Christelijke Basisschool Op 'e Hichte

De Terp 4 8629 RA Scharnegoutum

Schoolfoto van Christelijke Basisschool Op 'e Hichte

Het team

Toelichting van de school

Het team van Op ‘e Hichte bestaat uit een groep van leerkrachten, onderwijsassistenten, leraarondersteuner, IB'er en directeur. Samen bieden zij zo professioneel en optimaal mogelijk onderwijs aan de leerlingen van de school. Daarbij wordt gebruik gemaakt van elkaars unieke kwaliteiten.

De directeur van de school is drie dagen per week aanwezig. De directeur geeft leiding aan de ontwikkeling van het team en het onderwijs en is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken op school.

De intern begeleider is twee dagen per week aanwezig. De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en begeleidende taken. Zij helpt o.a. leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen en voert zo nodig gesprekken met ouders en leerkracht over het kind.  

Daarnaast zijn nog er drie onderwijsassistenten en een leraarondersteuner aanwezig. Onder verantwoordelijkheid van de leerkracht verrichten zij onderwijsinhoudelijke taken en begeleiden zij leerlingen bij het verwerven van vaardigheden.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging wordt zoveel mogelijk intern geregeld binnen stichting Palludara. Bij voorkeur valt een (duo)collega in. Ook kan er een beroep worden gedaan op een leerkracht uit de invalpool. Waneer in een uiterst geval geen inval mogelijk is, onderzoeken we of de betreffende leerlingen verdeeld kunnen worden over de andere groepen en/of een leraarondersteuner of onderwijsassistent begeleidt de leerlingen (onder supervisie van een leerkracht). Als laatste vragen we de ouders of hun kind thuis kan worden opgevangen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We werken op CBS Op 'e Hichte met zes (combinatie)groepen: 

  • Groep 1: Yvonne Kolk
  • Groep 2/3: Niese Klaziena van der Weij en Anny Brouwer
  • Groep 3/4: Eva Strödter en Brechtsje Feenstra
  • Groep 5/6: Aukje Griet Weerman
  • Groep 6/7: Tamara Bootsma
  • Groep 8: Nico Altena

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De aanpak van de kleutergroepen verschilt van de andere groepen (3 t/m 8). Ook de inrichting van het lokaal en de manier van werken is anders. Het werken in de kleutergroepen gebeurt vanuit de kring. Daarnaast wordt er gespeeld en gewerkt aan tafels, in hoeken, in het speellokaal en op het plein. Er is veel aandacht voor structuur en regelmaat.

In de kleutergroepen werken we met thema’s. Een beredeneerd aanbod in combinatie met duidelijk omschreven doelen biedt de basis voor een doorgaande lijn. Richtinggevend zijn de onderwijsbehoeftes en interesses van de kinderen. De activiteiten zijn betekenisvol en sluiten aan bij de belevingswereld van het jonge kind. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op CBS Op 'e Hichte wordt gewerkt met moderne methodes die voldoen aan de kerndoelen van het basisonderwijs. We vinden het belangrijk dat de lesstof zo actueel en uitdagend mogelijk wordt aangeboden. De verwerking van de lesstof kan op verschillende manieren tot stand komen: individueel, in kleine groepjes of in grotere groepen, schriftelijk, mondeling, via het werken op een device, creatief of projectmatig.

In groep 3 t/m 8 wordt gebruik gemaakt van tablets (i-Pad). Wij zien de tablet als een handige tool om de productiviteit te verhogen, kennis toegankelijk te maken en leren makkelijker te maken. De tablet vervangt echter niet de leerkracht en de reguliere middelen waarmee kennis wordt overgedragen op de leerlingen. Wij beschouwen ICT als een middel om ons onderwijs beter te maken. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Met de invoering van passend onderwijs hebben alle scholen van stichting Palludara een zorgplicht gekregen. Deze zorgplicht betekent dat elke school verantwoordelijk is om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Op 'e Hichte kijkt hiervoor naar de eigen mogelijkheden en naar de mogelijkheden van het kind. Kan de school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan wordt gekeken naar een andere passende plek.

Op 'e Hichte heeft een professionele zorgstructuur zodat alle kinderen de aandacht krijgen die ze nodig hebben. We streven naar een doorgaande ontwikkelingslijn en zorg op maat voor ieder kind. We zien ouders als samenwerkingspartners en zij nemen een belangrijke positie in. We hebben een gezamenlijk doel: het beste onderwijs voor ieder kind. De Intern Begeleider coördineert de zorg binnen de school. Als er meer begeleiding voor een kind nodig blijkt te zijn, is er binnen stichting Palludara specialistische zorg van een orthopedagoog aanwezig. Daarnaast maken wij ook gebruik van externe deskundigheid zoals de logopedist, fysiotherapeut en gebiedsteammedewerker vanuit de gemeente.

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben wij vastgelegd welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen en welke ambities de school heeft. U kunt het schoolondersteuningsprofiel opvragen bij de directeur.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze ambitie is om de leerlingen zoveel mogelijk onderwijs te bieden, afgestemd op hun eigen mogelijkheden. We doen dit binnen het leerstofjaarklassensysteem en hebben hoge verwachtingen van de leerlingen. De intern begeleider (IB'er) is erop gericht de competenties van de leerkracht te vergroten bij het afstemmen van het onderwijs op de behoeften van de leerlingen. In het schoolplan van de school staan daarnaast de brede ambities van de school geformuleerd.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Spelenderwijs leren

Kleuters starten hun schoolcarrière spelenderwijs. Kleuters leren door te spelen. Dit vraagt om een omgeving waarin de klas is ingericht met een diversiteit aan spel- en ontwikkelingsmateriaal en verschillende hoeken waarin de onderlinge samenhang van de brede ontwikkeling gestimuleerd wordt. In ons kleuteronderwijs staan niet de vakken centraal, maar de activiteiten die in dienst staan van de ontwikkeling van het kind. Daarom is ervoor gekozen om de leerstof in thema's aan te bieden. Alle activiteiten sluiten zoveel mogelijk aan bij het thema (activiteiten met accent op rekenen, taal, beweging, wereldoriëntatie, muziek e.d.). Het is heel leerzaam om het geleerde in de klas na te kunnen spelen in wisselende hoeken. Ook uitstapjes die bij het thema passen staan op het programma. Kinderen worden zo uitgedaagd de omgeving te onderzoeken en grip te krijgen om de wereld om zich heen.

Volgen van de ontwikkeling

Iedere schooldag verloopt volgens een bepaalde structuur waarin diverse routines naar voren komen. De dagplanning wordt in de kleutergroepen met dagritmekaarten aangegeven. Gedurende de dag observeert de leerkracht de kinderen. Begrippen als welbevinden en betrokkenheid staan tijdens deze observaties centraal. Het observeren van de algehele ontwikkeling van jonge kinderen gebeurt met behulp van de leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind van ParnasSys. We zien dat jonge kinderen zich grillig ontwikkelen en de verschillen in de ontwikkeling kunnen groot zijn. Om goed aan te sluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling maken de onderbouwleerkrachten aan de hand van de observatiegegevens een beredeneerd aanbod. 

Terug naar boven