CBS Simon Havinga

Griend 20 8604 AS Sneek

 • Schoolfoto van CBS Simon Havinga
 • Schoolfoto van CBS Simon Havinga
 • Schoolfoto van CBS Simon Havinga
 • Schoolfoto van CBS Simon Havinga
 • Schoolfoto van CBS Simon Havinga

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op de Simon Havingaschool maken we gebruik van de IEP-toets als Doorstroomtoets. Deze toets wordt door ons gezien als een criterium waarmee de door ons afgegeven schoolkeuze adviezen voor de leerlingen in groep 8 kunnen worden gecheckt. Daarnaast leveren de gemiddelde scores van deze toets gegevens over de opbrengsten van ons onderwijs. Deze informatie gebruiken wij om ons onderwijs te evalueren.

De school heeft in de afgelopen jaren steeds naar behoren kunnen presteren; de resultaten vallen binnen de marges die de inspectie van het onderwijs aan ons stelt. 

Binnen Palludara vinden we het belangrijk dat alle talenten van kinderen aan bod komen, ook die talenten die een eindtoets niet meet. Om de leerprestaties te volgen zetten alle scholen van Palludara de toetsen behorende bij de methodes in, maar ook observatielijsten en bijvoorbeeld didactische leergesprekken. Er wordt, naast de methodegebondentoetsen, gebruik gemaakt van gestandaardiseerde toetsen, het Leerling Volg Systeem van IEP, die twee maal per jaar afgenomen worden.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De kwaliteit van het onderwijs op de Simon Havingaschool kan natuurlijk niet alleen aan de leerprestaties van de kinderen worden afgemeten. Om de kwaliteit te waarborgen wordt ons onderwijs regelmatig breed geëvalueerd. We gebruiken hiervoor een systeem dat een grote verscheidenheid aan onderwijsaspecten, variërend van pedagogisch klimaat en didactisch handelen tot contacten met ouders en derden, in kaart brengt. Het systeem is geënt op de kwaliteitskaarten van het systeem werken met kwaliteitskaarten. (WMK) Het gaat daarbij in de eerste plaats over de ontwikkeling van de kinderen in de breedste zin van het woord; resultaten van de toetsen uit de methode, sociaal-emotionele ontwikkeling, creativiteit, enz. De gegevens worden door de leerkracht bijgehouden en intern besproken. Op de contactavonden worden de resultaten met de ouders doorgenomen. We hanteren daartoe op school het CITO-leerlingvolgsysteem. De gegevens uit dit leerlingvolgsysteem worden structureel tegen het licht gehouden om de prestaties van de Simon Havingaschool in kaart te brengen.

Voor de kinderen van de groepen 1 en 2 wordt gebruikgemaakt van de doelen en het observatiesysteem van Parnasys.

In het overleg op school komen de resultaten van het gegeven onderwijs dan ook regelmatig aan de orde; in teamvergaderingen, begeleidings- en functioneringsgesprekken, maar bijvoorbeeld ook in het overleg met MR. Deze zaken leveren samen een schat aan informatie op die ons helpen de processen in school te bewaken en waar nodig bij te sturen. Zo ontstaan er speerpunten waarop we ons willen richten. 


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De Simon Havingaschool onderhoudt nauwe contacten met het voorgezet onderwijs in de regio. De leerlingen die in groep 8 uitstromen gaan overwegend naar

 • CSG Bogerman
 • Aeres VMBO Sneek
 • RSG Magister Alvinus

Op de Simon Havingaschool maken we gebruik van een protocol 'Verwijzing VO'. Met dit protocol informeren we de ouders hoe het adviesproces verloopt en hoe de bezwaarprocedure is. We gaan uit van een breed gedragen schooladvies. Vanaf groep 7 zijn we hierover al in gesprek met ouders en kind. 

Om te kunnen komen tot een gedegen schoolkeuzeadvies, maken we gebruik van de  Plaatsingswijzer; een instrument dat op basis van toetsresultaten een richting aangeeft m.b.t. het voorgezet onderwijs. Naast het door de school uit te brengen advies, vindt er een zgn. 'warme overdracht' plaats om de overgang tussen primair en voortgezet onderwijs soepel te laten verlopen. 

De resultaten van de doorstroomtoets zeggen ons veel, maar zeker niet alles! We baseren het advies daarom altijd op het complete beeld van het kind. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op de SHS geven we expliciete aandacht aan het pedagogisch klimaat. Onze pedagogische aanpak is gebaseerd op de visie van Covey die helpt bewust keuzes te maken en eigenaar te zijn van de eigen ontwikkeling. 

We werken aan een (school-)situatie waarin veiligheid en geborgenheid centraal staan, omdat wij vinden dat dit belangrijke voorwaarden zijn om onze opdracht te realiseren. We creëren daarbij een omgeving waarin kinderen worden gezien en de kans krijgen zich volop te ontwikkelen. We werken vanuit een gevarieerd onderwijsaanbod, waarbij we rekening houden met de capaciteiten, interesses en leerstijlen van onze leerlingen. Het aanbod richt zich op de brede ontwikkeling van de kinderen.

Wij maken gebruik van een uitdagende leeromgeving, omdat we daarmee zowel hoofd, als hart en handen aan willen spreken.

De samenwerking met ouders is voor de Sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen essentieel. Door met regelmaat gesprekken met ouders te hebben over het welbevinden van hun kind kunnen we samen optrekken.

Ook de kinderen worden steeds meer betrokken bij hun eigen ontwikkeling. Door middel van kindgesprekjes wordt de pedagogische relatie versterkt en stimuleren we de persoonlijke betrokkenheid en motivatie van het kind. Dit heeft een positieve uitwerking op het zelfbeeld van het kind. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Modern christelijk onderwijs
 • Inspirerend en uitdagend
 • Veiligheid en vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De scholen van Palludara zien de onderwijsinspectie als een critical friend. Zo kunnen we bij het  schoolbezoek laten zien waar we trots op zijn. Ook de ontwikkelpunten van de inspectie nemen we ter harte: dit zijn immers weer kansen om te leren en ons onderwijs te blijven verbeteren. Dat is precies wat onze leerlingen verdienen!

In oktober 2020 heeft de Inspectie van het Onderwijs een digitaal gesprek met de SHS gevoerd in het kader van een onderzoek rond kwaliteitsverbetering op basisscholen. De informatie van deze gesprekken vormde een van de bronnen voor ´De Staat van het Onderwijs´. Het onderwerp was gericht op de keuzes die scholen maken op het gebied van kwaliteitsontwikkeling in relatie tot de schoolpopulatie. 

Uit het gesprek kwam het volgende naar voren:

- De Simon Havingaschool scoort met de Eindtoets boven het landelijk gemiddelde.

- Het is goed om de extra zorg ook te richten op de niveaus I, II en II.

- Covey/ TLIM ziet de inspectie als passende ontwikkeling voor onze schoolpopulatie.

Terug naar boven