Christelijke Basisschool De Meander

Lindenlaan 14 9771 AM Sauwerd

  • Op onze school is samenwerken erg belangrijk
overleggen is daarvoor noodzakelijk.
  • De leerlingen maken zelfstandig gebruik van onze leerpleinen. Daar werken ze zelfstandig met alle materialen die ze nodig hebben.
  • Wij zijn een Biologie PLus School en duurzaamheid vinden we erg belangrijk. We geven Biologielessen op een geheel andere wijze en elke week werken de kinderen in de schooltuin achter onze school. Daar brengen ze de biologielessen in de praktijk.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

CBS de Meander gebruikt het Cito- leerlingvolgsysteem. Daarmee volgen we de ontwikkeling van ieder kind. In groep 8 maken ze de IEP Eindtoets. Zo kunnen we onderwijs op maat bieden en de leerlingen in groep 8 een weloverwogen advies voor het Voortgezet Onderwijs geven. Met de resultaten van de eindtoetsen scoren we dit jaar het landelijk gemiddelde. We zijn als school veel bezig met het opbrengstgericht werken en dan is dit een resultaat waar we uiteraard trots op zijn.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.

Naast?resultaten?zijn juist ook observaties en andere signalen uit de dagelijkse onderwijspraktijk belangrijk. Door te meten, te observeren, te signaleren en te analyseren krijgen leerkrachten een goed beeld van de vorderingen en de onderwijsbehoeften van uw kind en kunnen zij daar gericht op inspelen.?  Met de methodegebonden en methode overstijgende toetsen bewaken we de leervorderingen van ieder individueel kind, maar geven ook een beeld van de kwaliteit van ons onderwijs. Methodegebonden toetsen geven inzicht of de leerling de aangeboden doelen van een blok of hoofdstuk van bijvoorbeeld spelling of rekenen heeft behaald.?? De methode overstijgende toetsen meten de vaardigheden van een kind over een langere periode en in een andere combinatie van vragen. Als niet-methodegebonden?toetsen worden de?CITO toetsen?afgenomen. Dit gebeurt 2x per jaar nl. in januari/februari en in juni.?Welke toetsen dat zijn hangt af van de ontwikkeling van uw kind en wordt door school vastgesteld?in het zorgplan.?De scores worden vermeld in?ParnasSys?en op het rapport en ze worden met u besproken tijdens de voortgangsgesprekken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft in februari 2017 onze school bezocht.

Zij heeft daarin haar vertrouwen uitgesproken maar ook heeft zij enkele aanbevelingen gedaan. We zijn hard aan het werk gegaan met deze aanbevelingen.

In het inspectieverslag kunt u lezen hoe wij er als school nu voorstaan.

Terug naar boven