kbs de Wegwijzer

Locatie Vlinderveen 219, groep 1 t/m 4 3205 EB Spijkenisse

  • Schoolplein en hoofdingang
  • De kinderen van groep 3 zochten door de hele school allerlei letters en woorden tijdens het letterfeest!
  • Op onze school werken de leerlingen van groep 6, 7 en 8 met chromebooks.
  • Tijdens verschillende lessen werken de kinderen met elkaar samen. Met en van elkaar leer je nog meer!
  • In de groepen 1/2 heeft spelend leren een belangrijke plek in het onderwijs. De taal en rekendoelen worden gekoppeld aan een thema.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij gebruiken vanaf 2024 de doorstroomtoets van IEP. 

Na het afnemen van de doorstroomtoets analyseren we de resultaten. Als wij denken dat het hogere advies passender is voor de leerling, passen wij het definitieve advies naar boven aan. In schooljaar 2022/2023  hebben wij bij 24% van de leerlingen het advies verhoogd. Dit zijn over het algemeen kleine verschillen, bijvoorbeeld van basis naar basis/kader of  van havo/vwo naar een puur vwo advies. Ons gegeven definitieve advies wordt nooit naar beneden bijgesteld. 

Analyse schooljaar 2022-2023
Als we ons driejaars gemiddelde referentieniveau van 48,8% van 2F/1S leggen naast het landelijk streven van de 65% van de inspectie, dan scoren wij hieronder, maar wel boven de norm van onze signaleringswaarde (45,5%) die passend is bij de schoolweging . Voor onze school is er winst te behalen is op de gebieden taal en rekenen. Wij zijn van mening dat wij het landelijk gemiddelde (58,6%) kunnen behalen. Daarom hebben we onze ambities voor het komende jaar ook hoger gesteld. In het jaarplan staat de uitwerking van onze ambities hoe wij de kinderen begeleiden tot passendere scores.Het driejaars gemiddelde referentieniveau van 90% bij 1F is boven de norm passend bij onze signaleringswaarde (85%) maar nog wel onder het landelijk gemiddeld (95,5%). Ook hier zullen we streven het landelijk gemiddelde te behalen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk om ons onderwijs aan te passen op de ontwikkeling binnen een groep i.p.v. het tijdspad van een methode volgen. Nadat de toetsen zijn afgenomen, worden deze altijd geanalyseerd op de logvellen en wordt er gereflecteerd op het onderwijsaanbod en het handelen van de leerkracht. Hierna wordt er een vervolgplan gemaakt voor de komende periode, rekening houdend met kerndoelen, referentieniveaus en uitstroomprofielen richting VO.
Voor de af te nemen toetsen van IEP-LVS stellen wij eigen doelen en ambities per groep en school. De leerkrachten doen dit per kind en groep. De doelen en ambities zijn gebaseerd op behaalde resultaten, schoolontwikkeling en populatie (schoolweging en spreidingsgetal), altijd gericht op een groei in de ontwikkeling van de kinderen.
De school gebruikt als  leerlingvolgsystemen het IEP-LVS, voor zowel de cognitieve als de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Signalering vindt door de volgende toetsen plaats:
-In groep 1/2 worden de leerlijnen gevolgd van IEP-LVS,  hierop worden de doelen voor de leerlingen gemaakt en in de themaplanningen verwerkt-
Groep 3 t/m 8 methode-gebonden toetsen
-Groep 3 t/m 8 methode-onafhankelijke toetsen van IEP-LVS (rekenen, taalverzorging, lezen, woordenschat en schrijven, CITO-DMT)
-Groep 8 IEP-doorstroomtoets

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk om het vervolgadvies voor de kinderen uit groep 8 zo objectief mogelijk te doen. Wij hebben daarom een adviesprocedure ontwikkeld waarin we de subjectiviteit tot een minimum beperken en zo komen tot een passend en kansrijk schooladvies.

Het advies voor de leerlingen van groep 8 wordt als volgt opgesteld: Na de afname van de 1F-toets van IEP-LVS eind groep 7 is er een bespreking tussen de leerkrachten van groep 7, leerkrachten groep 8, interne begeleiding en directie. Voorafgaand aan dit gesprek stelt ieder vanuit de eigen expertise een vervolgadvies op voor alle leerlingen. Tijdens de bespreking wordt ieder kind besproken en beargumenteerd door elke aanwezige waarom hij/zij dit advies geeft. Daarna wordt het voorlopig advies bepaald. Mocht er geen overeenstemming zijn, dan kan er nog bepaald worden om een NIO-toets af te nemen als extra objectief gegeven.Eind groep 7 krijgen de kinderen hun eerste voorlopige advies, dit gesprek is met kind, ouder en leerkracht. Na de afname van de 2F toets van IEP-LVS in groep 8  worden de adviezen op dezelfde wijze opnieuw bekeken en zo nodig bijgesteld, ook weer in overleg met IB en directie. Hierna krijgen de kinderen hun tweede voorlopige advies tijdens een gesprek met kind, ouder en leerkracht. Na de afname van de IEP-doorstroomtoets in februari, worden de adviezen weer op dezelfde manier bekeken en opgehoogd waar nodig. De kinderen ontvangen hun definitieve advies in maart, als het nodig is volgt een gesprek met de leerkracht, ouders en kind. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij vinden het belangrijk dat wij onze kinderen goed onderwijzen op zowel de leervakken dan wel op de sociale vlakken. Zeker gezien de veranderende maatschappij. Zo bieden wij Leer en Veerkracht aan om onze kinderen een brede ontwikkeling te geven op het gebied van zelfredzaamheid, geluk en positief denken. Daarnaast spelen wij in de groepen 3 t/m 8 Taakspel ter preventie en met als doel een positief pedagogisch klimaat.

Twee jaarlijks vullen de leerlingen de vragenlijst van 'IEP hart en handen' in en evalueren we de opbrengsten met elkaar en stellen we de begeleiding van kinderen bij waar nodig. Ons streven is dat elk kind op de Wegwijzer goed in zijn vel zit, gelukkig is en zich prettig voelt op school.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • zelfredzaamheid, samenleven
  • conflict oplossen, veiligheid
  • positiviteit, geluk

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 8-9-2020 heeft de inspectie onze school succesvol bezocht voor de waardering goed. 

Terug naar boven