Christelijke Basisschool De Meander

Lindenlaan 14 9771 AM Sauwerd

  • Op onze school is samenwerken erg belangrijk
overleggen is daarvoor noodzakelijk.
  • De leerlingen maken zelfstandig gebruik van onze leerpleinen. Daar werken ze zelfstandig met alle materialen die ze nodig hebben.
  • Wij zijn een Biologie PLus School en duurzaamheid vinden we erg belangrijk. We geven Biologielessen op een geheel andere wijze en elke week werken de kinderen in de schooltuin achter onze school. Daar brengen ze de biologielessen in de praktijk.

Het team

Toelichting van de school

Op onze school is een professioneel team werkzaam. Een leerkracht werkt fulltime, de andere leerkrachten werken parttime. De 2 leerkrachten tussen de 55 en 65 jaar werken 1 dag op onze school. Zij werken op basis van het seniorenbeleid.

Het werken op een kleine school is anders dan op een grotere. Op grotere scholen is vaak de leerstofjaarklas het uitgangspunt. Op een kleine school lukt dat niet, omdat er kinderen van verschillende leeftijden in de klas zitten. Het onderwijs kan op deze manier wel meer worden afgestemd op de specifieke behoeften van de leerling. Als leerkracht op een kleine school vraagt dit creativiteit bij het verzorgen van de lessen. Een voordeel van de kleine school is – naast dat er een intensievere band met de leerlingen kan worden opgebouwd - dat veranderingen makkelijker zijn door te voeren dan bij een grote school. De betrokkenheid van teamleden en ouders is groot. Een oplossingsgerichte werkhouding komt goed van pas bij het leraar zijn op onze kleine school.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht zich ziek meld, wordt er z.s.m. contact opgenomen met Personeelsbemiddelingsbureau Slim. Zij gaan na of er op dat moment een vervanger aanwezig is. Is dat het geval dan zal deze invalkracht de groep overnemen. Is dat niet het geval zal de directie nagaan of er een andere collega de groep wil overnemen. Mocht ook dit niet lukken wordt, per keer, gekeken wat de beste oplossing is: de groep verdelen of naar huis sturen. Te allen tijde is hierover contact met de ouders.   Bij langdurige vervanging moet de school rekening houden met aangegane verplichtingen binnen de VCPO Noord-Groningen. Ontstane vacatures moeten daar gemeld en van daaruit ingevuld worden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Elke groep heeft zijn eigen accenten op leerinhouden en vakgebieden. bij de kleuters zijn de leerlingen. dagelijks bezig met voorbereidende reken- en taalactiviteiten en het aanleren van sociale vaardigheden. Bij de kleuters wordt het zelfstandig werken en de zelfredzaamheid gestimuleerd en ontwikkeld. Dit alles binnen de thematische context waarin het spel van de leerlingen belangrijk is.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Leerlingen gaan per schooljaar heel wat uren naar school. Er is een wettelijk aangesteld minimum aantal uren dat de leerlingen naar school moeten. CBS De Meander voldoet aan de eisen die gesteld zijn.

De onderwijstijd wordt verdeeld over de verschillende vakgebieden, waarbij Nederlandse taal en rekenen tenminste de heeft van het onderwijsaanbod beslaan. Over het aanbod binnen de verschillende vakgebieden de gebruikte methodes en methodieken kunt u in de schoolgids informatie lezen.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het is onze ambitie om, als het even kan in het belang van de leerling en de andere leerlingen en met passende ondersteuning, alle kinderen een plaats te bieden bij ons op school.

Terug naar boven