kbs de Wegwijzer

Locatie Vlinderveen 219, groep 1 t/m 4 3205 EB Spijkenisse

  • Schoolplein en hoofdingang
  • De kinderen van groep 3 zochten door de hele school allerlei letters en woorden tijdens het letterfeest!
  • Op onze school werken de leerlingen van groep 6, 7 en 8 met chromebooks.
  • Tijdens verschillende lessen werken de kinderen met elkaar samen. Met en van elkaar leer je nog meer!
  • In de groepen 1/2 heeft spelend leren een belangrijke plek in het onderwijs. De taal en rekendoelen worden gekoppeld aan een thema.

Het team

Toelichting van de school

Wij hebben een professioneel, enthousiast, betrokken en gezellig team. De leerkrachten staan voor ouders klaar en hebben allemaal als doel het beste uit de kinderen te halen. Hiervoor hebben zij hun eigen werkwijze en expertises, zij maken ook gebruik van elkaars expertises. Zo wordt er binnen het team continu met én van elkaar geleerd.  

Wij zijn een opleidingsschool voor toekomstige leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel. Wij hebben dan ook altijd veel studenten in de school van verschillende opleidingen. Wij vinden het belangrijk om hen te begeleiden in hun leerproces tot een goede professional. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging wordt intern opgelost.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De kinderen die 4 jaar zijn en op de Wegwijzer komen, starten in de opstartgroep. De groep zal klein zijn zodat zij rustig en veilig kunnen wennen aan het schoolse leven en het leren binnen een groep. Na minimaal 10 weken stromen zij dan in een reguliere groep 1/2 in. Deze zijn gecombineerd. Daardoor kunnen de leerkrachten de kinderen goed volgen in hun ontwikkeling. Tevens leren de jongste kleuters veel van de oudsten waardoor ze gestimuleerd worden in hun ontwikkeling.

Vanaf groep 3 hebben we leerstofjaarklassen. Daarbij wordt ergewerkt in 3 niveaus per groep, zodat alle kinderen in de groep zoveel mogelijke tot hun recht komen en op hun eigen niveau begeleid worden. Per leervak kan er groepsdoorbroken gewerkt worden, binnen de jaargroep. Op deze manier krijgen de kinderen dan instructie passend bij hun niveau. 

We hebben naast leerkrachten ook de beschikking over leerkrachten met onderwijsondersteunende taken voor de onderbouw en bovenbouw. Deze leerkrachten werken individueel of met groepjes kinderen om hen te begeleiden in hun ontwikkeling, dit passend bij hun niveau. Daarnaast zijn er 2 intern begeleiders, één voor de onderbouw en één voor de bovenbouw.

De directie bestaat uit een directeur en adjunct directeur.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De groepen 1/2 werken volgens het principe van spelend en ontdekkend leren. De leerdoelen van de zintuiglijke oefening, taal, rekenen, wo/ict/verkeer en expressie zijn verwerkt in het spel en de hoeken. 

Bewegingsonderwijs groep 1/2
Wij vinden het belangrijk dat kinderen vanaf hun start op de Wegwijzer bewegingsonderwijs aangeboden krijgt van de vakleerkracht. Die heeft alle kennis en vaardigheden om kinderen te helpen bij een goede motorische ontwikkeling.  Naast de les van de vakleerkracht geeft de groepsleerkracht van groep 1/2 ook minimaal 2 bewegingslessen per week. De eerste les wordt gegeven door de vakleerkracht, zij zet de verschillende oefeningen klaar voor de hele week. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het gecomprimeerde schoolondersteuningsprofiel is te vinden op de website.  

Wij vallen onder het samenwerkingsverband Onderwijscollectief

Kinderen met specifieke onderwijsbehoefte(n): inzet van samenwerkingsverband Onderwijscollectief.
Op iedere basisschool zijn er kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Zo ook op onze school. We willen leerlingen zo veel mogelijk binnen de groep op onze eigen school begeleiden en ondersteunen. Voor iedere leerling met specifieke onderwijsbehoeften is er een goede oplossing te vinden. Kinderen met meer specifieke onderwijsbehoeften worden besproken in het schoolondersteuningsteam om te bepalen welke inzet er nodig is. Onze school kan met de inzet van de eigen expertise vaak tegemoet komen aan de (ook meer specifieke) onderwijsbehoeften van uw kind.   
Wanneer blijkt dat er toch meer of andere expertise nodig is, dan schakelt de school samenwerkingsverband Onderwijscollectief in. Het samenwerkingsverband is beschikbaar voor alle  scholen op Voorne-Putten, Rozenburg en gaat samen met de ouders en school kijken welke ondersteuning er ingezet kan worden.  Het samenwerkingsverband heeft zelf specialisten in huis die deze ondersteuning kunnen bieden, maar kan ook andere experts inhuren wanneer dit nodig is. 
Daarnaast werken scholen samen in een zogenoemd Regionaal Overleg (ROK) waar scholen binnen een wijk/gemeente samenwerken om zo goed mogelijk onderwijs te bieden aan alle kinderen in de wijk/gemeente. Als er zorgen zijn of een school handelingsverlegen is, dan wordt dit besproken in het ROK en ondersteunen scholen elkaar met de in het ROK aanwezige expertise.  Soms kan bijvoorbeeld een andere basisschool binnen hetzelfde ROK beter voldoen aan de onderwijsbehoeften van een kind.  Wanneer geen van de reguliere basisscholen meer kan voldoen aan de onderwijsbehoeften, dan zal het samenwerkingsverband samen met ouders, school en andere experts onderzoeken welke school hier wel aan kan voldoen. Als de uitkomst een school voor speciaal (basis-)onderwijs is, dan geeft het samenwerkingsverband de toelaatbaarheidsverklaring af die nodig is voor de inschrijving op deze scholen. 

Meer informatie over samenwerkingsverband Onderwijscollectief is te vinden op de website: www.onderwijscollectiefvpr.nl

SWV Onderwijscollectief
Gemeenlandsedijk Noord 26c
3216 AG Abbenbroek

T:  te bereiken tussen 08.30 uur en 17.00 uur op (0181-) 760900.
M: administratie@onderwijscollectiefvpr.nl

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Leerlingenzorg is een proces waarin wij constant kijken wat passend is voor de leerlingen op onze school. Wij bekijken wat er nodig is en waarin  wij moeten voorzien en ontwikkelen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

* Samenwerking kinderopvangorganisaties
Klein maar Dapper heeft een locatie in onze school. Voor informatie over de peuteropvang kunt u contact met hen opnemen. Binnen de school werken wij samen met Klein maar Dapper. Twee maal per jaar is er een gezamenlijk thema voor de kinderen van 2 tot 6 jaar en worden er oudermomenten gepland. Daarnaast heeft de Wegwijzer goed contact met de PSZ de Donderkopjes. 

Wij onderscheiden een warme overdracht en een koude overdracht. Een warme overdacht betekent dat leerkrachten informatie actief inwinnen bij de PSZ. Een koude overdracht betekent dat peuters een overdrachtsformulier meekrijgen. Ieder kind met een VVE-indicatie krijgt een warme overdracht, voor kinderen zonder VVE-indicatie is dit het streven.

Het streven is om 1 a 2 keer per jaar een netwerkbijeenkomst te organiseren tussen de PSZ leidsters en leidsters groep 1 en 2. Dit wordt voorbereid door een gemeentelijke werkgroep, waarin vertegenwoordigers van de peuterspeelzalen en het basisonderwijs zitting hebben.  Voor het pedagogisch beleidsplan verwijzen wij naar de website: www.partou.nl

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de VVE samenwerkingsovereenkomst, op te vragen bij de intern begeleider onderbouw.  


Terug naar boven