Protestants Christelijke Basisschool De Morgenster

Esdoornlaan 6 4254 AV Sleeuwijk

  • Vieren is een belangrijk kenmerk van onze identiteit. We vieren samen de christelijke feestdagen, maar ook een jubileum of bijzonder moment.
  • Leren kun je op verschillende manieren doen. Ook door te spelen. Op De Morgenster is daar ruimte, tijd en materiaal voor.
  • We dagen de leerlingen uit om niet alleen hun cognitieve, maar ook hun creatieve, motorische, muzikale en sociale talenten te ontwikkelen.
  • We maken gebruik van de nieuwste technieken als een digitaal schoolbord, computers en laptops.
  • Kinderen komen naar school om allerlei dingen te leren. Dat gebeurt afwisselend individueel en in groepjes.

Het team

Toelichting van de school

Op de website van onze school is te vinden wie er deel uit maken van ons schoolteam. 

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Veel van onze groepen hebben twee groepsleerkrachten. Zij werken volgens een jaarlijks door de directie opgesteld rooster. Voor vervanging bij ziekte en verlof wordt in eerste instantie een beroep gedaan op die duo-groepsleerkracht. In tweede instantie wordt een beroep gedaan op andere parttimers die op onze school werkzaam zijn of de invalkracht die zich beschikbaar heeft gesteld.

In het schooljaar 2021-2022 is bovendien een boventallige leerkracht aangenomen die ingezet kan worden als vervanging nodig is. 
Zo wordt de kwaliteit van ons onderwijs gewaarborgd. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We werken zoveel mogelijk met homogeen (op leeftijd) samengestelde groepen. Elke groep bestaat uit leerlingen die het basisprogramma volgen en daarin voldoende uitdaging ervaren. Daarnaast zijn er leerlingen die extra instructie en begeleiding krijgen omdat ze moeite hebben met een (onderdeel van een) bepaald vak. Tot slot zijn er de (meer)begaafde leerlingen die onderdelen uit het basisprogramma kunnen overslaan en verder werken aan aparte lesprogramma's.
De leerkrachten van onze school zijn volledig bevoegd en mogen lesgeven in alle vakken. In de bovenbouw worden per leerjaar soms vakken gewisseld op basis van interesse en deskundigheid bij leerkrachten.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In de bijlage vindt u ons School Ondersteuningsprofiel (SOP).
In dit plan staat beschreven welke zorg en ondersteuning wij onze leerlingen kunnen en willen bieden.
Dit kan belangrijke informatie zijn voor het kiezen van de school die bij uw kind past.

We beginnen met een korte introductie op het SOP. In het hoofdstuk 'Huidig aanbod' leest u welke voorzieningen er zijn op PCBS De Morgenster. In het hoofdstuk 'Ambitie' ziet u welke stappen wij nog willen nemen om een nog sterkere ondersteuning te bieden aan onze leerlingen.

Heeft u na het lezen van dit document vragen? Dan kunt u contact opnemen met de Interne Begeleiding; IB@morgenster-sleeuwijk.nl of met onze schoolleider (algemeen@morgenster-sleeuwijk.nl). 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven