Openbare Daltonschool deBuut

Willaertstraat 45 3766 CP Soest

 • Schoolfoto van Openbare Daltonschool deBuut
 • Schoolfoto van Openbare Daltonschool deBuut
 • Schoolfoto van Openbare Daltonschool deBuut
 • Schoolfoto van Openbare Daltonschool deBuut
 • Schoolfoto van Openbare Daltonschool deBuut

Het team

Toelichting van de school

Het team van deBuut is mooi divers in leeftijd, ervaring en kennis. Op de conciërge en vakleerkracht gym na zijn het ,op dit moment, allemaal vrouwelijke teamleden. Het team van de school bestaat uit:

1 directeur met management ondersteuning

4 deeltijd groepsleerkrachten

3 full time leerkrachten

1 intern begeleider

2 vakleerkrachten bewegingsonderwijs (ZZP)

1 onderwijsassistent

1 administratief medewerker

1 conciërge

1 leerkracht Vormings Onderwijs (extern)


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen deBuut is er geen sprake van structurele verlofregelingen. Leerkrachten kunnen verlof aanvragen bij het bestuur conform de geldende regels in de CAO-PO.  In geval van ziekte en/of andere omstandigheden onderzoeken wij eerst de mogelijkheid om de leerkracht door de duo-leerkracht te laten vervangen. Wanneer wij hierin niet slagen, hebben wij een aantal vaste invallers die wij inzetten om kwalitatief goed onderwijs te waarborgen. Mocht dit om een of andere reden niet lukken dan wordt een aanvraag bij de vervangingspool van PIO/Transvita gedaan. Indien nodig is vervanging door een teamlid met ambulante taken en/of een onderwijsassistent een mogelijkheid. In uiterste noodgevallen blijven leerlingen van de groep waarvan de leerkracht afwezig is thuis.

Stappenplan langdurige vervanging:

1. Vervanging door de duo-collega, een leerkracht die desbetreffende dagen niet werkt of vervanging door een leerkracht uit de invalpool.

2. Het roulerend naar huis sturen van een groep. De vrijgekomen leerkracht wordt dan ingezet voor vervanging van de afwezige leerkracht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het team van deBuut is mooi divers in leeftijd, ervaring en kennis. De leerkrachten zijn vanuit betrokkenheid en een intrinsieke motivatie gedreven om zich steeds te willen ontwikkelen. De talenten en expertises van ieder teamlid worden ingezet en gedeeld. De verantwoordelijkheid voor het onderwijs aan alle leerlingen wordt gezamenlijk door het team gedragen.

Wij werken met combinatiegroepen en enkele groepen. De combinatiegroep begint en eindigt de dag samen, eet en drinkt met elkaar en volgt samen de KWINK lessen. Bij diverse andere vakgebieden werken wij groepsdynamisch (groepdoorbroken) om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de individuele ontwikkeling van kinderen.

In 2021-2022 werken wij met 5 groepen:

 • Geel (leerjaar 0 tot en met 2, onderbouw)
 • Groen (leerjaar 3, onderbouw)
 • Blauw (leerjaar 4, middenbouw)
 • Rood (leerjaar 5 en 6, bovenbouw)
 • Oranje (leerjaar 7 en 8, bovenbouw)


Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het lesaanbod in de groepen 1 en 2 vindt zoveel mogelijk thematisch plaats. Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. In de kleutergroepen is dan ook volop spel- en ontwikkelingsmateriaal te vinden. De leerkrachten zorgen voor een rijke leeromgeving passend bij de ontwikkeling en beleving van de kinderen. Spelend en lerend rond aansprekende thema´s worden zoveel mogelijk situaties gecreëerd waarin kleuters uitgenodigd worden te luisteren, te verwoorden, te beleven en te leren. De leerkracht sluit aan bij het spel, verdiept en voegt gericht doelen toe. Naast het begeleid spel worden er ook gerichte reken/ taal activiteiten aangeboden waarbij veel aandacht is voor de ontluikende geletterdheid en gecijferdheid. Voor de sociaal emotionele ontwikkeling wordt gewerkt met de digitale methode Kwink! De ontwikkeling van de kleuters wordt dagelijks geobserveerd en een aantal keer per jaar opgenomen in het leerlingvolgsysteem BOSOS.  

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Volgens de wet zijn scholen verplicht leerlingen een minimum aantal lesuren per jaar aan te bieden. Scholen zijn vrij de onderwijstijden te bepalen op basis van deze wet, wanneer zij voldoen aan de gestelde urennorm.

Voorwaarden voor verplichte onderwijstijd zijn:

 • Het moet gaan om begeleid onderwijs.
 • Het onderwijsprogramma moet worden aangeboden in de onderwijstijd.
 • De tijd wordt ingevuld onder de verantwoordelijkheid van het onderwijspersoneel.

Op deBuut wordt gewerkt met een continurooster (zie hoofdstuk 6.1) De tijd die besteed wordt aan verschillende vakken is een gemiddelde. Daarnaast is niet al ons onderwijsaanbod opgenomen in dit overzicht. Er staan geen 'schotten' tussen vakken, taal komt bijvoorbeeld bij alle vakken aan bod.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. In het beginsel zijn we het eens met de stelling dat zo veel mogelijk kinderen regulier primair onderwijs moeten kunnen volgen nabij huis. Wij realiseren ons dat we een zorgplicht hebben. Onze school voldoet aan de basisondersteuning, zoals verwoord in het zorgondersteuningsplan van Samenwerkingsverband de Eem. Het betreft o.a. ondersteuning voor kinderen met dyslexie, dyscalculie, extra uitdaging voor meer- en hoogbegaafden.

Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte worden begeleid door de inzet van onderwijsassistenten of (via een arrangement) een externe specialist. Wij maken gebruik van de onderwijsondersteuner van SWV de Eem. Bij de aanmelding van leerlingen wordt volgens de stappen van de zorgplicht onderzocht of deBuut de leerling passend onderwijs kan bieden en kan voldoen aan de onderwijsbehoefte. Zie ons schoolondersteuningsprofiel in de bijlage.

Onze school probeert zo goed mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkeling van de leerlingen. Wij proberen bij elk leerling eruit te halen wat erin zit en stimuleren de leerlingen, zoals onze missie is: "Leer wie jij kunt zijn". 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij willen kinderen zo goed mogelijk ondersteunen en begeleiden. Voor deze begeleiding is het van belang om direct vanaf het begin goed geïnformeerd te zijn over de ontwikkeling van het kind en mogelijke risicofactoren rond deze ontwikkeling. Daarom vindt er voordat een kind bij ons op deBuut start altijd een startgesprek plaats. Voorafgaand aan dit gesprek vragen wij de ouders/ verzorgers van het kind een intredevragenlijst (terug te vinden op de website onder het kopje 'kennismaking') in te vullen. Deze vormt de leidraad voor het gesprek. Aspecten zoals gezinsamenstelling, voorbereiding op de basisschool, algemene ontwikkeling, motorische ontwikkeling, spraak- taalontwikkeling, sociaal emotionele ontwikkeling en gezondheid komen aan bod. Naast de startgesprekken werken we voor de voor- en vroegschoolse educatie nauw samen met de peuterspeelzalen (voorscholen) en kinderdagverblijven. In geval van plaatsing op deBuut is er altijd sprake van een (warme) overdracht. De informatie uit het startgesprek/ warme overdracht wordt direct meegenomen in de begeleiding en het aanbod voor het kind. Binnen ons team is er veel kennis en expertise aanwezig waardoor we ook kinderen met een VVE indicatie goed kunnen voorzien van een passend aanbod.

In het aanbod voor het jonge kind staan een rijke speel- leeromgeving en spel centraal waarbij we gebruik maken van de natuurlijke nieuwsgierigheid en ontdekkingsdrag van jonge kinderen. We werken in de onderbouw met een gemengde groep 0/1/2. Kinderen van verschillende leeftijden zitten bij elkaar en leren van- en met elkaar. In kleinere groepjes, samengesteld door de leerkracht, krijgen de kinderen passend/ doelgericht aanbod op de volgende stap binnen hun eigen ontwikkeling.

Middels observaties blijven we de kinderen goed volgen in hun ontwikkeling. We gebruiken de observaties om het aanbod in de klas af te stemmen op de fase van ontwikkeling van het kind, om de kinderen te kunnen blijven uitdagen en om eventuele zorg m.b.t. de ontwikkeling te kunnen signaleren.

Terug naar boven