spontaan contact met de leerkracht. 

-De overgang van rapport naar portfolio is nieuw voor ouders. 

Regelmatig wordt genoemd dat informatie te algemeen is. 

Dit is te verklaren door:

-Ouders moeten wennen aan de nieuwe schoolcultuur doe nog in ontwikkeling is.  

Om de scores nog beter te kunnen duiden zijn in overleg met de MR twee verdiepende open vragen gesteld over de items. Daarop zijn 24 reacties binnengekomen. 

Vanuit deze reacties hebben we enkele ambities opgesteld die komend jaar specifieke aandacht krijgen:

-Bij het startgesprek aan ouders vragen waar hun behoefte aan contact ligt en daar concrete afspraken over maken. 

-Blogs echt minimaal 1x per 2 weken en voldoende tekstinhoud meegeven Blogs voorzien van onderwijsinhoudelijke informatie, ook onderwijsdoelen.

-Een pilot met inloopmomenten bij het wegbrengen in unit-1-2 Inloopmomenten na schooltijd door unit zelf te plannen n.a.v. bij  afronding van een project. 

-Met de jarige mee naar binnen lopen.

-Een pilot met inloopmomenten bij de directie.  

-Ouders informeren over in welke instructiegroep zit en wisselen van instructiegroep doorgeven.

-Naast instructieleerkracht ook aangeven wie de instructieleerkracht is?  

-Ouders informeren als er een externe invaller is Ouders bewuster maken van wat al kan.

-Een (live) informatieavond waarin o.a. afspraken rond communicatie gedeeld worden.

Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven