Willibrordschool

Esperantolaan 2 9501 CZ Stadskanaal

 • Wij verwelkomen alle kinderen!
 • Schoolfoto van Willibrordschool
 • Met onze eigen Bibliotheek op school kunnen de kinderen veel lezen!
 • Schoolfoto van Willibrordschool
 • Schoolfoto van Willibrordschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Eindtoets

De resultaten van de kinderen volgen we binnen een volgsysteem. Aan het eind van groep 8 maken de kinderen een eindtoets. De resultaten van de gehele basisschoolperiode geven een goed beeld van de uitstroom naar het voortgezet onderwijs. De eindtoets is een hulpmiddel en geen doel. De leerlingen van onze school stromen uit naar verschillende mogelijkheden binnen het voortgezet onderwijs. Wij kijken altijd naar het 'individuele kind' met als doel zo goed mogelijk te verwijzen.

In het schooljaar 2022-2023 hebben we de Centrale eindtoets van Cito afgenomen. De uitkomsten zijn conform de verwachtingen van de leerlingen. Iedere leerling heeft een score behaald, die past bij het niveau waar de school naar toe heeft verwezen. 

We zien dat in 2022-2023 de signaleringswaarde voor 1S/2F niet behaald is, maar deze ligt wel boven de correctiewaarde van de onderwijsinspectie. De signaleringswaarde van 1F zijn wel behaald.

We hebben als school het doel gesteld dat we boven het landelijke gemiddelde (afgezet tegen onze eigen leerlingpopulatie) willen behalen voor 1F en 1S/2F. Om ons onderwijs daar een impuls voor te geven, maken we in het schooljaar 2023-2024 gebruik van het traject Goed Worden Goed Blijven Plus (GWGB+) van de PO-raad.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Alle gegevens over de ontwikkeling van de leerlingen worden verzameld door de leerkracht.  

Groep 1-2
Groepsleerkrachten van groep 1 en 2 verzamelen/registreren de ontwikkeling van leerlingen d.m.v. observatiegegevens, een kleutervolgsysteem (ParnasSys Leerlijnen), ontwikkelgesprekken en eventueel aanvullende diagnostische toetsen. Met het oog op het proces van aanvankelijk lezen in groep 3 wordt er in groep 2 bij risicoleerlingen een ‘risicoscreening oudste kleuters’ gedaan. De Willibrordschool heeft een beredeneerd aanbod voor groep 1-2.  

Groep 3 tot en met 8
De leerkrachten verzamelen gegevens door ontwikkelgesprekken, toetsen, observaties, gesprekken met leerlingen en ouders. De resultaten worden voornamelijk geregistreerd in ParnasSys. De leerkrachten verzamelen ook gegevens met behulp van niet-methode gebonden toetsen. Op de jaarlijkse toetskalender staat vermeld welke toetsen wanneer in welke groepen dienen te worden afgenomen. De niet methodegebonden toetsen worden afgenomen voor de volgende vakgebieden: 

 • Technische Lezen 
 • Spelling 
 • Begrijpend Lezen
 • Rekenen- Wiskunde   

Tevens wordt in groep 8 een verplichte eindtoets afgenomen.  

De (toets)gegevens van de leerlingen en de groepsoverzichten zijn terug te vinden in ParnasSys.  Naast het invoeren van de toetsgegevens worden er ook notities aangemaakt in ParnasSys. Deze notities staan genoteerd in het digitale dossier van de leerling. Alle leerlinggegevens zijn terug te vinden in ParnasSys. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2022-2023 gaan er 24 leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Een grote groep (22 leerlingen) gaat naar het Ubbo in Stadskanaal. Er is één leerling die naar Carmel gaat en daar begint in een sportklas. Ook gaat er een leerling verhuizen naar een stad elders in het land en gaat daar een school bezoeken. 

We zien in de afgelopen jaren dat we de kinderen goed doorwijzen naar het voortgezet onderwijs. Er zijn minimale aantallen die op- of afstromen in het VO.

De kinderen gaan in het schooljaar 2021-2022 naar de volgende niveaus in het VO:

VMBO Basisgericht: 4 leerlingen
VMBO Basis/Kader: 2 leerlingen
VMBO Kadergericht: 4 leerlingen
VMBO Kader/TL: 5 leerlingen
VMBO Theoretisch: 2 leerlingen
TL/HAVO: 5 leerlingen
Havo: 1 leerling
HAVO/VWO: 1 leerling

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze school werkt vanuit de katholieke geloofsovertuiging en de daaruit voortkomende normen en waarden. Een vriendelijke omgang in een sfeer van openheid, eerlijkheid en vertrouwen vinden wij belangrijk om de kinderen een optimistisch toekomstperspectief mee te geven.

We zien de school als kleine samenleving waar kinderen, leerkrachten en ouders elkaar ontmoeten. Op onze school leren kinderen omgaan met onderlinge verschillen en ieder kind wordt gestimuleerd om met zijn of haar talenten het beste uit zichzelf te halen.

Vanuit veiligheid, wederzijds respect en een goede sfeer geven wij vorm aan ons onderwijs. In een rijke speel- en leeromgeving bieden wij innovatief, gepersonaliseerd onderwijs, waarbij het eigenaarschap van de kinderen, van 2 tot 12 jaar, wordt aangesproken.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Ieder mens telt!
 • Samen zijn we school
 • Verwondering

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs is belast met het toezicht op het onderwijs. Zij houdt toezicht op naleving van de wettelijke voorschriften en bevordert de ontwikkelingen van het onderwijs in overleg met de schooldirectie. De Willibrordschool heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs en heeft dan ook een basistoezicht. De inspecteur van het onderwijs heeft in september 2016 voor het laatst onze school bezocht. Hij heeft met de directie en internbegeleider gesproken. Ook heeft hij de groepen bezocht. In het nagesprek met het team gaf de inspecteur aan tevreden te zijn over de tussen- en eindopbrengsten van de school. U vindt het inspectie rapport van juni 2014 op deze site.

Naast de inspectie voeren wij ook driejaarlijks een interne audit uit op school vanuit Primenius. De laatste audit was in mei 2021 en de uitslag van die audit maakt ons trots! We hebben een goede samenwerking met de omgeving, ons pedagogisch en didactisch handelen is voldoende en we hebben een prima kwaliteitszorg/kwaliteitscultuur. 

Terug naar boven