kbs de Wegwijzer

Locatie Vlinderveen 219, groep 1 t/m 4 3205 EB Spijkenisse

  • Hier is ruimte voor spel, groepswerk en werken met de computer.
  • In alle groepen worden touchscreens gebruikt, zowel door leerkracht als leerling.
  • Schoolplein en hoofdingang
  • De kinderen van groep 3 zochten door de hele school allerlei letters en woorden tijdens het letterfeest!
  • Op onze school werken de leerlingen van groep 6, 7 en 8 met chromebooks.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij gebruiken als eindtoets de IEP. 

Na het afnemen van de Eindtoets analyseren we de resultaten. Als wij denken dat het hogere advies passender is voor de leerling, passen wij het definitieve advies naar boven aan. In schooljaar 2021/2022 hebben wij bij 28% van de leerlingen het advies verhoogd. Dit zijn over het algemeen kleine verschillen, bijvoorbeeld van basis naar basis/kader of  van havo/vwo naar een puur vwo advies. Ons gegeven definitieve advies wordt nooit naar beneden bijgesteld. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Aan het begin van het schooljaar worden de doelen voor de Cito midden toetsen (januari) voor alle vakken vastgesteld.

Nadat de Cito M-toetsen zijn afgenomen worden de resultaten geanalyseerd, waarna de doelen voor de Cito- eindtoetsen (juni) worden bepaald.

Aan het eind van elk schooljaar worden alle toetsresultaten geëvalueerd en worden doelen en aandachtspunten voor het volgend leerjaar bepaald.

Tevens wordt er gereflecteerd op eigen handelen van de leerkrachten en waar nodig actie ondernomen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Om het vervolgadvies zo objectief mogelijk te maken, hanteren wij de volgende procedure:
Na de CITO-E7 is er een bespreking tussen leerkrachten groep 7, leerkrachten groep 8, interne begeleiding en directie.
Een ieder stelt vanuit eigen expertise een vervolgadvies op. Ieder kind wordt besproken waarom dit advies passend is als voorlopig advies. Mocht er geen overeenstemming zijn, dan kan er nog bepaald worden om een NIO-toets af te nemen als extra objectief gegeven. Eind groep 7 krijgen de leerlingen hun voorlopige advies. Dit gesprek is met kind, ouder en leerkracht groep 7. Na de Cito M8 worden de adviezen op dezelfde wijze bekeken en zo nodig bijgesteld. In februari krijgen de leerlingen hun definitieve advies. Na de IEP-toets kan het advies naar boven bijgesteld worden. Een ieder bekijkt de resultaten en de definitieve adviezen. Met elkaar wordt er besproken en besloten welk advies verhoogd wordt. Dit wordt aan de ouders medegedeeld.  

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij vinden het belangrijk dat wij onze kinderen goed onderwijzen op zowel de leervakken dan wel op de sociale vlakken. Zeker gezien de veranderende maatschappij. Zo bieden wij Leer en Veerkracht aan om onze kinderen een brede ontwikkeling te geven op het gebied van zelfredzaamheid, geluk en positief denken. Daarnaast spelen wij in de groepen 3 t/m 8 Taakspel ter preventie en met als doel een positief pedagogisch klimaat.

Twee jaarlijks vullen de leerlingen de Zien! vragenlijst in en evalueren we de opbrengsten met elkaar en stellen we de begeleiding van kinderen bij waar nodig. Ons streven is dat elk kind op de Wegwijzer goed in zijn vel zit, gelukkig is en zich prettig voelt op school.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • zelfredzaamheid, samenleven
  • conflict oplossen, veiligheid
  • positiviteit, geluk

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 8-9-2020 heeft de inspectie onze school succesvol bezocht voor de waardering goed. 

Terug naar boven