Openbare Basisschool De Rieburch

Oosterscheldestraat 3 4695 EN Sint-Maartensdijk

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Rieburch

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Afgelopen periode is er op school geïnvesteerd in de betrokkenheid van de kinderen. Op verschillende manieren is daaraan gewerkt. Door bijvoorbeeld het lesaanbod beter af te stemmen, doelen te stellen, die doelen vervolgens te evalueren en door resultaten zichtbaar te maken. Ook zijn de leerlingen van groep 7 en 8 betrokken geweest bij alle oudergesprekken rond het vervolgonderwijs.

Op bestuursniveau is besloten om in 2017 mee te doen met de IEP-toets in plaats van de CITO-eindtoets. Deze toets sluit in onze visie beter aan op de werkwijzen van de lesmethode en werkt met een andere wijze van vraagstellen en opbouw in moeilijkheid. Hierdoor lijken onze leerlingen meer gemotiveerd om de eindtoets serieus en goed te maken.

Een en ander heeft geresulteerd in een mooie uitslag. Groep 8 van 2018 en de groep van 2019 scoorden boven het landelijk niveau en boven de ondergrens van de inspectie. In 2020 is er geen eindtoets afgenomen ivm het Coronavirus. In 2021 is er wel een IEP toets afgenomen en hebben we ruim boven het landelijke gemiddelde gescoord.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Voor het meten van de tussenresultaten gebruiken wij de M-toetsen van het CITO-LOVS. Deze geven een indicatie waar kinderen staan in hun ontwikkelingslijn, ten opzichte van "gemiddelde scores". 

De toetsen worden meestal afgenomen in januari/februari. Elk jaar wordt er een toetskalender op bestuursniveau samengesteld.

Leerkrachten, IB-er en directie analyseren de resultaten per kind en per leerjaar.
Indien het resultaat afwijkt van het verwachtingspatroon, wordt kritisch gekeken naar het aanbod en de ontwikkeling van de leerling.
Uiteindelijk moet dit leiden tot een aanpak op verschillende niveaus: het aanbod kan aangepast worden, de wijze van aanbieden kan aangepast worden of het aanbod voor één of meerdere leerlingen kan aangepast worden.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Als school gaan we zeer gedegen om met het adviseren van leerlingen naar het passende niveau van het voortgezet onderwijs. 

In groep 7 geven we in maart het voorlopige advies. Dit advies is gebaseerd op observaties en op de jaren onderwijs die gegeven zijn op school. De leerkracht, intern begeleider en directie bespreken dit advies met elkaar. Vervolgens krijgen de ouders en de leerling het voorlopige advies. 

In groep 8 volgt in oktober een tweede voorlopig advies. Deze wordt met de leerkracht groep 8, intern begeleider en directie opgesteld. De toetsen, Nio en observaties worden meegenomen en besproken met elkaar. Ouders en leerlingen krijgen dit advies tijdens het oudergesprek waar de leerling ook bij aanwezig is. 

In februari is de doorstroomtoets, waarna het advies in maart, indien nodig, wordt herzien. In Maart krijgen alle leerlingen een definitief VO-advies. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij willen dat onze leerlingen respectvol met elkaar omgaan. Dat zij respect hebben voor elkaars eigendommen en dat zij elkaar de rust en ruimte geven om te kunnen leren.
Wij willen dat kinderen leren samenwerken, omdat wij dat als een essentiële vaardigheid zien voor hun volwassen toekomst.
Ook willen wij dat kinderen mondig en zelfbewust door het leven leren gaan.

Wij hebben onze schoolregels en ons onderwijsaanbod hierop gebaseerd. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • respectvol omgaan met elkaar
  • leren samenwerken
  • leren opkomen voor jezelf

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven