CBS De Fontein

Westrupstraat 10 7841 AZ Sleen

  • Binnen ons schoolgebouw bevindt zich ook peuterspeelzaal Peuterspetters. Hiermee bieden wij een doorgaande ontwikkellijn vanaf 2 jaar.
  • Iedereen kent elkaar bij ons op school. Kinderen uit de hoogste groepen helpen kinderen uit lagere groepen bij leren en spelen.
  • Rondom het schoolgebouw hebben wij de beschikking over een groot, groen buitenterrein, waar kinderen heerlijk kunnen spelen.
  • We beschikken over een Talentplein met de Techniektorens, het Kunstkabinet en de Pittige Plustorens.
  • We bieden eigentijds onderwijs. Hierbij maken we gebruik van de
mogelijkheden die ICT biedt, maar ook passen we bewegend leren toe.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Aan het eind van groep 7 krijgen de leerlingen een voorlopig VO-advies. De leerlingen van groep 8 krijgen in januari hun definitieve VO-advies, waarna zij allemaal meedoen aan de IEP eindtoets. Is de uitslag op de Eindtoets hoger dan het gegeven VO-advies, dan wordt het advies heroverwogen. Met ingang van het schooljaar 2023-2024 zullen wij de Doorstroomtoets afnemen bij alle leerlingen in groep 8. 

Zie de bijlage voor de verantwoording van de tussen- en eindopbrengsten van het schooljaar 2021-2022.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school volgen we de ontwikkeling van de kinderen. Tussentijds meten we de ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. methode gebonden toetsen en het IEP leerlingvolgsysteem. De toetsen worden afgenomen conform de voorschriften. Ouders worden tijdens de portfoliogesprekken geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind. 

We volgen de ontwikkeling van leerlingen voortdurend (leerkracht), maar formeel gebeurt dit bij de groeps- en leerlingbesprekingen (respectievelijk 4 en 5x per jaar). Tijdens deze besprekingen komen aan de orde: de ontwikkeling van de groep als geheel (en het leerkrachtgedrag) en de ontwikkeling van individuele leerlingen. De besprekingen worden gevoerd aan de hand van een agenda en geleid door de IB-er. Met betrekking tot de individuele leerlingen wordt besproken waar de ontwikkeling (en waarom) stagneert en wat de interventies (kunnen) zijn om de achterstand te verhelpen. 

We streven ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk is. Onze leerkrachten zorgen ervoor dat ze hun leerlingen goed kennen en ze volgen hun ontwikkeling nauwkeurig met behulp van het IEP LVS. Omdat we opbrengstgericht werken, vergelijken we de uitkomsten van toetsen met onze doelen (normen/verwachtingen). Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. We werken handelingsgericht (HGW). In het onderwijsplan per vakgebied staat beschreven welke criteria en aanpak gelden voor de Plus-, Basis- of Hulpgroep, danwel voor leerlingen met een OPP. Welke leerling tot welke instructiegroep behoort, wordt vastgelegd in de instructie-niveau-kaart. Een aantal keren per schooljaar passen de leerkrachten de instructie-niveau-kaarten aan op basis van toetsen en observaties. De leerkrachten stemmen hun instructie, het aanbod en de tijd af op de kenmerken en het niveau van de leerlingen in een groep. De instructie wordt gegeven aan de hand van het model Directe Instructie.

Op CBS De Fontein maken wij gebruik van het IEP LVS. Dit leerlingvolgsysteem bevat toetsen en meetinstrumenten die verder kijken dan taal en rekenen: leeraanpak, sociaal-emotionele ontwikkeling en creatief vermogen. IEP noemt dat hoofd, hart én handen: hierdoor krijg je een beeld van wat een kind weet, maakt, hoe het kind zich voelt, oftewel een compleet kindbeeld. IEP staat namelijk voor Inzicht Eigen Profiel. 

Wij hebben voor de IEP toetsen gekozen omdat we zien dat ze aansluiten bij waar we in de lessen dagelijks mee bezig zijn, de vraagstelling is geen verrassing voor de kinderen. Dit motiveert kinderen om te laten zien wat ze kunnen en wie ze zijn. Onderwerpen die je boeien, zorgen er immers voor dat je herkenning hebt en gemotiveerd werkt.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De verwijzingsprocedure naar het voortgezet onderwijs met ingang van schooljaar 2023-2024

Aan het eind van groep 7 start het verwijstraject met het voorlopig adviesgesprek. Ouders/verzorgers hebben samen met hun kind een gesprek met de leerkracht. De leerkracht geeft tijdens dit gesprek een adviesrichting voor het voortgezet onderwijs. Deze is gebaseerd op toetsresultaten, de sociaal emotionele ontwikkeling, talenten, werkhouding, motivatie en gedrag van het kind. In groep 8 kunnen ouders en kinderen van november tot februari de open dagen van het voortgezet onderwijs bezoeken. Deze scholen delen hun informatie over de open dagen op hun website. Deze informatie staat ook in de brochures die de kinderen ontvangen via school. In november maken de leerlingen van groep 8 de LVS toetsen van IEP. De toetsresultaten worden door de leerkrachten geanalyseerd en naast het voorlopig advies gelegd. In januari wordt met ouders en kinderen besproken of het voorlopig advies nog passend is of dat het eventueel bijgesteld moet worden.

Vanaf het schooljaar 2023-2024 maken de leerlingen van groep 8 in februari de doorstroomtoets van IEP. De doorstroomtoets is bedoeld als hulpmiddel bij het schooladvies. De toets meet op objectieve, betrouwbare manier de vaardigheden van taal en rekenen. De school ontvangt de uitslagen van de doorstroomtoets halverwege maart. Deze worden door school gebruikt om tot het best passende definitieve schooladvies voor een leerling te komen. Als het advies van de doorstroomtoets hoger is dan het advies van school, dan mag de school het advies bijstellen. Na de uitslag van de doorstroomtoets wordt er contact opgenomen met de ouders als hier sprake van is.

Ouders beslissen samen met hun kind voor welke school voor voortgezet onderwijs wordt gekozen. Voor 1 april moeten de leerlingen ingeschreven zijn op het VO. De ouders vullen het aanmeldingsformulier in en de basisschool vult het daarbij behorende onderwijskundig rapport in. Beide documenten worden door de basisschool naar de desbetreffende VO-school gezonden. Ouders hebben ten alle tijde inzage in het onderwijskundig rapport. Er vindt altijd een warme overdracht plaats met de VO-school.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We vinden het belangrijk dat kinderen over goede sociale vaardigheden beschikken, waarbij respect voor jezelf en de ander centraal staan. Dit respect wordt verwacht van een ieder die bij onze school betrokken is. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Eigenheid
  • Respect
  • Vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft in de maanden september en oktober 2018 een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij scholenvereniging Fiers. Onderdeel hiervan was een herstelonderzoek op 25 september 2018 op onze school (n.a.v. kwaliteitsonderzoek in 2016). De inspectie heeft geconcludeerd dat de kwaliteit van het onderwijs op dat moment weer voldoende was, maar dat het 'wel noodzaak is dat de school doorgaat met het verder verbeteren van haar onderwijs'

Onze school heeft op 3 februari 2022 een schoolbezoek gehad van de inspectie in het kader van het themaonderzoek 'Effectieve tijdsbesteding in en buiten de klas'

Terug naar boven