Bonifatiusschool

Veldstralaan 4 1715 EP Spanbroek

  • Met een chromebook aan het werk
  • Maandag-woensdag-vrijdag = fruitdag
  • Spelend Leren in 1-2
  • Trots op het werk
  • Ontdekkend leren tijdens de workshop aangeboden door Mad Science

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Resultaten Eindtoets IEP 2021. Zijn de doelen behaald? We zien dat de signaleringswaarden en de gemiddelde scores van vergelijkbare scholen zijn behaald.  De score is naar verwachting en passend bij de scores door de jaren heen in het volgsysteem van deze jaargroep. De indicatoren taalverzorging, lezen en rekenen maken de vergelijking met het landelijk gemiddelde en de schoolambitie mogelijk. Verklaring: De herindeling van de groepen 8, het groepsdoorbrekend werken en de individuele begeleiding tijdens de lockdown (maatwerk) hebben een positief effect gehad op de resultaten. 

Acties na eindtoets: Twintig van de negenendertig leerlingen scoren op de eindtoets boven het schooladvies. In overleg met betreffende leerlingen en ouders zijn er vijf adviezen naar boven bijgesteld. Acht leerlingen scoren lager dan het eindadvies. Bij rekenen en taalverzorging zijn de gegeven adviezen passend bij de 1S/1F scores. Voor het overzicht van de uitstroom; zie bijlage.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenopbrengsten worden met Leerling in beeld (Cito LOVS) gemeten en in het volgsysteem Leeruniek opgenomen. Deze worden naast de methode gebonden toetsen, één of twee keer per jaar afgenomen.
De opbrengsten van de afgelopen jaren waren gemiddeld voldoende tot goed en liggen op het niveau dat bij de school mag worden verwacht.
   

Uitgangspunt is de bedoeling; de gedeelde visie op doelen en ambities. Wat is goed werk (proces, potentieel en klimaat). De Bonifatius werkt met het SKOWF model zelfevaluatie om op cyclische wijze te werken aan de kwaliteit van het onderwijs. Door inzet van dit model is het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit een continu proces. Het onderwijsleerproces wordt met de volgende indicatoren geëvalueerd: pedagogisch handelen, klassenmanagement, instructie, actieve betrokkenheid leerlingen, afstemming aanbod, samenspel team. 

Het gaat uiteindelijk om kinderen die goed in hun vel zitten, zelfvertrouwen vergroten en zich optimaal ontwikkelen.

Gelukkig laten groeien!

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Aan het begin van groep 8 wordt de NIO-test (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) afgenomen. Deze aanlegtest geeft een reëel beeld van het leerpotentieel van de leerling. Samen met de gegevens uit het leerlingvolgsysteem, wordt een gefundeerd schooladvies geformuleerd. Het gaat uiteindelijk om kinderen die goed in hun vel zitten, zelfvertrouwen vergroten en zich optimaal ontwikkelen. Gelukkig Laten Groeien! In samenspraak met kind en ouders wordt het schooladvies bepaald. De gouden dreihoek!

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Gouden weken, startgesprek begin van het schooljaar en de Kanjertraining zijn leidend in ons handelen, het team heeft in maart 2023 de schoollicentie verlengd na een inspirerende studiedag.

De Bonifatius streeft naar een goede sfeer op school en in de klassen, we gebruiken de kanjerregels als basis:

- we vertrouwen elkaar
- we helpen elkaar
- we spelen samen
- we hebben plezier
- we doen mee

De kracht van de Kanjertraining zit in het gebruik maken van de groep en het verlangen van een ieder om een goed mens te zijn. De lessen gaan uit van een positieve levensvisie en zijn toekomst- en oplossingsgericht voor kinderen, leerkrachten en ouders. De kanjertraining probeert elk kind in te laten zien dat het beter en prettiger is voor jezelf en voor een ander om je goed te gedragen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • We vertrouwen en helpen elkaar
  • Iedereen doet mee, we hebben p
  • Samen leren maakt sterk

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Vauit het gewijzigd toezichtskader bespreekt de SKOWF met de inspectie jaarlijks de scholen. De directie voert drie keer per jaar management gesprekken met de bestuurder van de SKOWF. Twee keer per jaar worden de resultaten en de schoolontwikkeling samen met de intern begeleider op SKOWF niveau besproken en gedeeld. Delen is het nieuwe leren.

Medio juli 2022: Alle SKOWF scholen krijgen van de inspectie het oordeel goed! Daar zijn we trots op en het betekent dat we goed bezig zijn!

Terug naar boven