De Werveling

Oude Utrechtseweg 24 3768 CC Soest

  • Regelmatig gaat er een groep de natuur in voor live onderwijs.
  • We zijn techniekschool met wekelijks tijd voor dit onderwerp. Vier keer per jaar hebben we een techniekmiddag.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Elke groep 8 kent een eigen dynamiek. Dit betekent dat resultaten van jaar tot jaar verschillen. Wat onze school belangrijk vindt is dat elke leerling op een plaats terecht komt waar hij/zij zich verder kan ontwikkelen.

De toetsuitslag is een gemiddelde van alle scores van de kinderen. Deze scores variëren tussen 514 en 550. In het schooljaar 2020-2021 was de gemiddelde score 541,4

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De ontwikkeling van kinderen wordt beoordeeld aan de hand van observaties en het dagelijks werk dat de kinderen maken. Daarnaast maken de leerkrachten gebruik van de methode gebonden toetsen. Regelmatig wordt per vak een toets gemaakt om te zien of de leerling de behandelde stof beheerst. Verder maakt de school gebruik van de LVS toetsen van CITO. Twee keer per jaar worden deze toetsen afgenomen, om zo een objectieve liniaal langs ons onderwijs te kunnen leggen. Hiermee wordt gestart aan het eind van groep 1.

Drie keer per jaar bespreken de groepsleerkracht en de Intern Begeleider de ontwikkeling van de individuele leerlingen en van de groep als geheel. Naar aanleiding van deze besprekingen stelt de leerkracht groepsoverzichten en groepsplannen op waarin leerdoelen en -indien noodzakelijk- acties worden geformuleerd. Voorbeelden van acties zijn: extra begeleiding van een leerling, verwijzing naar een remedial teacher of naar een externe hulpverlener. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Ouders ontvangen in november een voorlopig schooladvies. We bespreken met de leerkracht van de groepen 7 en 8 en de Interne Begeleider wat voor deze specifieke leerling een passend advies is bij de ontwikkeling in de afgelopen jaren. We kijken naar resultaten, studievaardigheden, doorzettingsvermogen en motivatie om op een bepaald niveau onderwijs te volgen. Hier volgt een schooladvies uit.

In januari ontvangen ouders en leerling het definitieve schooladvies. In april maken de leerlingen de Centrale eindtoets. Mocht n.a.v. de uitslag van deze toets het advies hoger uitvallen dan kunnen ouders vragen of de school het advies wil heroverwegen.

In het jaar 2021 hebben we gelukkig weer een eindtoets kunnen afnemen. De toetsuitslag is een gemiddelde van alle scores van de kinderen. Deze scores variëren tussen 514 en 550. In het schooljaar 2020-2021 was de gemiddelde score 541,4.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 13 november 2018 heeft er een verificatieonderzoek plaats gevonden bij ons op school. 
De volgende resultaten zijn uit dit onderzoek gekomen.

Onderwijsproces

- zicht op ontwikkeling: goed
- didactisch handelen: voldoende 

Kwaliteitszorg en ambitie

- kwaliteitszorg: voldoende
- kwaliteitscultuur: goed 

Voor meer informatie over dit rapport verwijzen wij u naar de website van de Inspectie. 

Terug naar boven