Katholieke Basisschool St Michiel

Lagedijk 17 3998 KA Schalkwijk

 • De 'kanjertraining' in alle groepen bevordert de sfeer in de klas en draagt bij aan het voorkomen van pesten.
 • Bij het thema techniek wordt in de 'werkplaats' echt behangen in groep 1/2
 • Voor de kinderen die een extra uitdaging kunnen gebruiken hebben we toptalent materialen.
 • Met het planbord stimuleren we de zelfstandigheid van de kinderen.
 • Schoolfoto van Katholieke Basisschool St Michiel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Sinds het schooljaar 2015-2016 zien we een stijgende lijn in het gemiddelde van onze eindresultaten. De afgelopen jaren scoren we boven het landelijk gemiddelde.

De nieuwe methodes voor rekenen, begrijpend lezen en taal/spelling hebben hun vruchten afgeworpen. Deze nieuwe methodes stellen hogere doelen. Ook ondersteunen ze de leerkrachten beter bij het differentiëren naar het niveau van de leerlingen. De methodes bieden veel mogelijkheden voor automatiseren en verdiepen.

De kinderen die langer met deze nieuwe methodes werken zullen hier nog meer van profiteren. Dit betekend niet dat de gemiddelde resultaten op de eindtoets alleen maar zullen stijgen de komende jaren. We zien ook groepen aankomen waar verschillende kinderen niet makkelijk hoge leeropbrengsten halen. Met hun motivatie en doorzettingsvermogen en met goed onderwijs, zien we wel dat ieder kind op zijn eigen niveau een mooie ontwikkeling doormaakt. Dit is waar we naar streven.

In schooljaar 2018-2019 is de methode Engels vernieuwd. We geven Engels vanaf groep 1. In 2021-2022 willen we voor het eerst de opbrengsten van ons Engelsonderwijs met de Cito-toets in kaart brengen.

Vanuit de interne begeleiding en directie wordt systematisch meegekeken naar de onderwijsresultaten en de manier van werken, voor effectief onderwijs op maat.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Naast de methodetoetsen, nemen we in januari en juni de Cito toetsen af. Deze resultaten worden geanalyseerd per groep door de leerkracht en de intern begeleider. Deze analyse, in combinatie met de onderwijsbehoefte van ieder kind, vormt de basis voor de indeling in niveaugroepen per hoofdvak. Waar nodig past de leerkracht het onderwijs aan op basis van deze analyse. Acties ter verbetering worden verwerkt in de groepsplannen. Twee keer per jaar worden ook op de studiedagen de schoolbrede resultaten geanalyseerd. Dan wordt gekeken wat er schoolbreed nodig is om de leeropbrengsten te verhogen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Uit het onderzoek van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, blijkt dat we op de St.Michiel gemiddeld hoger adviseren dan de eindscore Cito aangeeft. Daarbij halen onze kinderen vaker dan landelijk onvertraagd hun diploma op het niveau dat we hebben geadviseerd. Op de website scholen op de kaart, leest u hier meer over. 

https://scholenopdekaart.nl/Basisscholen/11476/1142/Katholieke-Basisschool-St-Michiel/Plaats-in-het-voortgezet-onderwijs-na-drie-jaar

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Elke leerling moet zich veilig en thuis voelen op school. We vertrouwen erop dat kinderen en ouders de intentie hebben om hier aan bij te dragen. Hierin zijn we als hele gemeenschap verantwoordelijk. Juist in een dorp als kleine gemeenschap komen kinderen elkaar overal tegen. We respecteren verschillen in levensbeschouwing, talenten en seksuele geaardheid.

Onze leerkrachten zijn goed geschoold en herkennen de signalen als leerlingen zich niet veilig voelen. We verzamelen twee keer per jaar data rondom sociale veiligheid per groep en registreren veiligheidsincidenten. We analyseren deze en koppelen daar beleidsontwikkeling aan welke we evalueren.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Vertrouwen
 • Verantwoordelijkheid
 • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Dit inspectierapport is inmiddels gedateerd. Het dateert van meer dan 7 jaar terug.

Binnen Fectio hebben we een uitgebreid kwaliteitssysteem dat onder andere bestaat uit:

 • Eens per twee jaar een tevredenheidsonderzoek onder ouders, medewerkers en leerlingen vanaf groep 6.
 • Eens per vier jaar een interne audit door collega directeuren.
 • Jaarlijks wordt er met de bestuurder en de kwaliteitsmedewerker systematisch de kwaliteit besproken met behulp van het instrument 'zelfevaluatie'.

Terug naar boven