Mariabasisschool

Schoolstraat 2 7041 ZM 's-Heerenberg

  • Hier zijn we echt trots op.
  • Carnaval leeft.
  • Veel sneeuwpret om de school
  • Samen rekenen met een rekenbal
  • Spelling op de computer

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Soms maken de leerlingen een eindtoets, maar worden de resultaten niet meegeteld.

Dit gebeurt bijvoorbeeld bij leerlingen die een eigen leerlijn hebben gekregen op grond van resultaten in eerdere schooljaren.

Hoe is de berekening tot stand gekomen?

De op de eindtoets behaalde percentages referentieniveaus zijn berekend op basis van de eindtoetsgegevens zoals ze bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) staan geregistreerd in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD). De school heeft deze zelf uitgewisseld met ROD, via het eigen leerlingadministratiesysteem. De rekenregels voor de berekening zijn gebaseerd op de Regeling leerresultaten PO van de Inspectie van het Onderwijs (hierna: inspectie). Dat zijn de regels die de inspectie hanteert in het kader van het toezicht. Hieronder vallen bijvoorbeeld regels ten aanzien van leerlingen die volgens de inspectie niet hoeven worden meegenomen in de eindtoetsresultaten van een school.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We gebruiken op onze school moderne methodieken, waarvan we, veelal in gr.4 t/m 8, de digitale verwerking op de Chromebook maken.

Deze methoden kennen een leerlijn, die door onze school gevolgd wordt.

De resultaten van onze leerlingen monitoren we d.m.v. observaties, gesprekken en methode gebonden toetsen.

Twee keer per jaar maken onze leerlingen de Cito toetsen.

Deze toetsen worden door de leerkracht geanalyseerd en besproken met onze IB-er. Na deze toetsperiode plannen we twee studiedagen voor alle collega 's om de resultaten op leerling, groeps- en schoolniveau met elkaar te bespreken.

Deze dagen zijn bijzonder waardevol, omdat hier ook de verbeter- en ontwikkelpunten geformuleerd worden.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij vinden het heel belangrijk om uit te dragen dat respect en vriendelijkheid waarden zijn die altijd gewaardeerd worden. Het spreekwoord: "Wie goed doet, goed ontmoet" is hier echt van toepassing.

Samen er voor zorgen dat we een fijne school zijn. Dat betekent ook, dat we zorg voor elkaar en voor elkaars spullen hebben.

Er kan op je gebouwd worden. We zijn betrouwbaar en doen wat we zeggen.

Als deze waarden in de school aanwezig zijn, durf je ook fouten te maken. Je weet dat er iemand is, die je wil en kan helpen..... en iedereen mag dan ook zijn fouten maken.

In alle groepen wordt in de eerste 3 weken van het schooljaar extra aandacht besteed aan bovenstaande waarden en een goede sfeer in de groep. De Gouden Weken. Gedurende het schooljaar wordt er op schoolniveau een moment gekozen waar we kijken of het voorgaande nog steeds geldt. Dit laten we ook aan elkaar zien, middels dans, drama of een andere vorm die gekozen is om het voorgaande vorm te geven.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Betrouwbaar
  • Veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven