Protestants Christelijke Basisschool De Morgenster

Esdoornlaan 6 4254 AV Sleeuwijk

  • Vieren is een belangrijk kenmerk van onze identiteit. We vieren samen de christelijke feestdagen, maar ook een jubileum of bijzonder moment.
  • Leren kun je op verschillende manieren doen. Ook door te spelen. Op De Morgenster is daar ruimte, tijd en materiaal voor.
  • We dagen de leerlingen uit om niet alleen hun cognitieve, maar ook hun creatieve, motorische, muzikale en sociale talenten te ontwikkelen.
  • We maken gebruik van de nieuwste technieken als een digitaal schoolbord, computers en laptops.
  • Kinderen komen naar school om allerlei dingen te leren. Dat gebeurt afwisselend individueel en in groepjes.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We hebben de leerlingtevredenheid in 2020-2021 gepeild via Vensters PO onder 106 van de 114 leerlingen van groep 7 en 8.
Het betreft hier een vragenlijst met vragen over de mate van tevredenheid over de school en over de lessen op school.
We behalen het gemiddelde cijfer 7,7 als het gaat om de algemene tevredenheid over de school, de school krijgt gemiddeld het rapportcijfer 7,9. We zijn tevreden met dit resultaat. 

De score is het hoogst (8,3) bij de vraag of leerlingen tevreden zijn over de uitleg van de juf/meester. Daar zijn we blij mee, want onze focus ligt in ons schoolplan op goed didactisch handelen door de leerkrachten en aandacht voor basisvaardigheden.
De score is het laagst (6,9) bij de vraag of de leerling vindt dat hij een leuke klas heeft.
Door een gemiddelde score van een 7,3 op de vraag: ‘Hoe vind je het op school?’, maken we ons niet direct zorgen over het welbevinden in de klas. We vermoeden dat de coronatijd met de bijbehorende lockdowns en periodes van afstandonderwijs, invloed op deze scores hebben gehad. De onderbrekingen gedurende het schooljaar hebben geresulteerd in minder sociale contacten, minder structuur en routines. Dit heeft er mogelijk voor gezorgd dat groepsvorming steeds opnieuw moest plaatsvinden. De leerkrachten hebben hier op ingespeeld door bijvoorbeeld Kanjertraining op de groep gericht in te zetten en tijd te nemen om opnieuw te wennen aan elkaar en de structuur binnen de groep. We blijven bouwen aan een school met een veilig en pedagogisch leer- en leefklimaat voor onze leerlingen.
Ook bij het opstellen van de plannen voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) zullen we zowel didactische als pedagogische interventies plegen ten behoeve van het welbevinden en de ontwikkeling van onze leerlingen. 

We stellen de gegevens uit dit tevredenheidsonderzoek ook beschikbaar aan de inspectie basisonderwijs. Hiermee voldoen we aan onze wettelijke plicht.

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

We hebben de oudertevredenheid in 2019-2020 voor het eerst gepeild via Vensters PO.
In 2019-2020 hebben we er voor gekozen om de oudertevredenheid jaarlijks via deze weg te gaan peilen.
Als we informatie willen ophalen over specifieke onderwerpen, maken we via ParnasSys-WMK een aparte vragenlijst aan over het desbetreffende onderwerp. Het tevredenheidsonderzoek via Vensters PO betreft een algemene vragenlijst met vragen over mate van tevredenheid over het schoolklimaat (sfeer, omgang en veiligheid), onderwijsleerproces, informatie en communicatie.

Gemiddeld komen we uit op een 7,8. Het rapportcijfer dat de school krijgt is een 8,0. We zijn tevreden met dit resultaat (ons streven is 75% tevredenheid onder ouders over de geboden kwaliteit).

We zien de hoogste scores (8,2) bij de volgende vragen:
-In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school?
-Hoe veilig voelt uw kind zich op school?

‘Groeien om te stralen’ is ons motto. Voor ons staat voorop dat kinderen zich veilig voelen bij ons op school, omdat dit een belangrijke voorwaarde is om te komen tot leren. Daarom zijn we erg blij met deze cijfers.

De laagste score (7,2) zien we bij de volgende vraag:
-Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen?

We vinden het belangrijk om mogelijke verbeterpunten mee te nemen in onze schoolontwikkeling. Het optimaal laten ontwikkelen van onze leerlingen (differentiëren binnen de subgroepen waarin we onze klassen indelen: minimum, basis, plus) is een punt dat we terug komt bij het monitoren van  alle aspecten van goed onderwijs. Dit vertalen we naar concreet handelen in onze jaarplannen. Het thema ‘Back to basic’, waarbij de focus ligt op het goed het didactisch en pedagogisch handelen van de leerkrachten, staat centraal in ons schoolplan 2020-2024.

Mede door de coronacrisis en de periodes met afstandsonderwijs, zijn we extra alert op het volgen van de individuele ontwikkeling van onze leerlingen. Naar aanleiding van de opbrengsten vanuit methode onafhankelijke en methode gebonden toetsen en de sociaal emotionele ontwikkelingen van onze kinderen willen we de komende twee schooljaren de gelden van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) zo goed mogelijk inzetten om de groei en ontwikkeling van onze leerlingen te bevorderen. Daarnaast proberen we in de dagelijkse onderwijspraktijk zo goed mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeften van iedere leerling.      

Dit alles doen we in goede harmonie met u als ouders. We zijn daarom blij om te merken dat er vertrouwen is in ons team. Natuurlijk doen we ons uiterste best om de kwaliteit van onze basisschool blijvend te waarborgen.        

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven