Inghelosenberghe-School

Badhuisweg 11 4564 AH Sint Jansteen

  • Schoolfoto van Inghelosenberghe-School
  • Schoolfoto van Inghelosenberghe-School

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker,

Fijn dat u interesse heeft in onze school. Wij hopen dat u via dit Schoolvenster van Basisschool Inghelosenberghe de informatie kunt vinden die u zoekt. Indien u nog vragen heeft kunt u altijd contact opnemen.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de BS Inghelosenberghe. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze school.

Voor meer informatie over onze school kunt u ook terecht op onze website.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwaliteit
  • Kind centraal
  • Plezier
  • Groei
  • Betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal is het afgelopen schooljaar boven verwachting gestegen. De instroom was hoger dan de prognoses deden vermoeden. De groei in de afgelopen twee jaar bevestigt tevens de aantrekkingskracht van een nieuwe school en anderzijds de consequenties van een snel ontwikkelde nieuwbouwwijk van 60 woningen.

Op 1 oktober 2019 (teldatum) hadden we 224 leerlingen, terwijl we er op 1 oktober 2018 210 hadden. We verwachten dat we op 1 oktober 2020 235 leerlingen hebben. De meerjarenprognose geeft aan dat er een daling van zo'n 13% te verwachten is, echter gezien de nieuwbouwontwikkelingen in Sint Jansteen is het nog maar de vraag of de geprognosticeerde daling reëel is. Bij een gelijkblijvend deelnamepercentage van ong. 80% in Sint Jansteen en Kapellebrug e.o. is de verwachting dat de komende jaren minimaal 200 leerlingen onze school blijven bezoeken.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
232
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In het schooljaar 2020-2021 hanteren we voorlopig tot de kerstvakantie een continurooster: het vijf-gelijke-dagen-model. Hiermee wordt de in mei jl. gemaakte keuze voor een continurooster verlengd. We kunnen daarmee eventuele onverwachte ontwikkelingen in de Corona-crisis flexibel opvangen. Alle kinderen blijven nu tijdens de middagpauze op school eten.

Voor alle groepen start de lestijd om 8.30 u (de kinderen worden geacht om 8.25 u aanwezig te zijn) en de lestijd eindigt om 14.00 u. Gedurende het schooljaar zijn er 3 evaluatiemomenten, waarbij de mening van de ouders/verzorgers m.b.t. het continurooster gepeild wordt.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven