kbs de Wegwijzer

Locatie Vlinderveen 219, groep 1 t/m 4 3205 EB Spijkenisse

  • Hier is ruimte voor spel, groepswerk en werken met de computer.
  • In alle groepen worden touchscreens gebruikt, zowel door leerkracht als leerling.
  • Schoolplein en hoofdingang
  • De kinderen van groep 3 zochten door de hele school allerlei letters en woorden tijdens het letterfeest!
  • Op onze school werken de leerlingen van groep 6, 7 en 8 met chromebooks.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij gebruiken als eindtoets de IEP. 

Na het afnemen van de Eindtoets analyseren we de resultaten. Als wij denken dat het hogere advies passender is voor de leerling, passen wij het definitieve advies naar boven aan. In schooljaar 2020/2021 hebben wij bij 14% van de leerlingen het advies verhoogd. Dit zijn over het algemeen kleine verschillen, bijvoorbeeld van havo/vwo naar een puur vwo advies. Ons gegeven definitieve advies wordt nooit naar beneden bijgesteld. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Aan het begin van het schooljaar worden de doelen voor de Cito midden toetsen (januari) voor alle vakken vastgesteld.

Nadat de Cito M-toetsen zijn afgenomen worden de resultaten geanalyseerd, waarna de doelen voor de Cito- eindtoetsen (juni) worden bepaald.

Aan het eind van elk schooljaar worden alle toetsresultaten geëvalueerd en worden doelen en aandachtspunten voor het volgend leerjaar bepaald.

Tevens wordt er gereflecteerd op eigen handelen van de leerkrachten en waar nodig actie ondernomen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Om het vervolgadvies zo objectief mogelijk te maken, hanteren wij de volgende procedure:
Na de CITO-E7 is er een bespreking tussen leerkrachten groep 7, leerkrachten groep 8, interne begeleiding en directie.
Een ieder stelt vanuit eigen expertise een vervolgadvies op. Ieder kind wordt besproken waarom dit advies passend is als voorlopig advies. Mocht er geen overeenstemming zijn, dan kan er nog bepaald worden om een NIO-toets af te nemen als extra objectief gegeven. Eind groep 7 krijgen de leerlingen hun voorlopige advies. Dit gesprek is met kind, ouder en leerkracht groep 7. Na de Cito M8 worden de adviezen op dezelfde wijze bekeken en zo nodig bijgesteld. In februari krijgen de leerlingen hun definitieve advies. Na de IEP-toets kan het advies naar boven bijgesteld worden. Een ieder bekijkt de resultaten en de definitieve adviezen. Met elkaar wordt er besproken en besloten welk advies verhoogd wordt. Dit wordt aan de ouders medegedeeld.  

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven