Katholieke Basisschool St Michiel

Lagedijk 17 3998 KA Schalkwijk

 • De 'kanjertraining' in alle groepen bevordert de sfeer in de klas en draagt bij aan het voorkomen van pesten.
 • Bij het thema techniek wordt in de 'werkplaats' echt behangen in groep 1/2
 • Voor de kinderen die een extra uitdaging kunnen gebruiken hebben we toptalent materialen.
 • Met het planbord stimuleren we de zelfstandigheid van de kinderen.
 • Schoolfoto van Katholieke Basisschool St Michiel

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaat uit betrokken professionals die samen vorm geven aan kwaliteit en onderwijsvernieuwing.

Het team bestaat uit negen leerkrachten (deels parttime) en een vakleerkracht gym.

Naast de leerkrachten hebben we vier onderwijsassistenten die de leerkrachten ondersteunen door kleine groepjes leerlingen of individuele leerlingen te begeleiden. Samen hebben ze ruim een full-time aanstelling.

Verder bestaat het team uit de internbegeleider die twee dagen werkt, een schoolleider die vier dagen werkt en een administratief medewerkster die twee ochtenden per week werkzaam is op de St.Michiel.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer onze leerkrachten ziek zijn of individuele scholing volgen, dan worden zij vervangen door leerkrachten uit de invalpool van Transvita. Onze stichting Fectio heeft eigen invallers in dienst die werken onder de vlag van Transvita.

Wanneer hier geen leerkrachten beschikbaar zijn vragen we of eigen parttime leerkrachten extra willen werken. Ook wordt er gekeken of vakdocenten van Lukida (kunstenaars voor de klas) een zinvolle invulling aan ons onderwijs kunnen geven. Wanneer ook dit niet leidt tot een bezetting wordt een groep maximaal twee dagen verdeeld over andere groepen (wanneer dit mag volgens de Corona richtlijnen). Bij veel ziekte (gelukkig hebben we een laag ziekteverzuim onder de leerkrachten) en een tekort aan invallers kunnen ouders gevraagd worden hun kinderen thuis te houden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De groep 1-2 is bij ons samengesteld. Dit is een bewuste keuze. Jonge kinderen ontwikkelen zich in een heel verschillend tempo. Een samengestelde groep geeft hen de ruimte grote sprongen te maken en op andere momenten extra te herhalen. Wij starten komend schooljaar met één kleutergroep. Na de kerstvakantie verwachten we een instroomgroep in te richten voor de jongste kleuters. 

Groep 3 en 4 zijn homogene groepen, net als groep 8. De Groepen 5-6 en 6-7 zijn bij ons samengestelde groepen. De keuze voor homogene of samengestelde groepen wordt ingegeven door het aantal leerlingen dat we in een jaargroep hebben. Deze keuze wordt bepaald door het team en de MR. De kwaliteit van het onderwijs staat bij deze keuze altijd centraal.

De groepsgrootte van groep 3-8 is 17 tot 26 leerlingen.

Een vakdocent verzorgt de gymlessen voor groep 3-8. De leerlingen in groep 1-2 krijgen gymles van de eigen leerkracht. Op projectbasis hebben we specialisten te gast op het gebied van sport. Met dank aan een subsidie van de gemeente Houten kunnen we dit jaar ook een vakdocent drama inhuren voor een aantal lessen.

We werken samen met de Marnixacademie en leiden stagiaires van deze Pabo op. Deze studenten geven les onder supervisie van de leerkracht en kunnen aanwezig zijn bij oudergesprekken. Komend schooljaar hebben we twee derdejaarsstudenten en een eerstejaarsstudent die ons onderwijs verrijken.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In het onderwijs van groep 1-2 maken we gebruik van de methode Kleuterplein. Deze behandelt alles wat een kleuter tegenkomt: rekenen, lezen, (voorbereidend) schrijven, Engels, sociaal-emotionele ontwikkeling, wereldoriëntatie, burgerschap, drama, muziek en beeldende vorming.

Dit jaar starten we met de methode 4x Wijzer. Dit is een thematische werkwijze voor de groepen 1 t/m 8 op het gebied van geschiedenis, aardrijkskunde, natuur & techniek en kunst.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Specifieke school informatie

Op basisschool St. Michiel bieden wij onderwijs aan een brede doelgroep. We hebben leerlingen met gediagnosticeerde dyslexie, dyscalculie, ADHD, stoornissen in het autistisch spectrum en kinderen met een fysieke beperking. Er zijn kinderen die (deels) uitstromen op eind groep 6 niveau en we hebben meerbegaafde leerlingen binnen onze school.

We hebben een gediplomeerde Intern Begeleider (IB'er) en twee specialisten Toptalent in huis voor de onderbouw en de bovenbouw. Daarnaast wordt de Remedial Teaching, de fysiotherapie en de logopedie die door ouders of de zorgverzekering worden gefinancierd op school gegeven. Zo zijn er korte lijnen tussen de specialist, ouders en de leerkrachten.

Onze twee onderwijsassistenten begeleiden leerlingen individueel of in kleine groepjes. Ook bieden ze ondersteuning tijdens het zelfstandig werken in de groep, zodat de leerkracht ruimte heeft om leerlingen met een specifieke behoefte extra te begeleiden. De inzet van de onderwijsassistenten wordt bepaald in overleg met de leerkrachten en de IB'er.

Op stichtingsniveau zijn er coaches aanwezig met verschillende expertises, waar we een beroep op kunnen doen. Daarnaast wordt er voor specifieke fysieke-, leer- of gedragsproblemen een enkele keer externe ondersteuning ingehuurd.

We zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband ProfiPendi voor de leerlingen die wij als school onvoldoende kunnen bedienen. Het samenwerkingsverband zorgt voor een netwerk van ondersteuningsmogelijkheden rondom de leerlingen, de scholen en eventueel de ouders. 

Regio informatie over passend onderwijs

Passend Onderwijs

Passend Onderwijs heeft als doel dat ieder kind een plek krijgt op een school die past bij de kwaliteiten en de mogelijkheden van het kind. Ook als hij of zij extra ondersteuning nodig heeft. Om dit te realiseren, eventueel met wat extra ondersteuning, werken basisscholen in de regio samen in een samenwerkingsverband. In deze regio is dat Profi Pendi. Profi Pendi is het samenwerkingsverband voor het basisonderwijs in de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vijfherenlanden. Het bestaat uit 17 schoolbesturen, ca. 17.000 leerlingen en ca. 80 scholen (inclusief 4 scholen voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor speciaal onderwijs). Met passend onderwijs wil de overheid bereiken dat:

 • alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen;
 • een kind naar een gewone school gaat als dat kan;        
 • een kind naar het speciaal onderwijs gaat als intensieve begeleiding nodig is;    
 • scholen de mogelijkheden hebben voor ondersteuning op maat;         
 • de mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van het kind bepalend zijn, niet de beperkingen;     
 • kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten.

(Bron: Rijksoverheid.nl)

Zorgplicht

De school waar een kind naartoe gaat, is verplicht passende ondersteuning te geven als de leerling extra ondersteuning nodig heeft. Dat wordt zorgplicht genoemd. Wanneer de school deze hulp niet kan bieden, zoekt de school samen met ouders naar de best passende plek voor de leerling. Het uitgangspunt daarbij is dat kinderen thuisnabij onderwijs volgen. Echter, niet alle gespecialiseerde vormen van ondersteuning kunnen geboden worden binnen de scholen die gevestigd zijn in de regio. Daarom werkt Profi Pendi samen met scholen voor speciaal onderwijs buiten de regio die bereid zijn leerlingen met speciale onderwijsbehoeften toe te laten.

Ondersteuningsplan

De scholen in deze regio bieden dezelfde basisondersteuning. Soms is echter extra ondersteuning nodig voor een leerling. Profi Pendi ontvangt middelen vanuit de overheid voor zowel de basis- als de extra ondersteuning. Hoe dit geld wordt ingezet en verdeeld over de deelnemende schoolbesturen is vastgelegd in het Ondersteuningsplan (OP). Daarin staan ook andere afspraken, bijvoorbeeld wanneer een kind een plek kan krijgen in speciaal (basis)onderwijs. Dit plan wordt afgestemd met de gemeenten in de regio.

Wanneer naar het samenwerkingsverband?

Soms heeft een kind meer ondersteuning nodig dan een school kan bieden. Als Intern Begeleider, groepsleerkracht of ouder van de leerling krijgt u op dat moment te maken met het samenwerkingsverband. De IB’er neemt het initiatief voor een multidisciplinair overleg. Dat is een overleg waarin ouders, leerkracht(en), de Intern Begeleider van de school, een Collegiaal Consultant van Profi Pendi en eventueel andere deskundigen met elkaar bespreken hoe het kind de ondersteuning kan krijgen die het nodig heeft. Er kan bijvoorbeeld besloten worden extra onderzoek te doen of om hulp van buitenaf de school binnen te halen. Wanneer een kind daarmee voldoende geholpen is, kan het op de eigen basisschool blijven. Soms blijkt echter dat ook deze hulp onvoldoende helpt. Er wordt dan met elkaar besloten dat een kind naar speciaal basisonderwijs of naar een school voor speciaal onderwijs zal gaan. De school dient dan bij het samenwerkingsverband een aanvraag in voor een toelaatbaarheidsverklaring.

Betrokkenen

Bij een multidisciplinair overleg schuift – afhankelijk van de hulpvraag – geregeld iemand van het sociaal team aan. Er kunnen dan direct afspraken gemaakt worden waar onderwijs en zorg elkaar raken. Ook andere deskundigen, denk aan een logopediste of orthopedagoog, kunnen deelnemen. Leerplicht kan ook deelnemen. De gemeenten en het onderwijs stemmen geregeld zaken met elkaar af waar onderwijs en zorg elkaar nodig hebben. Zo denken de gemeenten mee bij het opstellen van het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband en is het samenwerkingsverband betrokken bij de totstandkoming van de gemeentelijke jeugdplannen.

Privacy

Wanneer voor een leerling een multidisciplinair overleg gevoerd wordt, deelt de school informatie over de leerling met het samenwerkingsverband.  Profi Pendi gaat zorgvuldig om met deze privacygevoelige informatie en maakt daarom gebruik van de monitor Kindkans. Hierin worden gegevens op een veilige manier gedeeld.

Wat doet Profi Pendi?

Profi Pendi probeert ervoor te zorgen dat er een dekkend aanbod van voorzieningen is, zodat thuiszitten voorkomen kan worden en kinderen zoveel mogelijk in de eigen omgeving naar school kunnen. Profi Pendi zorgt er ook voor dat elke school in de regio dezelfde basisondersteuning aanbiedt en is verantwoordelijk voor de verdeling van het budget voor extra begeleiding onder de aangesloten schoolbesturen.

Meer weten?

Ga naar de website www.profipendi.nl of kijk op www.passendonderwijs.nl.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De peutergroep van Kind&Co zit bij de St.Michiel onder één dak. Wanneer de kinderen van de Peutergroep naar de St.Michiel komen is er een 'warme' overdracht aan de leerkrachten van groep 1/2. Ook tussentijds is het makkelijk om nog met elkaar informatie uit te wisselen ten behoeve van het onderwijs en de kinderen. Zo'n twee keer per jaar is er ook contact tussen de peutergroep en onze intern begeleider.

Terug naar boven