Openbare Basisschool De Rieburch

Bloemenlaan 3 4695 EE Sint-Maartensdijk

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Rieburch

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Als gevolg van de teruglopende resultaten op de eindtoets hebben we op school geïnvesteerd in de betrokkenheid van de kinderen. Op verschillende manieren is daaraan gewerkt. Door bijvoorbeeld het lesaanbod beter af te stemmen, doelen te stellen, die doelen vervolgens te evalueren en door resultaten zichtbaar te maken. Ook zijn de leerlingen van groep 7 en 8 betrokken geweest bij alle oudergesprekken rond het vervolgonderwijs.

Op bestuursniveau is besloten om in 2017 mee te doen met de IEP-toets in plaats van de CITO-eindtoets. Deze toets sluit in onze visie beter aan op de werkwijzen van de lesmethode en werkt met een andere wijze van vraagstellen en opbouw in moeilijkheid. Hierdoor lijken onze leerlingen meer gemotiveerd om de eindtoets serieus en goed te maken.

Een en ander heeft geresulteerd in een mooie uitslag. Groep 8 van 2018 en de groep van 2019 scoorden boven het landelijk niveau en boven de ondergrens van de inspectie. In 2020 is er geen eindtoets afgenomen ivm het Coronavirus. In 2021 is er wel een IEP toets afgenomen en hebben we ruim boven het landelijke gemiddelde gescoord.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Voor het meten van de tussenresultaten gebruiken wij de M-toetsen van het CITO-LOVS. Deze geven een indicatie waar kinderen staan in hun ontwikkelingslijn, ten opzichte van "gemiddelde scores". 

De toetsen worden meestal afgenomen in januari/februari. Elk jaar wordt er een toetskalender op bestuursniveau samengesteld.

Leerkrachten, IB-er en directie analyseren de resultaten per kind en per leerjaar.
Indien het resultaat afwijkt van het verwachtingspatroon, wordt kritisch gekeken naar het aanbod en de ontwikkeling van de leerling.
Uiteindelijk moet dit leiden tot een aanpak op verschillende niveaus: het aanbod kan aangepast worden, de wijze van aanbieden kan aangepast worden of het aanbod voor één of meerdere leerlingen kan aangepast worden.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij willen dat onze leerlingen respectvol met elkaar omgaan. Dat zij respect hebben voor elkaars eigendommen en dat zij elkaar de rust en ruimte geven om te kunnen leren.
Wij willen dat kinderen leren samenwerken, omdat wij dat als een essentiële vaardigheid zien voor hun volwassen toekomst.
Ook willen wij dat kinderen mondig en zelfbewust door het leven leren gaan.

Wij hebben onze schoolregels en ons onderwijsaanbod hierop gebaseerd. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • respectvol omgaan met elkaar
  • leren samenwerken
  • leren opkomen voor jezelf

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven