Protestants Christelijke Basisschool De Morgenster

Esdoornlaan 6 4254 AV Sleeuwijk

  • Vieren is een belangrijk kenmerk van onze identiteit. We vieren samen de christelijke feestdagen, maar ook een jubileum of bijzonder moment.
  • Leren kun je op verschillende manieren doen. Ook door te spelen. Op De Morgenster is daar ruimte, tijd en materiaal voor.
  • We dagen de leerlingen uit om niet alleen hun cognitieve, maar ook hun creatieve, motorische, muzikale en sociale talenten te ontwikkelen.
  • We maken gebruik van de nieuwste technieken als een digitaal schoolbord, computers en laptops.
  • Kinderen komen naar school om allerlei dingen te leren. Dat gebeurt afwisselend individueel en in groepjes.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De scores van de CITO-eindtoets geven een beperkt beeld van het totale onderwijs op onze school. De vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuurkunde worden op de eindtoets wel getoetst, maar tellen (voor ons helaas) niet mee in de score. Daarnaast streven wij een brede ontwikkeling na en besteden ook aandacht aan de ontwikkeling van motorische, creatieve, muzikale en sociale talenten. We proberen een fijne, veilige school te zijn voor elk kind. Dat alles kun je niet uit de CITO-score aflezen. Wij zijn tevreden als we met de CITO-score op het gemiddelde uitkomen van onze schoolvergelijkingsgroep.

2020-2021

De omstandigheden rondom twee schooljaren waarin we te maken hebben met het coronavirus hebben ertoe bijgedragen dat we onze verwachtingen hebben bijgesteld ten aanzien van de Cito resultaten. Steeds was het de vraag of de toetsuitslagen van alle afgenomen toetsen in deze periode representatief waren (door periodes van afstandsonderwijs, lesuitval, onderbroken lesweken door quarantaine). Met de metingen die we hebben gedaan, hebben we geprobeerd hiaten op te sporen en daar vervolgens op in te spelen.

Helaas moeten we concluderen dat de resultaten op de centrale eindtoets van groep 8 in schooljaar 2020-2021, ondanks de bijgestelde verwachting, gemiddeld genomen zijn tegengevallen. Als school scoren we ver onder het landelijk gemiddelde. Ook zijn er individuele leerlingen die minder gepresteerd hebben dan er op basis van hun schooladvies verwacht had mogen worden.  

Met ons team van leerkrachten, intern begeleiders en MT hebben we kritisch gereflecteerd op de scores. Zo hebben we in beeld gebracht welke factoren mogelijk een positief of negatief effect hebben gehad op dit eindresultaat. Daar hebben we op basis van voorzichtige conclusies interventies gepland voor komende schooljaren, die we mede door de gelden van het Nationaal Programma Onderwijs uit kunnen voeren.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze leerkrachten volgen de ontwikkeling van de kinderen door hen goed te observeren, hun werk te evalueren en te kijken naar de groei die de kinderen doormaken t.a.v. hun leerwerkhouding en hun sociaal emotionele ontwikkeling. 
Daarnaast wordt het onderwijsleerproces van de kinderen in beeld gebracht middels methode-afhankelijke en methode-onafhankelijke toeten (Cito LVS). Deze toetsen maken inzichtelijk waar wij als school staan, wat er extra, anders of meer nodig is en voor welke leer- en ontwikkelgebieden dit geldt. Door de tussenresultaten goed te monitoren is het mogelijk om ons onderwijsaanbod tijdig bij te kunnen sturen en inzicht te krijgen in de mogelijkheden en talenten van onze kinderen. 


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De percentages over de afgelopen 8 jaar zijn:

vmbo 17%, vmbo-t 21%, vmbo-t/havo 5%, havo 26%, havo/vwo 12%, vwo/gymnasium 19%

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven