De Werveling

Oude Utrechtseweg 24 3768 CC Soest

  • Regelmatig gaat er een groep de natuur in voor live onderwijs.
  • We zijn techniekschool met wekelijks tijd voor dit onderwerp. Vier keer per jaar hebben we een techniekmiddag.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging wordt geregeld via een invalpool waar onze school en de stichting bij is aangesloten. Waar dit mogelijk is en wettelijk is toegestaan streven we er naar om de vervanging intern te regelen. Dit is rustiger voor de leerlingen en vaak beter inpasbaar.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op CBS de Werveling werken we nu ruim 13 jaar met een niveau gestuurd jaargroepsysteem. Vrijwel elke methode waar wij mee werken op school gaat uit van drie niveaus. Dit betreft het minimum niveau, het basisniveau en het niveau voor leerlingen die meer aan kunnen en uitdaging nodig hebben. 

Wij hebben 2 leerkrachten die gespecialiseerd zijn in begeleiding van leerlingen die meer aankunnen in de lesstof en daarin zelfs uitgedaagd moeten worden. Gedurende de week is er tijd ingeruimd om deze leerlingen te begeleiden via project gestuurd onderwijs. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op onze school wordt lesgegeven volgens het leerstofjaarklassensysteem. Dit houdt in dat leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd hetzelfde onderwijs krijgen. Per leerjaar wordt er vastgelegd wat er behandeld moet worden en de verschillende schoolvakken worden gedoceerd volgens een lesrooster. Bij het lesgeven hanteren we het Directe Instructiemodel. 

Het weekrooster is altijd afhankelijk van activiteiten die naast het lesprogramma worden gepland.

Zo hebben we een Kunstmenu waarbij er op jaarbasis minimaal 2 activiteiten worden gepland door Kunst Centraal in samenwerking met IDEA. Dit kan een museumbezoek zijn, een kunstenaar, schrijver of tekenaar in de klas.

Kinderboekenweek stellen we elk jaar uitgebreid aan de orde met vele activiteiten. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld vieringen bij Christelijke feestdagen of bij Koningsdag.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Om het onderwijs zo passend mogelijk te laten zijn is er een schoolondersteuningsprofiel (SOP) geschreven.

In elke groep zijn er verschillen qua tempo en niveau van leren. Een groot aantal leerlingen kan goed mee komen. Zij hebben voldoende aan de basisinstructie. Een aantal leerlingen heeft voor één of meerdere vakken verlengde instructie nodig. De verlengde instructie kan bestaan uit herhalingsstof of verrijkingsopdrachten binnen de groep. Er zijn ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, dan spreken wij van zorgleerlingen. Deze hulp krijgen zij binnen of buiten de groep middels RT of in de plusgroep. Hiervoor zijn gespecialiseerde leerkrachten en een onderwijsassistent aangesteld. 

Voor leerlingen die nog meer uitdaging nodig hebben is er in onze Stichting een plusklas waar kinderen een ochtend in de week aan deel kunnen nemen. Het traject hier naartoe wordt begeleid door de Intern Begeleider.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De Werveling heeft de ambitie om nauwer samen te werken met het aanbod van Voortgezet Onderwijs in de regio voor de kinderen uit de groepen 7 en 8. Voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben bieden wij de Masterclasses aan en voor leerlingen die meer met de handen willen werken bieden wij de Pr8klas aan. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Bij de kleuters wordt gewerkt met de methode Kleuterplein 2. Omdat kleuters spelenderwijs leren, ligt de nadruk in groep 1 en 2 op spelen en wordt van daaruit het onderwijs vormgegeven. Spelactiviteiten stimuleren de ontwikkeling op het gebied van communicatie, samenspel en samenwerken, zelfstandigheid, het nemen van initiatieven, het aangaan van relaties en omgaan met verschillen. Dit vraagt van de leerkrachten enerzijds een ondersteunende, volgende, signalerende en alerte houding om de spelactiviteiten als een middel tot ontplooiing aan te wenden en anderzijds een sturende houding om bepaalde doelen te bereiken.Voor een brede ontwikkeling hebben de kleuters steeds meer kennis en vaardigheden nodig. Door te werken met de methode Kleuterplein 2 richten we ons op de volgende kerngebieden: taalactiviteiten, tekenactiviteiten, muzikale vorming, beeldende vorming, techniek, sociale relaties en fijne en grove motoriek. Bij het ontwikkelen van deze gebieden wordt thematisch gewerkt en gebruik gemaakt van verschillende bronnen, zoals prentenboeken, voorleesboeken, software, ontwikkelingsmateriaal etc. We bieden daarmee een doorgaande lijn naar de drie belangrijkste vakken en methodes in groep 3, het aanvankelijk lezen, schrijven en rekenen. Naast het aanbod van Kleuterplein 2 leren we de kinderen met de map `Fonemisch bewustzijn` en de map 'Gecijferd bewustzijn' op een actieve manier kennis te maken met het aanbod van letters en klanken en en voorbereidend rekenen. Alle kleutergroepen hebben een digibord, dat dagelijks wordt ingezet voor educatieve lessen. Ook wordt er binnen de groepen door de leerlingen gewerkt aan educatieve spelmateriaal op i-pads.

Terug naar boven