De Werveling

Oude Utrechtseweg 24 3768 CC Soest

  • Regelmatig gaat er een groep de natuur in voor live onderwijs.
  • We zijn techniekschool met wekelijks tijd voor dit onderwerp. Vier keer per jaar hebben we een techniekmiddag.

In het kort

Toelichting van de school

‘Oog voor uw kind’
Als school vinden wij dat kinderen de kans moeten krijgen zich binnen hun eigen mogelijkheden optimaal te kunnen ontwikkelen. Daarom biedt basisschool De Werveling een rijke speel- en leeromgeving en laten we leerlingen – naast het reguliere lesprogramma –actief kennismaken met onder meer techniek, creativiteit, muziek en sport.

Directie en leerkrachten streven naar verbinding tussen school, ouder(s) en kind. Wij bieden kinderen veiligheid en geborgenheid en besteden veel aandacht aan omgang, identiteitsontwikkeling en sfeer. De school heeft oog voor leerlingen die meer zorg of uitdaging nodig hebben.

Toegankelijk: Christelijke Basisschool De Werveling brengt vernieuwing binnen een traditionele onderwijsomgeving en is een open en toegankelijke school voor leerling en ouders.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verantwoordelijk
  • Betrokken
  • Veilig
  • Vernieuwend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ons leerlingaantal is constant. Per februari 2023 waren er 332 leerlingen. Vanaf januari richting elke zomervakantie neemt dit aantal enigszins toe vanwege aanname bij onze kleuterafdeling, vooruitlopend op de uitstroom van groep 8. Wij hebben standaard 13 groepen, met soms een tijdelijke 14e kleutergroep. Het aantal leerlingen per groep varieert per leerjaar maar is gemiddeld rond 25.

Heeft u verhuisplannen naar Soest-Zuid en spreekt onze school u aan? Neemt u dan altijd voorafgaand aan het koopproces van een woning contact op met onze school om de plaatsingsmogelijkheden van uw kind(-eren) te bespreken.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
312
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Binnen Stichting PCBO Baarn/Soest maken wij gebruik van een externe partner die een RIE (Risico-inventarisatie en -evaluatie ) maakt. in 2015 is dit gebeurd. Hieruit volgen acties die zichtbaar moeten worden in de school. In 2020 vindt een volgende RIE worden uitgevoerd.

De protocollen die worden gehanteerd voor diverse protocollen en meldcodes wijzigen regelmatig - ook door vigerend overheidsbeleid - waarbij de gewijzigde versies worden gehanteerd door de Interne Begeleiders.

Terug naar boven