CBS Simon Havinga

Griend 20 8604 AS Sneek

 • Schoolfoto van CBS Simon Havinga
 • Schoolfoto van CBS Simon Havinga
 • Schoolfoto van CBS Simon Havinga
 • Schoolfoto van CBS Simon Havinga
 • Schoolfoto van CBS Simon Havinga

Het team

Toelichting van de school

Groepsformatie 2023-2024

Groep 1a: juf Nina (ma t/m wo) en juf Christa (do en vr) 

Groep 1b: juf Liesbeth (ma en di) en juf Evita (wo t/m vr) 

Groep 2: juf Doutzen (ma t/m wo) en juf Marjolein (do en vr)) 

Groep 3: juf Janet (ma t/m wo) en juf Tine (wo t/m vr) wisselwoensdag 

Groep 4: juf Anita (ma t/m wo) en juf Inge (do en vr) 

Groep 5a: juf Elise (ma t/m vr)

Groep 5b: juf Yvonne (ma t/m do) en juf Wendy (vr)

Groep 6: juf Jantine (ma t/m wo) en juf Lia (wo t/m vr) wisselwoensdag

Groep 7: meester Pieter (ma, di, vr) en juf Wendy (wo en do)

Groep 7/8: juf Chantal

Groep 8: juf Martine (ma, di en vrijdag) en meester Lars (di t/m don) wisseldinsdag

We werken in schooljaar 2023-2024 met 11 groepen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte 

Bij ziekte van de leerkracht wordt een passende invalleerkracht gezocht. Stichting Palludara hanteert hiertoe een invalpool met leerkrachten en onderwijsassistenten. Indien niemand beschikbaar is, wordt binnen het team bekeken of vervanging mogelijk is. Is vervanging niet mogelijk dan krijgt een groep vrij. De ouders worden via Social Schools op de hoogte gebracht. Geeft de opvang in de thuissituatie problemen, dan vangt de school de kinderen op. Is de ziekmelding langer dan een dag en is geen vervanger/ster beschikbaar, dan wordt binnen het team naar een oplossing gezocht. Het streven is dat een groep niet langer dan twee dagen thuis is vanwege vervangingsproblemen. 

Als een groep thuis moet blijven, werken de kinderen aan schooltaken zoals afgestemd in het protocol 'Thuiswerken, basisprogramma'. 

Vervanging tijdens scholing en buitengewoon verlof

Bij scholing en buitengewoon verlof wordt de leerkracht bij voorkeur vervangen door een eventueel beschikbare duo-partner. Als dit niet het geval is, maken we gebruik van de vervangingspool van de stichting. Het buitengewoon verlof is een wettelijke regeling waarbij leerkrachten in bijzondere gevallen dagen vrij kunnen krijgen. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Als je van een afstandje naar de inhoud van ons onderwijs kijkt, zijn er - sterk vereenvoudigd - verschillende fasen te onderscheiden:

 • Het wennen aan het naar school gaan. 
 • Het afwisselend lerend en spelend verwerven van basisvaardigheden om later met succes te kunnen leren lezen, schrijven en rekenen. 
 • Het verwerven van voldoende ‘technische’ vaardigheid op het gebied van taal en rekenen in de middenbouw van ons onderwijs. 
 • Het toepassen ervan in de bovenbouw om op die manier de wereld verder te verkennen.
 • Het kunnen vormgeven aan eigenaarschap van de ontwikkeling en persoonlijk leiderschap.

Elke vorige fase draagt bij aan de voorwaarden om in de volgende fase succes te kunnen hebben. Een fase wordt niet abrupt afgesloten of ingeleid, maar krijgt in de regel op bepaalde momenten steeds meer of minder aandacht. Bij de keuze van onze methoden en werkwijzen houden we hiermee rekening. Op die manier proberen we ons onderwijs als een doorgaande lijn aan te bieden. 

 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

 

De kleuters werken met thema's van de Kleuter Universiteit. Dit zijn eigentijdse thema's waar alle activiteiten in de kleutergroepen aan gekoppeld worden. 

Bewegingsonderwijs bestaat uit kleutergym, spellessen of buiten spelen.

De methode PAD is de leidraad voor de sociaal emotionele ontwikkeling van onze school. The Leader in Me vormt de pedagogische leidraad van waaruit we werken.    

We volgen de ontwikkeling van de kinderen door middel van de leerlijnen systematiek van Parnassys.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passend onderwijs, onderwijs op maat

Ieder kind verdient het om het beste uit zichzelf te kunnen halen. Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Met de invoering van de wet op passend onderwijs op 1 augustus 2014 hebben alle scholen een zorgplicht gekregen. Dit betekent dat we de verantwoordelijkheid krijgen om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden.

Op de Simon Havingaschool geven we passend onderwijs vorm middels de 1-zorgroute. Dit is een werkwijze waarbij alle leerlingen het onderwijs krijgen dat bij hun behoeften aansluit. De aanpak wordt beschreven in zogenaamde arrangementen. Naast het basisarrangement onderscheiden we een intensief en een verrijkend arrangement. 

 • Intensief aanbod: Arrangement waarbij leerlingen op basis van geïntensiveerde instructie en ondersteuning van de groepsleerkracht of onderwijsassistent binnen de reguliere methode kunnen blijven werken. In Snappet krijgen de kinderen oefenstof op maat. Wanneer leerlingen voor één of meer vakgebieden niet binnen dit arrangement kunnen werken, kunnen we overgaan op een aangepast leerstof aanbod een zogenaamde eigen leerlijn. Dit gebeurt altijd in overleg met ouders en/ of deskundigen.  
 • Basis aanbod: Het gemiddelde niveau; de leerlingen verwerken op basis van de reguliere instructie de lesstof uit de methode.   
 • Verrijkend aanbod: Het arrangement waarbij leerlingen uit de reguliere methode werken, maar daarnaast ook werken aan plus- en verrijkingsopdrachten. Voor deze leerlingen wordt de basisstof ‘compact’ aangeboden. In Snappet krijgen ze stof op maat. 

De Plusbus  

Stichting Palludara biedt kinderen die meer aankunnen de mogelijkheid deel te nemen aan de zogenaamde Plusbus; kinderen (vanaf februari groep 4) worden in de gelegenheid gesteld om één dag per 2 weken in een groep plaats te nemen waar meer kinderen met dezelfde achtergrond zitten. De Plusbus wordt georganiseerd op CBS De Vuurvlinder in Sneek, maar is uitdrukkelijk bedoeld voor alle leerlingen van onze stichting die hiervoor in aanmerking komen. Aan de plaatsing in de Plusbus gaat een intakeprocedure vooraf. De school neemt hiertoe, uiteraard in overleg met de ouders, het initiatief.  

Het Schoolondersteuningsprofiel 

In het Schoolondersteuningsprofiel staat beschreven hoe we de extra zorg organiseren. Ook beschrijven we daarin de grenzen aan de zorg die we kunnen bieden. Daarnaast staat erin beschreven welke doelen de school op dit gebied heeft geformuleerd. 

We wachten daarbij niet af, maar handelen proactief als we zien dat er extra begeleiding nodig is. Ouders nemen een belangrijke positie in binnen de 1-zorgroute. We hebben een gezamenlijk doel: het beste onderwijs voor ieder kind. Als ouder ken je je kind het beste, als school staan we er als professionals in. Als school en ouders goed samenwerken, bereiken we het beste voor het kind. 

Als er meer begeleiding voor uw kind nodig blijkt te zijn, hebben wij specialistische ondersteuning van intern begeleiders, ambulant begeleider, twee orthopedagogen/generalisten en ons bovenschools zorgteam. 

Kenmerkend voor onderwijs op maat op de Simon Havingaschool zijn:

 • Aandacht voor zelfstandig werken en leren. 
 • Samenwerkend leren in groepsverband, maar ook tussen groot en klein. 
 • Aanbod voor (hoog-)begaafde leerlingen. 
 • Geïntensiveerde ondersteuning voor leerlingen met een individueel hulpplan.
 • Een breed georiënteerd team met ruime ervaring en specialisten op gebied van gedrag, taal en rekenen.
 • Goede samenwerking met ouders en verzorgers.
 • Structureel overleg met samenwerkende ketenpartners.  

Grenzen aan de zorg

Uiteraard zijn er grenzen aan wat wij kunnen bieden. Deze grens wordt grotendeels bepaald door de verantwoordelijkheid die wij hebben voor alle aan ons toevertrouwde kinderen. Deze grenzen zijn niet absoluut. Samen met de ouders en/ of verzorgers willen we in gesprek gaan om te bekijken of een kind dat speciale zorg behoeft bij ons op de juist plek zal zijn. Het is daarom van het grootste belang dat alle partijen open zijn naar elkaar. Mochten we tot de conclusie komen dat een leerling bij ons niet op de juiste plaats is, dan zullen we u te allen tijde adviseren en helpen om tot een juiste schoolkeuze te komen. 

Zo gaat het in de praktijk:

De groepsleerkracht bespreekt en signaleert resultaten van de leerling in een leerlingbespreking. Daarna wordt een begeleidingsplan opgesteld om tot gerichte zorg voor deze leerling te komen. De begeleiding van de leerling zal zoveel mogelijk in de groep plaatsvinden. Op de Simon Havingaschool is een orthotheek aanwezig. Daarin kan de leerkracht extra hulpmiddelen vinden om kinderen te begeleiden. Na een periode van twee maanden wordt geëvalueerd. Wanneer de leerling de doelstelling onvoldoende heeft bereikt, wordt er verder gekeken. Blijkt dat de leerling na een tijd van extra begeleiding nog niet de doelstelling heeft gehaald, dan wordt na overleg met de ouders advies ingewonnen bij een orthopedagoog in dienst van Stichting Palludara. De vraagstelling wordt dan aan deze orthopedagoog voorgelegd in een zg. HGPD-gesprek (Handelings Gerichte Proces Diagnostiek). In samenspraak met ouders bepalen we wat de meest adequate begeleiding is voor de leerling. Er kunnen eventueel extra zorguren ingezet worden door een onderwijsassistent.  

Het is mogelijk om voor een bepaald vakgebied binnen de leerlijn een ander traject te volgen. Het spreekt voor zich dat deze beslissingen altijd in samenspraak met ouders worden genomen, want dergelijke beslissingen zijn vaak mede bepalend voor de verwachtingen die t.a.v. de uitstroom naar het voortgezet onderwijs gekoesterd kunnen worden. 

De zorg wordt gecoördineerd en begeleid door de intern begeleider. 

De interne begeleider kan in overleg met de ouders kiezen voor expertise van de schoolverpleegkundige van de Jeugdzorg of de schoolmaatschappelijk werkster of de medewerker van het gebiedsteam. Ouders kunnen hen rechtstreeks benaderen. 

Contactgegevens:

- Interne begeleider van de SHS: Sjoukje Oosterhaven 0515-416387

- Schoolverpleegkundige: Marjan Zijlmans 088-2299913

- Medewerker gebiedsteam/ schoolmaatschappelijk werkster: Hannie Sijsling 0515-140515

De Verwijsindex 

Er zijn in Fryslân veel organisaties die zich inzetten voor het welzijn van kinderen. Maar soms weten ze van elkaar niet goed wie hulp verleent aan welk kind of gezin. Dat is jammer, want hulp werkt pas echt als instellingen met elkaar afstemmen en de problemen samen met u oplossen. Om de afstemming te bereiken is in Fryslân de Verwijsindex ingevoerd. De verwijsindex is een hulpmiddel om snel de hulp of ondersteuning op gang te brengen. De beroepskracht van de school of instelling koppelt zijn naam aan die van uw kind. Zo laat hij aan andere instellingen zien dat hij betrokken is bij uw kind. Geeft een beroepskracht van een andere instelling ook een signaal af over uw kind, dan worden deze beroepskrachten aan elkaar gekoppeld in een match. Zij bespreken dan samen met u hoe ze uw kind het beste kunnen helpen. De betrokken beroepskrachten kunnen elkaar nu sneller vinden en zo beter hun aanpak op uw kind afstemmen. De verwijsindex, is alleen toegankelijk voor beroepskrachten die via hun instelling bevoegd zijn om een signaal af te geven over een kind waarover ze zich zorgen maken. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

- Opleiden van een reken- en taalspecialist.

- Nieuw LOVS (leerlingvolgsysteem) implementeren.

- De VVE leerlingen beter in beeld hebben en het juiste aanbod geven. 


Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Simon Havingaschool werkt intensief samen met de peuteropvang. Onze belangrijkste partner hierin is peuteropvang 'Madelief', onderdeel van Kidsfirst.  De peuteropvang is gevestigd in ons schoolgebouw. 

Er vindt overleg plaats tussen peuteropvang en de school om de werkwijze en het aanbod zo nauw mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Als er toestemming is van de ouders, vindt er na aanmelding van een nieuwe leerling tussen de peuteropvang en de Simon Havingaschool een overdracht plaats. Op deze manier wordt de overgang tussen peuterspeelzaal en de school voor het kind eenvoudiger en weten wij hoe we kunnen aansluiten bij de ontwikkeling van het kind. 

De peuteropvang doet regelmatig mee met feesten en andere activiteiten die op de Simon Havingaschool worden georganiseerd. Hierbij kunt u denken aan het SHS -theater, Sinterklaasfeest, sportdagen enz. 

Sommige peuters doen mee aan een Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) programma. Dit wordt ingezet om de ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren in hun taalontwikkeling en om onderwijsachterstanden te voorkomen. De kleuters die als peuters aan het VVE programma hebben meegedaan, krijgen in groep 1 en 2 een passend aanbod. We monitoren de ontwikkeling van deze leerlingen tot en met groep 4.

Terug naar boven