Inghelosenberghe-School

Badhuisweg 11 4564 AH Sint Jansteen

  • Schoolfoto van Inghelosenberghe-School
  • Schoolfoto van Inghelosenberghe-School

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2019-2020 is de landelijke eindtoets voor groep 8 niet doorgegaan in verband met de corona-crisis.

De groep 8-leerlingen van onze school behaalden in het schooljaar 2018-2019 een totaalscore van 205,6. Dat is boven het landelijke gemiddelde én boven de ondergrens die de inspectie hanteert. Daar zijn we blij mee. Bij de analyse van dit resultaat blijkt dat we voor grammatica en spelling erg goed scoren. Op taalgebied scoren we met 209 ruim boven het landelijk gemiddelde van 204. Toch blijkt uit de resultaten dat begrijpend lezen en woordenschat extra aandacht vragen. Voor het onderdeel rekenen scoren we onder het landelijk gemiddelde (202, landelijk gemiddelde is 204). Met name hoofdrekenen en rekenen met procenten, breuken en decimalen vragen extra oefening. In ieder geval is het structureel meer aandacht voor automatiseren al vanaf groep 3 een actie waarmee we de rekenresultaten willen verhogen. In het schooljaar 2020-2021 gaan we een keuze maken voor een nieuwe rekenmethode.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We bepalen regelmatig de tussenresultaten door observaties en de afname van methode-toetsen. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen (CITO-toetsen). De resultaten van de toetsen worden geanalyseerd door middel van actielijsten. Bij de methode-onafhankelijke toetsen wordt er vooral gekeken of de groep genoeg gegroeid is in vaardigheidsscore, maar ook of de leerlingen individueel een goede groei hebben doorgemaakt. De minimale groei op leerling- of groepsniveau worden gehaald uit de lijsten van HCO. Vervolgens worden er doelen gesteld en acties geformuleerd voor de komende periode.

Twee keer per jaar worden de resultaten van de CITO-toetsen geanalyseerd. Het zorgteam bereidt de bespreking voor door een overzicht te maken van de resultaten van de  CITO-toetsen. Het zorgteam formuleert vooraf de zorgsignalen die te zien zijn. In het team gaan we op zoek naar verklaringen, maar vooral naar passende interventies. We gaan oplossingsgericht te werk: we stellen doelen, kiezen passende interventies en evalueren na een periode.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen dat naar de diverse vormen van voortgezet onderwijs gaat, wisselt van jaar tot jaar. Het is afhankelijk van de samenstelling van groep 8. Welke vorm van voortgezet onderwijs haalbaar is, hangt niet alleen af van de kwaliteit van de basisschool, maar ook van de aard en aanleg van het kind. We stellen ons ten doel het maximale uit elk kind te halen en ervoor te zorgen dat de kinderen in de voor hen meest geschikte vorm van het voortgezet onderwijs terecht komen.

We gaan bij het advies uit van de resultaten die de leerling dit schooljaar én voorgaande jaren heeft behaald en we kijken naar het totale beeld dat we van de leerling hebben. Daar hoort ook werkhouding, huiswerkattitude, inzet, belangstelling, zelfstandigheid enz. bij.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Leerlingen en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. De Inspectie van het Onderwijs houdt daar toezicht op. Belangrijkste vraag daarbij is: “Krijgen alle kinderen onderwijs van voldoende kwaliteit?” De Inspectie bezoekt daarvoor in een cyclus van 4 jaar alle scholen. Daarnaast gaat de inspectie jaarlijks in gesprek met het schoolbestuur, waarbij het bestuur moet laten zien hoe het de kwaliteitszorg voor zijn scholen geregeld heeft.

Op 28-03-2019 heeft de Inspectie onze school bezocht. Tijdens dat bezoek stond het thema “Passend onderwijs” centraal. Hoe realiseren wij extra ondersteuning? Wat gaat goed? Wat lukt niet? Wat willen wij anders? De inspecteur wilde dus informatie verzamelen om een realistisch beeld te krijgen van Passend Onderwijs. Uit de terugkoppeling kwam duidelijk naar voor dat onze zorgcyclus en alle bijbehorende dossiers (ontwikkelings-perspectieven) prima op orde zijn.

Items die zowel in de gesprekken met de directie, het zorgteam als met de leerkrachten terugkwamen zijn: waar liggen de grenzen van onze zorg?; hoe maken we inzichtelijk wat de extra zorg betekent aan inspanning en tijd én wat de extra aandacht voor een individueel kind betekent voor de gehele groep?; samenwerking met / inzet van ambulant begeleiders; besteding zorggelden én natuurlijk de wens om extra inzet van personeel in een groep. Dit bezoek telt ook mee met de 4-jarencyclus waarin de inspectie iedere school bezoekt. Er is n.a.v. dit bezoek geen aanleiding om binnen de termijn van 4 jaar onze school weer te bezoeken, er zijn dus geen risico’s geconstateerd. En daar zijn wij natuurlijk trots op!

Terug naar boven