CBS De Fontein

Westrupstraat 10 7841 AZ Sleen

  • Binnen ons schoolgebouw bevindt zich ook peuterspeelzaal Peuterspetters. Hiermee bieden wij een doorgaande ontwikkellijn vanaf 2 jaar.
  • Iedereen kent elkaar bij ons op school. Kinderen uit de hoogste groepen helpen kinderen uit lagere groepen bij leren en spelen.
  • Rondom het schoolgebouw hebben wij de beschikking over een groot, groen buitenterrein, waar kinderen heerlijk kunnen spelen.
  • We beschikken over een Talentplein met de Techniektorens, het Kunstkabinet en de Pittige Plustorens.
  • We bieden eigentijds onderwijs. Hierbij maken we gebruik van de
mogelijkheden die ICT biedt, maar ook passen we bewegend leren toe.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Uiteraard doen wij ons uiterste best om bij afwezigheid van een leerkracht vervanging te regelen.  We nemen daarin de volgende stappen:  

* We vragen een leerkracht uit de invalpool van Fiers 

* We schuiven intern met leerkrachten en/of onderwijsassistenten  

* De directeur of IB-er gaat voor de klas.

Wanneer dit allemaal niet mogelijk is dan zijn wij genoodzaakt een groep vrij te geven. Dit laten wij ouders/verzorgers op het laatst ’s ochtends om 7.00 uur weten via Parro. Dit doen wij echt alleen wanneer het niet anders kan. We proberen in zo’n geval wel altijd noodopvang aan te bieden.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag wordt gewerkt in de combinatiegroepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8

Op woensdag wordt gewerkt in de combinatiegroepen 1/2/3, 4/5/6 en 7/8. Op deze dag vinden geen instructies voor de kernvakken plaats, maar wordt groepsdoorbroken gewerkt aan de creatieve en kunstzinnige vakken, de techniektorens, wereldoriëntatie, enz.

In alle groepen wordt 1 x per week een les bewegingsonderwijs gegeven door de vakleerkracht. De overige lessen bewegingsonderwijs worden door de groepsleerkrachten verzorgd. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In de loop der jaren hebben we de nodige ervaring opgedaan, waardoor het ons in hoge mate lukt om binnen ons onderwijs aan te sluiten bij specifieke onderwijsbehoeften van kinderen. Waar nog verdieping te halen valt, is op het gebied van beleid hoe wij ouders van leerlingen met extra onderwijsbehoeften betrekken bij de ontwikkeling van hun kind.

Uit de zelfevaluatie blijkt dat we relatief laag scoren op het hebben van een ondersteuningsaanbod voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften op het gebied van gedrag. We gaan binnen het team bespreken of hier wellicht wel behoefte aan is, of dat dit valt onder maatwerk wanneer de noodzaak zich voordoet (bijv. met inzet van de orthopedagoog en ambulant ondersteuners vanuit het samenwerkingsverband).

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Peuterspeelzaal

Op onze school hebben we een eigen peuterspeelzaal; Peuterspetters.

Peuterspetters is geopend op dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend. Bij Peuterspetters krijgen kinderen van 2 tot 4 jaar gedurende één of meerdere dagdelen per week gestructureerde aandacht en begeleiding bij het individueel en samen spelen. Onder deskundige leiding zijn er diverse spelmogelijkheden waarbij aandacht wordt besteed aan het stimuleren van de sociale, emotionele, motorische en cognitieve ontwikkeling van uw peuter. Peuterspetters biedt mogelijkheden, die vaak thuis niet of lastig te doen zijn. Het samen spelen met leeftijdgenootjes, het leren delen van zowel aandacht als materiaal en het naar elkaar leren luisteren zijn bijzonder belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. De peuter maakt een grote ontwikkeling in korte tijd door. Een peuter naar Peuterspetters brengen kan positief zijn voor zowel uw kind als voor u. Zo merken we bijvoorbeeld dat de overstap van de peuterspeelzaal naar groep 1 maar een kleine overgang is voor een kind. 

Kleuters   

Wij vinden het belangrijk dat een kind zich veilig, vertrouwd en geborgen voelt. Hierdoor zal het kind zich het beste kunnen ontwikkelen. Zelfstandigheid, zelfverantwoordelijkheid, zorg, betrokkenheid en verbondenheid voor en met elkaar zijn belangrijke zaken waaraan wij veel aandacht besteden.

De aanpak in groep 1en 2 en de inrichting van het lokaal verschillen van die in de andere groepen. In de groepen 1 en 2 zitten kleuters van 4, 5 en 6 jaar door elkaar. We werken programmagericht, vanuit thema’s. Als het thema bepaald is, leggen we de leerlijnen ernaast die dan het uitgangspunt zijn voor de activiteiten. Hierbij komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod. Binnen de leerlijnen passen we ons aan aan het kind. We houden rekening met de diverse onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Er wordt gewerkt vanuit de kring en de kinderen keren ook steeds weer terug in de kring.

Spelend leren vinden wij heel belangrijk, daarom is het lokaal ingericht met een beperkt aantal werkplekken en veel speelhoeken. Dankzij veel uitdagend materiaal worden onze kleuters geprikkeld en kunnen zij in een rijke speelomgeving verschillende ervaringen opdoen. De leerkrachten begeleiden het (rollen)spel en stimuleren zo de ontwikkeling van het kind. Samen maken we veel plezier!  

Beredeneerd aanbod groep 1 en 2  

Op CBS De Fontein werken we in de groepen 1 en 2 vanuit de Leer- en ontwikkelingslijnen Jonge Kind. Deze leerlijnen zijn per groep verdeeld in twee periodes. De doelen beschrijven we in de themaplanner en vanuit de doelen bedenken we activiteiten. We halen activiteiten uit de volgende bronnenboeken: de methode Kleuterplein, Met sprongen vooruit, Fonemisch bewustzijn, Werkmap begrijpend luisteren en LOGO 3000. Voor de klankkennis stellen we elke 14 dagen een klank centraal.  

Terug naar boven