Openbare Basisschool De Rieburch

Bloemenlaan 3 4695 EE Sint-Maartensdijk

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Rieburch

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof of ziekte proberen we altijd vervanging te vinden via de vervangerspool TCOZ. Indien het niet mogelijk is om vervangers te vinden, dan zetten we onze leraren met andere taken in, of komen parttimers terug. Als het niet anders kan, dan worden onderwijsassistenten ingezet. Is er echt geen andere mogelijkheid dan wordt een klas naar huis gestuurd. Hierbij wordt wel in de gaten gehouden dat dit niet steeds dezelfde groep leerlingen is.

Binnen ons schoolbestuur is een protocol vervanging van zieke leraren. Het beleid is er op gericht om het naar huis sturen zoveel mogelijk te beperken. Gelet echter op de situatie op de arbeidsmarkt, is het onmogelijk om voor de toekomst te garanderen dat klassen niet naar huis worden gestuurd bij gebrek aan invallers.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij werken op de Rieburch hoofdzakelijk met jaargroepen.
Voor rekenen, spelling en technisch lezen werken we groepsdoorbrekend. Dat wil zeggen dat kinderen voor deze vakken soms in een lager leerjaar zijn ingedeeld. Hierdoor kunnen we de instructie beter afstemmen op de behoefte van het kind.

Voor de nieuwkomers, de kinderen die nog maar heel kort in Nederland zijn, hebben we een Taalklas ingericht. Deze kinderen krijgen 3 tot 4 ochtenden per week les in een eigen lokaal. De nadruk ligt daar op het leren van Nederlands, sociale redzaamheid en burgerschap. In deze klas zitten ook kinderen van andere scholen uit de gemeente Tholen. Daarnaast wordt door de Taalklas leerkracht ambulante begeleiding op de scholen gegeven waar deze leerlingen vandaan komen.

Er zijn onderdelen waarbij de expertise van anderen heel belangrijk is voor ons om uw kind zou goed mogelijk te begeleiden. Daarom is er elk jaar een screening door een ergotherapeut en een logopedist. Hieraan zitten geen kosten verbonden.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 werken we met het programma "Kleuterplein". In dit programma wordt thematisch gewerkt, waarbij verschillende ontwikkelingsgebieden structureel aangeboden worden. Daarnaast werken we in groep 1 en 2 met voorlopers van de methodes die we in hogere leerjaren inzetten. Hierdoor kunnen we de doorgaande lijn van de kleutergroepen naar groep 3 beter vormgeven. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Kerndoel overstijgende activiteiten, brede ontwikkeling

In ons programma zijn vakgebieden en lesinhouden opgenomen die in de specifieke vakken niet genoemd worden, maar die toch een plaats hebben in de dagelijkse onderwijspraktijk op de Rieburch.

Godsdienstonderwijs (GVO/HVO) Op onze school kunnen de leerlingen vanaf groep 5 facultatief de godsdienstlessen volgen. Deze lessen worden verzorgd vanuit de Nederlands Hervormde Kerk en de Rooms Katholieke kerk.

Kunst en Cultuur De school krijgt jaarlijks een bedrag per leerling om invulling te geven aan kunst en cultuur. Er is een bovenschoolse werkgroep “Cultuur”. Deze werkgroep zorgt voor een dekkend aanbod, waarbij verspreid over meerdere schooljaren verschillende culturele disciplines aan bod komen.

Natuur en Milieu Educatie Sinds 2009 zijn er op De Rieburch natuurouders actief. Met natuurouders is het mogelijk om onderwijs en activiteiten in de omgeving van de school te realiseren en dus meer aandacht te besteden aan natuur in de breedste zin van het woord. Er wordt gekeken naar de op school gebruikte methodes, zodat de activiteiten een goede aanvulling zijn.

21st Century Skills Wat moeten jongeren nu leren om optimaal voorbereid te zijn op de samenleving in de 21ste eeuw? Verschillende organisaties wereldwijd hebben hiervoor verschillende modellen ontwikkeld. Kennisnet heeft deze modellen vertaald naar de Nederlandse situatie. Naast taal en rekenen en de kernvakken, gaat het om de volgende competenties waarover kinderen moeten beschikken: samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden. Ook een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding komen van pas in de 21ste eeuw. Met name door te kiezen voor methodes en werkwijzen waarin genoemde competenties geoefend worden, werken wij aan het ontwikkelen van deze “skills”.

Kerndoel overstijgende activiteiten De kerndoelen worden behaald door gebruik te maken van de methodes, echter ook vanuit werkvormen die een vaste plaats hebben op onze school:

 • Zelfstandigwerk
 • Projectwerk; leerlingen maken zelfstandig eigen projecten
 • Boekenkring en projectpresentaties, ook vanuit de methode Blink
 • Deelname aan de Nationale Rekendag
 • Deelname aan het Nationaal Schoolontbijt klasse-lunch en het Koningsontbijt
 • Het houden van kringgesprekken
 • Er wordt jaarlijks geld ingezameld voor een goed doel
 • EHBO lessen
 • Er is een leerlingenraad
 • Vieringen en schoolfeesten

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het regulier basisonderwijs verzorgen wij onderwijs aan kinderen tussen 4 en 12 jaar.
Ook voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben dan het “gemiddelde kind” proberen wij passend onderwijs te verzorgen.
Hierbij moet men denken aan kinderen met beperkte leer- of gedragsproblemen en aan kinderen met beperkte lichamelijke of verstandelijke beperkingen.
Kernvraag hierbij is: kan de school, al dan niet met extra “hulp van buiten” goed onderwijs verzorgen aan dit kind?
De mogelijkheden van het kind, de leraar, de school, het schoolgebouw, de ouders en de externe partijen worden in kaart gebracht en er worden afspraken gemaakt tussen school en ouders over het ondersteuningsaanbod.
Als onze school geen mogelijkheid ziet om goed en gepast onderwijs te bieden, wordt een plaats gezocht op een van de andere scholen binnen het samenwerkingsverband.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij onderschrijven de gedachte van het passend onderwijs en zullen altijd proberen om zoveel mogelijk alle leerlingen te begeleiden, zolang dit niet ten koste gaat van de andere leerlingen

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven