Bonifatiusschool

Veldstralaan 4 1715 EP Spanbroek

  • Met een chromebook aan het werk
  • Maandag-woensdag-vrijdag = fruitdag
  • Spelend Leren in 1-2
  • Trots op het werk
  • Ontdekkend leren tijdens de workshop aangeboden door Mad Science

Het team

Toelichting van de school

Team Bonifatius en team Ruimteschip werken nauw samen en staan open voor verandering en verbetering. Verbreden, verbinden en verdiepen! Onderwijs geven is ons vak en onze passie; Gelukkig laten Groeien!

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Mede vanwege het tekort aan leerkrachten staat de vervanging bij verlof en ziekte onder druk. Bij kortstondige uitval kan vervanging vaak onderling worden geregeld door deeltijders, onderwijsassisten, stagiaires, LIO leerkrachten, IB-team, directie of door taken te verplaatsen. Wanneer iemand voor langere tijd uit de roulatie is, kan conform het beleid van de SKOWF vervanging geregeld worden.

We doen er alles aan om te voorkomen dat leerlingen door ziekte geen les kunnen krijgen. Als er geen invalkracht beschikbaar is dan wordt de desbetreffende groep leerlingen verdeeld over andere groepen. In uitzonderlijke situaties kan aan ouders gevraagd worden kinderen thuis te houden. Deze ouders worden in dat geval via Parro op de hoogte gebracht en kunnen in Classroom thuis aan opdrachten werken.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Vanuit de pedagogische gedachte 'Bekend maakt Bemind', streven we naar groepsoverstijgende instructie. Deze wordt o.a. ingezet tijdens de rekenles en de lessen nieuwsbegrip. In de groepen 7 en 8 wordt deze werkwijze structureel ingezet.

De leerlingen in de groepen 1 en 2 worden consequent bij elkaar in één klas geplaatst in verband met de werkwijze van de kleuterbouw (heterogene groepen). Vanaf groep 3 werken we met leerstofjaarklassen (leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd) en combinatiegroepen vanwege het leerlingaantal.

De schoolorganisatie / groepsindeling wordt jaarlijks in de teamvergadering vastgesteld. Het uitgangspunt van de school is dat we alle leerlingen in evenwichtige / werkbare groepen, met zorg voor alle leerlingen, zo goed mogelijk willen begeleiden binnen de mogelijkheden van de schoolorganisatie. Hierbij wordt gekeken naar groepsgrootte, groepssamenstelling, beschikbare formatie en capaciteiten van het team in relatie tot de onderwijsbehoefte. Zie website: procedure leerling- en groepsindeling.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De ontwikkeling van het jonge kind vinden we heel belangrijk. In de eerste jaren wordt de basis gelegd om Gelukkig te kunnen Groeien! De groepen 1-2 worden beschouwd als één geheel met verschillende ontwikkelingsstadia. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zich kan ontwikkelen op eigen niveau. Een veilige schoolomgeving en welbevinden is de basis. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Na acht jaar basisonderwijs hebben kinderen ten minste 7520 uur onderwijstijd gevolgd.

De leerlingen van de groepen 1 t/m 8 gaan 25 uur en 25 min. per week naar school, gemiddeld hebben zij 945 uur lestijd per jaar.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De twee intern begeleiders van de Bonifatius en  Ruimteschip ondersteunen en begeleiden de leerkrachten in het bieden van onderwijs passend bij de onderwijsbehoeften van leerlingen

De ouders als partner. De ouders van een leerling zijn gelijkwaardige partners bij het maken van keuzes in het onderwijsaanbod en de ondersteuning. Zij worden dan ook bij elke stap in het proces betrokken. De ouders zijn immers ervaringsdeskundige. Door al vroeg met de ouders samen te werken ontstaat een compleet beeld van de mogelijkheden en behoeftes van de leerling. In het belang van hun kind zijn de ouders verplicht om alle relevante informatie te delen.

In november 2023 wordt het schoolondersteuningsprofiel opnieuw ingevuld.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

zie POS 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Bonifatius werkt nauw samen met de vroeg- en voorschoolse opvang en hanteert hierbij het VVE convenant. we gebruiken een overdrachtsformulier.

Terug naar boven