Christelijke Basisschool De Rank

Willem de Zwijgerstraat 29 5161 HB Sprang-Capelle

  • Burgerschap in allerlei vormen; een sponsorloop voor een goed doel (Oekraïene) bracht bijna €19000 op.
  • Op het leerplein leren kinderen vooral samen, ook achter de pc. Samenwerken verhoogt de betrokkenheid.
  • In groep 1 en 2 staat het spel centraal. Kinderen leren door te spelen. Voor ons de uitdaging om een goed spelaanbod te creëren.
  • Een veelzijdig team met leerkrachten, IB'ers , specialisten en onderwijsassistenten verzorgt het onderwijs op De Rank.
  • Orde, rust en structuur met oog voor ieder kind.

Het team

Toelichting van de school

In het schooljaar 2023/2024 maken we, naast de inzet van de groepsleerkrachten, gebruik van een aanbod van de gemeente Waalwijk om een vakdocent Muziek in te zetten. Voor 3 nader te bepalen groepen zijn er 9 lessen Muziek in de Klas van 45 minuten.

De buurtsportcoach geeft spel- en bewegingslessen aan de kleutergroepen en bewegingsonderwijs aan enkele van de groepen 3 t/m 8.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte van de leerkracht en andere vormen van verlof zoekt de school naar passende vervanging. Er zijn 2 invalkrachten beschikbaar met veel ervaring. Zij zijn vaak bereid om in te vallen. Soms neemt de duo-collega de groep onder haar/zijn hoede. Indien de vervanging niet lukt wordt de groep verdeeld. De school wil voorkomen om klassen naar huis te sturen, maar in deze tijd van schaarste wordt het een uitdaging om dat beleid te handhaven.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school biedt onderwijs aan alle leerlingen, behalve aan kinderen met een complexe gedragsproblematiek waarbij de fysieke en psychische veiligheid van andere kinderen in gevaar komt, de school geen medische ondersteuning kan bieden en het ontbreekt aan expertise bij het team (en externen) voor begeleiding. Indien er al veel leerlingen (met extra behoeften) in een groep zitten wordt de belastbaarheid van de leraar te zwaar waardoor ook andere kinderen aandacht te kort komen. Dit kan een reden zijn om het kind in een andere groep te plaatsen of ouders door te verwijzen naar een andere school.

De school beschikt over expertise van derden door het inhuren van een ambulant begeleider van De Kracht (Stichting voor speciaal onderwijs).

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven