Christelijke Basisschool De Rank

Willem de Zwijgerstraat 29 5161 HB Sprang-Capelle

  • Burgerschap in allerlei vormen; een sponsorloop voor een goed doel (Oekraïene) bracht bijna €19000 op.
  • Op het leerplein leren kinderen vooral samen, ook achter de pc. Samenwerken verhoogt de betrokkenheid.
  • In groep 1 en 2 staat het spel centraal. Kinderen leren door te spelen. Voor ons de uitdaging om een goed spelaanbod te creëren.
  • Een veelzijdig team met leerkrachten, IB'ers , specialisten en onderwijsassistenten verzorgt het onderwijs op De Rank.
  • Orde, rust en structuur met oog voor ieder kind.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In de afgelopen 3 jaar scoort de school vrij stabiel en iets boven het landelijk gemiddelde (96,4%/95,5%) op 1F (fundamenteel niveau). De school scoort iets onder het landelijk gemiddelde op niveau 2F (streefniveau) 60%/60,3%

De school stelt zelf ambitieuze doelen en vindt dat 100% van de leerlingen het 1F niveau behaald moet hebben. Dat is voor Lezen in 2023 gelukt. Voor 2F lukt het niet om het schooldoel te behalen: 63,6%/77%. Vorig jaar was dat beduidend hoger; 76,5%. De school zoekt de verklaring in het feit dat meer kinderen met een ander uitstroomprofiel (meer VMBO-kinderen) hebben deelgenomen aan de toets. Mogelijk heeft corona ook een rol gespeeld, omdat het een groep kinderen betrof die behoefte had aan veel instructie.

De inzet op Taalverzorging heeft geloond. Vorig jaar vielen de resultaten tegen, waardoor er meer instructie werd geboden en tijd geïnvesteerd in dit onderdeel. In 2023 behaalde 96,7% van de kinderen het 1F-niveau (1 leerling niet) en 69,7% behaalde het 2F niveau, ruim boven het schooldoel: 55%.

Bij Rekenen behaalde de school haar norm niet. I.p.v. de gestelde 100% behaalden we een score van 91% (3 leerlingen behaalden het niet). Ook 2F lukte niet: 45,5% behaalde dit i.p.v. de verwachte 57%. Een reden voor de school om een diepgaande analyse te maken met daaraan gekoppeld passende interventies.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies voor het voortgezet onderwijs wordt zorgvuldig samengesteld. In groep 7 wordt gericht onderzoek gedaan naar de belangstelling van het kind, de motivatie, werkhouding en de cognitieve prestaties. Hierbij worden ook de ouders en de leerkracht(en) betrokken die hiervoor een vragenlijst invullen. Hieruit volgt een zgn. pré-advies dat wordt uitgereikt en toegelicht. In groep 8 wordt in overleg met de leerkrachten, IB'ers en directie het advies bepaald, nadat de leerresultaten van het LVS worden gewogen met eerder genoemde factoren. In een gesprek met ouders en kind wordt het advies toegelicht. De ouders kiezen dan zelf een school voor VO. In de meeste gevallen is dat een school in de regio. Indien na de afname van de eindtoets blijkt dat de score hoger is dan verwacht wordt met de betrokken ouders contact opgenomen voor een eventuele bijstelling van het advies.     

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven