Christelijke Basisschool Op 'e Hichte

De Terp 4 8629 RA Scharnegoutum

Schoolfoto van Christelijke Basisschool Op 'e Hichte

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij maken op school gebruik van de IEP eindtoets. De IEP eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8 en is bedoeld om te kijken waar de leerling staat. De uitslag van de IEP Eindtoets geeft informatie over het referentieniveau dat de leerling beheerst én een advies voor het voortgezet onderwijs.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We leggen de resultaten en de ontwikkeling van het kind vast in het leerlingvolgysteem ParnasSys. Onze leerkrachten zorgen ervoor, dat ze hun leerlingen goed kennen en ze volgen hun ontwikkeling nauwkeurig. In principe stromen alle leerlingen aan het einde van het schooljaar door naar het volgende leerjaar. In uitzonderlijke gevallen is het verstandig om een andere keuze te maken. We streven er naar dat school samen met ouders tot een goede afweging komen, waarbij we als school uiteindelijk de eindbeslissing nemen.

In groep 3 t/m 8 volgen wij de ontwikkeling van de leerlingen met behulp van methode-afhankelijke toetsen en methode-onafhankelijke toetsen (Cito). We vergelijken de uitkomsten van toetsen met onze doelen (normen en verwachtingen). Waar nodig stellen we het lesgeven of het aanbod bij en waar nodig geven we de leerlingen extra ondersteuning.

In groep 1/2 volgen wij de ontwikkeling van de leerlingen met behulp van de leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind van ParnasSys. De leerkracht volgt de leerling en weet wanneer zij de leerling in de gaten moet houden of wanneer zij in actie moet komen. Met behulp van de observaties komt de individuele leerling goed tot zijn recht en zijn er mogelijkheden om vanuit de rapportages en de analyse te komen tot een beredeneerd aanbod.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Uw kind gaat gemiddeld acht jaar lang naar school. In die periode leren wij hem of haar goed kennen. Aan het einde van de schoolperiode tellen al deze aspecten mee in de gezamenlijke zoektocht naar het beste vervolgonderwijs voor uw kind. In de Plaatsingswijzer worden vanaf groep 6 gegevens uit het leerlingvolgsysteem opgenomen en we gebruiken dit instrument als basis bij advies voor plaatsing in voortgezet onderwijs.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Je veilig en prettig voelen op school, dat is voor iedereen belangrijk! Leerkrachten, ouders en kinderen kunnen samen zorgen voor een fijne en veilige schoolomgeving. We leren kinderen respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging en besteden aandacht aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor een bepaalde opvatting. We zorgen ervoor dat kinderen elkaar goed leren kennen. We willen dat kinderen positief (leren) denken over zichzelf en een ander, een ander kunnen helpen en dat ze elkaar kunnen vertrouwen. Daarnaast leren we kinderen verantwoordelijk te zijn voor eigen gedrag.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen
  • Wederzijds respect
  • Sociale redzaamheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De scholen van Palludara zien de onderwijsinspectie als een critical friend. Zo kunnen we bij het  schoolbezoek laten zien waar we trots op zijn. Ook de ontwikkelpunten van de inspectie nemen we ter harte: dit zijn immers weer kansen om te leren en ons onderwijs te blijven verbeteren. Dat is precies wat onze leerlingen verdienen!

Terug naar boven