Openbare Daltonschool deBuut

Willaertstraat 45 3766 CP Soest

  • Schoolfoto van Openbare Daltonschool deBuut
  • Schoolfoto van Openbare Daltonschool deBuut
  • Schoolfoto van Openbare Daltonschool deBuut
  • Schoolfoto van Openbare Daltonschool deBuut
  • Schoolfoto van Openbare Daltonschool deBuut

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op onze school streven we naar zo hoog mogelijke opbrengsten m.b.t. de cognitieve (met name taal en rekenen) en de sociaal emotionele ontwikkeling. We achten het van belang dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend en succesvol vervolgonderwijs. Op onze school gebruiken we een leerlingvolgsysteem om de ontwikkeling van de leerlingen te monitoren. Dit ondersteunt ons bij het opbrengst gericht werken en het voeren van groepsbesprekingen. We monitoren of de leerlingen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen tijdens de groepsbesprekingen. Vervolgens bespreken we of de groep zich ontwikkelt conform de verwachtingen en of dit ook geldt voor de individuele leerlingen.

We verantwoorden ons over de opbrengsten door middel van:

  • Analyse tussentoetsen
  • Analyse eindtoetsen
  • Overzicht kengetallen doorstroming
  • Overzicht kengetallen adviezen VO

U ziet hier de gemiddelde eindscore van de laatste jaren. Het kleine aantal leerlingen heeft soms grote invloed op een gemiddelde. We zijn trots op de resultaten van de kinderen en stimuleren alle leerlingen om het maximale uit hun mogelijkheden te halen!

Een eindtoets is een goed instrument om de voortgang van de kinderen te volgen en om input voor ons onderwijs aan (individuele) kinderen te verkrijgen. Het is nadrukkelijk niet bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs te meten. Een gemiddelde eindscore doet geen recht aan hoe kinderen individueel succeservaringen opdoen en groeien binnen hun mogelijkheden. Het gaat niet om kale cijfers, maar om de toegevoegde waarde van de school voor de individuele leerling. Op basis van het voor de eindtoets gegeven schooladvies stromen de kinderen uit naar een passende vorm van Voortgezet Onderwijs (VO).   De gevarieerde scores geven aan hoe belangrijk het is om binnen ons onderwijs te differentiëren om elk kind passend onderwijs te bieden.      

In 2020-2021 was het aantal leerlingen in groep 8 klein (11 leerlingen). Met een schoolscore van 535-3 hebben we een een mooi resultaat neergezet dat boven het landelijk gemiddelde ligt (534-5).

Op basis van de ontwikkeling van de kinderen gedurende de hele schoolloopbaan, de Cito Eindtoetsgevens, observaties en in overleg met ouders, intern begeleider en waar nodig een Voortgezet Onderwijs school hebben we een zorgvuldig schooladvies kunnen geven.

Uitstroombestemmingen schooljaar 2020-2021 van onze leerlingen:

VMBO B/K     3  leerlingen

VMBO T-MAVO   1    leerlingen

VMBO T-HAVO    0  leerlingen

HAVO VWO  1 leerling

VWO  6  leerlingen

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school evalueren we gedurende het schooljaar ons onderwijsproces. Dit doen we door kritisch te kijken naar de opbrengsten op zowel de methode- als niet methodetoetsen. Onder leiding van de intern begeleider vinden besprekingen plaats van de resultaten en de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Op basis hiervan worden de vervolgstappen en de leerdoelen bepaald voor het onderwijsaanbod van een leerling of een groep leerlingen. De tussenresultaten worden 2 keer per jaar gemeten met behulp van de medio- en eindCITO toetsen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op basis van het schooladvies stromen de leerlingen uit naar een passende vorm van Voortgezet Onderwijs (VO). Onze leerlingen stromen uit naar het VO vooral in Soest, Baarn, Amersfoort en Hilversum. Eigen onderzoek naar de plek van oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs heeft uitgewezen dat de schooladviezen van deBuut effectief en betrouwbaar zijn. Wij verstrekken de adviezen voorafgaand aan de Centrale Eindtoets, op basis van de afgelopen jaren op de basisschool. De ontwikkeling van kinderen, hun inzet, werkhouding en motivatie zijn bepalende elementen bij het schooladvies. De score van de eindtoets is daarmee niet bepalend voor het schooladvies.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven