Obs Het Windas

Nachtegaallaan 2 3121 XP Schiedam

 • De school bevindt zich aan de rand van het Beatrixpark. Wanneer je in de school naar buiten kijkt, zie je onze groene omgeving.
 • Schoolfoto van Obs Het Windas
 • Schoolfoto van Obs Het Windas

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij basisschool Het Windas!?

“Het Windas, de tijd van je leven” is ons motto. Wij willen dat uw kind elke dag met plezier naar school gaat. Bij ons kan dat! Wij zijn een basisschool waar iedereen elkaar kent. Door de grote betrokkenheid van leerlingen, ouders en leerkrachten is Het Windas echt onze school. Daar zijn we trots op. Met elkaar zorgen we voor een veilige omgeving waarbinnen uw kind zich optimaal kan ontwikkelen tot een zelfstandige, onafhankelijke en prettige persoonlijkheid.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn o.a. afkomstig van DUO, de inspectie en van onszelf. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u genuanceerde informatie over mede onze schoolprestaties. Mocht u nadere vragen hebben of een kijkje willen nemen op onze school, neem dan gerust contact met ons op.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Dorpsschool met goed onderwijs
 • Veilig klimaat
 • Iedereen hoort erbij
 • Betrokken ouders
 • Kunst, cultuur en duurzaamheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Obs Het Windas te Schiedam-Noord is een basisschool die valt onder Stichting Primo. Het betreft van oudsher een ‘dorpsschool’. Op dit moment telt de school zo’n 360 leerlingen. De school kenmerkt zich als een gemoedelijke school waar iedereen elkaar en elkaars naam kent.

Het Windas is gelegen aan de rand van het Beatrixpark en wordt omringd door verschillende soorten wijken. Hierin zie je een diversiteit aan woningen: sociale en reguliere huurwoningen, goedkopere en duurdere koopwoningen. Deze diversiteit weerspiegelt zich ook in onze schoolpopulatie. De hoofdlocatie is aan de Nachtegaallaan met 11 groepen en de dependance is aan de Schiedamseweg met 3 groepen. De twee locaties opereren als één school. Samen met Mundo hebben wij onderwijs, opvang en peuters/VVE vormgegeven. 

Onze kinderen hebben zeker niet allemaal dezelfde kansen in het leven. Ze groeien op in wijken en gezinnen met verschillende startkansen. Op de kansen, steun en hulp die ze van huis meekrijgen hebben wij als school niet altijd invloed. Wij denken dat onze leerkrachten wel het verschil kunnen maken. De leerkracht kan extra oefening, hulp en steun geven waar nodig. In onze visie staat dat wij denken dat elk kind alles kan leren. Het beginpunt en de mate van oefenen en hulp is alleen anders. Wij zetten ons in om elk kind zo kansrijk mogelijk van school te laten gaan. Wij zijn ons bewust van de verschillen in kansen, maar overtuigd dat hoge prestaties bij elk kind mogelijk zijn. Door prestatie te koppelen aan training, interventies en mogelijkheden van kinderen zien wij kansen en geven wij kinderen het gevoel dat ze zelf regie hebben op hun kunnen en mogelijkheden. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
369
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij werken met een vijf gelijke dagenrooster. Er zijn vijf schooldagen van 8.30 uur t/m 14.00 uur voor alle leerlingen van groep 1 t/m 8.

De voordelen hiervan zijn:

 • Leerlingen hoeven tussen de middag niet naar huis. Dit zorgt voor minder onrust na de pauze en voor een kortere en logischer onderbreking van het lesprogramma.
 • Het biedt meer structuur en duidelijkheid voor leerlingen en voor ouders: alle leerlingen blijven op school in plaats van de ene leerling wel en de andere niet.
 • Het is makkelijker voor ouders om hun werktijden op school af te stemmen.
 • Het is veiliger: kinderen hoeven maar twee keer (in plaats van vier keer) door het drukke verkeer.
 • Ouders hoeven hun kind maar één keer te brengen en één keer te halen.
 • Jongere broertjes en zusjes hoeven ook maar één keer heen en weer.
 • Het is rustiger voor de kinderen.
 • Kinderen zijn eerder thuis. Naschoolse of buitenschoolse opvang heeft meer tijd voor activiteiten.
 • Er zijn mogelijkheden voor een verlengde schooldag en/of buitenschoolse activiteiten.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op Het Windas hechten wij veel waarde aan een veilig klimaat. Wij wensen dat alle kinderen, ouders en medewerkers zich dermate veilig voelen dat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit gaat niet altijd vanzelf. In een veilig schoolklimaat zijn er grenzen en regels, wordt er adequaat opgetreden tegen grensoverschrijdend gedrag en worden leerlingen aangemoedigd om positief gedrag te laten zien.

Net zoals leren lezen en rekenen is het ook van belang dat de kinderen leren omgaan met elkaar. In de klassen schenken wij hier op verschillende manieren aandacht aan. Daarnaast nemen wij preventieve maatregelen om de veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen. Het klimaat binnen onze school wordt als heel veilig en vertrouwd ervaren. Dit horen wij terug van ouders en leerlingen en komt ook overduidelijk naar voren in de peilingen van de Veiligheidsmonitor. Wij zijn heel trots op dit resultaat.

Terug naar boven