Inghelosenberghe-School

Badhuisweg 11 4564 AH Sint Jansteen

  • Schoolfoto van Inghelosenberghe-School
  • Schoolfoto van Inghelosenberghe-School

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht zich ziek meldt, of om andere redenen afwezig is, zullen wij zo snel mogelijk extern naar een vervanger zoeken.

Wanneer dit niet direct lukt, nemen we de volgende maatregelen :

1.      parttimers oproepen die beschikbaar zijn.

2.      vakleerkracht, onderwijsassistent, intern begeleider of directieleden inzetten

3.      klassen samenvoegen of kinderen verdelen over groepen: dit gebeurt alleen indien we de ouders niet op tijd kunnen informeren.

4.      deze klas naar huis sturen; vervolgens klassen per toerbeurt naar huis sturen

Hoe een en ander precies geregeld is staat in het vervangingsplan dat door de medezeggenschapsraad is goedgekeurd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Afhankelijk van het aantal te vormen groepen en de leerlingaantallen worden elk jaar de groepen samengesteld. Het is voor de organisatie van onze school soms noodzakelijk dat we combinatiegroepen vormen. Hierbij worden twee leerjaren samengevoegd tot een groep.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

Scholen hebben zorgplicht. Dat geldt dus ook voor onze school. Dat betekent dat wij ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. Het gaat daarbij om leerlingen die bij ons worden aangemeld en leerlingen die al op school zitten. Wij zoeken in overleg met de ouders een passende plek. Op onze eigen school of, als de school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of speciale school. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben we vastgelegd welke ondersteuning wij kunnen bieden. Wij werken daarbij vanuit het bovenschoolse Ondersteuningsplan van Perspecto. 

Elk  kind ontwikkelt zich op  eigen tempo en heeft eigen mogelijkheden. Als school willen wij daar goed mee omgaan en willen we ieder kind tot zijn recht laten komen. Ieder kind bij ons op school verdient ondersteuning. Met ondersteuning wordt bedoeld het maatwerk dat wij bieden aan onze leerlingen naast het klassikale programma. In ons schoolondersteuningsplan beschrijven we concreet welke ondersteuning wij kunnen bieden aan onze leerlingen en wat de grenzen van onze zorg zijn. De leidende vraag is steeds wat heeft deze leerling nodig om beter te kunnen leren en zich te kunnen ontwikkelen. Het is de taak van het onderwijs om dit optimaal tot zijn recht te laten komen door te denken in kansen. Kansen die bij alle kinderen te ontdekken zijn. We handelen doelgericht. We praten over wat een kind nodig heeft. Maar nog belangrijker: we praten mét het kind wat het nodig heeft.

Binnen onze school is opbrengstgericht werken het uitgangspunt. We kijken hoe de leerlingen reageert op het geboden onderwijs. We analyseren de resultaten en bekijken op welke elementen we het onderwijsleerproces aan kunnen passen.  Binnen het opbrengstgericht werken krijgt handelingsgericht werken een zinvolle plek voor de leerlingen die niet genoeg profiteren van het groepsgerichte aanbod.  Met deze leerlingen richten we ons op hun individuele onderwijsbehoeften. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven