Christelijke Basisschool Op 'e Hichte

De Terp 4 8629 RA Scharnegoutum

Schoolfoto van Christelijke Basisschool Op 'e Hichte

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom bij CBS Op 'e Hichte! Sinds januari 2014 zitten wij in een prachtig nieuw, flexibel en transparant gebouw, samen met de kinderopvang, peuterspeelzaal en BSO van Kinderwoud. Dit nieuwe gebouw geeft ons de gelegenheid om samen verantwoordelijk te zijn voor de ontwikkeling van 'onze' kinderen. Mocht u met ons kennis willen maken, neem dan gerust contact op.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Welbevinden
  • Respect
  • Eigenaarschap
  • Verbinding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
132
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij beschikken over een schoolverzekering. De school, het personeel, de vrijwilligers en het bestuur van Palludara zijn verzekerd op basis van een basispakket. De tussenpersoon is Raetsheren van Orden. Voor het actuele verzekeringshandboek kunt u kijken op: Raetsheren (verusverzekeringen.nl). Bij schade als gevolg van onzorgvuldigheid of verwijtbare nalatigheid van de school kunt u contact opnemen met de schooldirecteur. Voor schade die door leerlingen veroorzaakt wordt (bijv. aan een device) verwijzen wij u als ouders/verzorgers naar uw eigen wettelijke aansprakelijkheid. De school is niet aansprakelijk voor toegebrachte schade door onrechtmatig handelen van een leerling. Daar is de leerling (lees: de ouders/verzorgers) in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat u als ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten.

Terug naar boven