CBS De Fontein

Westrupstraat 10 7841 AZ Sleen

  • Binnen ons schoolgebouw bevindt zich ook peuterspeelzaal Peuterspetters. Hiermee bieden wij een doorgaande ontwikkellijn vanaf 2 jaar.
  • Iedereen kent elkaar bij ons op school. Kinderen uit de hoogste groepen helpen kinderen uit lagere groepen bij leren en spelen.
  • Rondom het schoolgebouw hebben wij de beschikking over een groot, groen buitenterrein, waar kinderen heerlijk kunnen spelen.
  • We beschikken over een Talentplein met de Techniektorens, het Kunstkabinet en de Pittige Plustorens.
  • We bieden eigentijds onderwijs. Hierbij maken we gebruik van de
mogelijkheden die ICT biedt, maar ook passen we bewegend leren toe.

In het kort

Toelichting van de school

CBS De Fontein is een open christelijke school. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leren, werken en samen school zijn, is van harte welkom, kerkelijk meelevend of niet. Wij zijn er van overtuigd dat - ondanks de ontkerkelijking - veel ouders / verzorgers geloven, maar dat dit op een andere manier tot uiting komt dan bijvoorbeeld 10 jaar geleden. Wij zijn geïnspireerd door christelijke waarden en normen.

Onze ambitie

Ieder kind is uniek, met een eigen aanleg, ontwikkeling, mogelijkheden en interesses.

We zijn een open christelijke school. We vinden het belangrijk de christelijke normen en waarden uit te dragen.

School, kind en ouders / verzorgers werken samen aan een veilige, gestructureerde leeromgeving. 

We vinden dat de school een veilige en fijne plek moet zijn waar iedereen gestimuleerd wordt zich te ontwikkelen.

We vinden dat ieder kind zijn talenten moet kunnen benutten. We gaan voor ontwikkeling van hoofd, hart en handen.

Ieder kind moet de kans krijgen zich te ontwikkelen tot een sociaal vaardig mens die zichzelf kan presenteren.

Onze slogan

De Fontein: Dé plek om je te ontwikkelen

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Iedereen kent elkaar
  • Samen vieren
  • Zicht op individuele leerling
  • Positief pedagogisch klimaat
  • Korte lijnen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
76
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Schooltijden

De schooltijden zijn iedere dag van 8.30 -14.30 uur, behalve op woensdag, want dan gaat de school om 12.30 uur uit en zijn alle kinderen ’s middags vrij. De groepen 1 t/m 4 gaan op vrijdag tot 12.00 uur naar school en zijn dus vrijdagmiddag vrij.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In het kader van veiligheid beschikt de school over een veiligheidsbeleidsplan. De school waarborgt de sociale, fysieke en psychische veiligheid van leerlingen en leraren (werknemers).

De sociale veiligheid wordt gemonitord door het afnemen van jaarlijkse vragenlijsten bij kinderen en door het voeren van kindgesprekken.2 jaarlijks wordt een vragenlijst afgenomen bij ouders.

Terug naar boven