CBS De Fontein

Westrupstraat 10 7841 AZ Sleen

  • Binnen ons schoolgebouw bevindt zich ook peuterspeelzaal Peuterspetters. Hiermee bieden wij een doorgaande ontwikkellijn vanaf 2 jaar.
  • Iedereen kent elkaar bij ons op school. Kinderen uit de hoogste groepen helpen kinderen uit lagere groepen bij leren en spelen.
  • Rondom het schoolgebouw hebben wij de beschikking over een groot, groen buitenterrein, waar kinderen heerlijk kunnen spelen.
  • We beschikken over een Talentplein met de Techniektorens, het Kunstkabinet en de Pittige Plustorens.
  • We bieden eigentijds onderwijs. Hierbij maken we gebruik van de
mogelijkheden die ICT biedt, maar ook passen we bewegend leren toe.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Op onze school worden 1x per 2 jaar tevredenheidsvragenlijsten bij leerkrachten, leerlingen en ouders afgenomen. Voor het afnemen van tevredenheidsvragenlijsten maken wij gebruik van WMK. De resultaten zijn overwegend positief. Na afname van een vragenlijst worden de uitkomsten besproken in het team. 

Tijdens de jaarlijkse startgesprekken en de portfoliogesprekken worden wederzijdse verwachtingen naar elkaar uitgesproken. We werken er steeds meer naartoe om ook structureel kindgesprekken te voeren om nodig beter aan te kunnen sluiten bij het welbevinden en de betrokkenheid van ieder kind.  

De meest recente vragenlijst m.b.t. het welbevinden van leerlingen (ParnasSys WMK-PO) is afgenomen in mei 2021. De vragenlijst is gescoord door de leerlingen van groep 5 t/m 8 (n=40). Het responspercentage was 100%. De leerlingen zijn gemiddeld genomen (erg) tevreden over de school. Gemiddelde score: 3,13. Deze vragenlijst is afgenomen in de periode waarin corona ons soms noodzaakte om onderwijs op afstand te organiseren.

Tot en met het schooljaar 2022-2023 maakten wij voor het volgen van de sociale veiligheidsbeleving van de kinderen gebruik van de KiVa vragenlijsten. Met ingang van het schooljaar 2023-2024 zullen wij gebruik gaan maken van de Vensters-vragenlijst Tevredenheid leerlingen. Deze bevat zowel vragen over de algemene tevredenheid als de sociale veiligheid. De resultaten van de Monitoring Sociale Veiligheid kan via Vensters dan eenvoudig doorgestuurd worden naar de inspectie. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Het responspercentage was 27%. De ouders zijn gemiddeld genomen (erg) tevreden over de school: score 3,35. De ouders zijn ook betrokken bij de kwaliteitszorg van de school via de MR en de Schoolkring. Ingaande schooljaar 2023-2024 gaan wij werken met Klankbordgroepen.
Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven