Mariabasisschool

Schoolstraat 2 7041 ZM 's-Heerenberg

  • Hier zijn we echt trots op.
  • Carnaval leeft.
  • Veel sneeuwpret om de school
  • Samen rekenen met een rekenbal
  • Spelling op de computer

Het team

Toelichting van de school

Vakleerkracht gym:

Op de dinsdag en woensdagochtend maakt iedere groep gebruik van een vakleerkracht gym. Dhr. Siebe Jansen geeft dan de les.

De tweede gymles wordt, op een ander moment, door de eigen leerkracht gegeven.

Vakleerkracht muziek:

De leerlingen van groep 4 en 5 krijgen iedere vrijdagochtend AMV-les van de vakleerkracht: mevr. Marion Stokman. De andere groepen maken gebruik van de methode 123 zing.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In eerste instantie neemt een duo-partner de groep over. Indien dit niet kan, maken wij gebruik van de Vervangingspool PON (pesoneelscluster Oost-Nederland).

Mochten deze stappen niet het gewenste resultaat hebben, dan treedt het vervangingsbeleid in werking. Dit beleid staat op de schoolsite.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Naast de reguliere groepen kent onze school ook op 2 dagen in de week een regenbooggroep. (maandag en donderdag) 

Hierin nemen leerlingen uit verschillende groepen plaats, die geen uitstroomprofiel voor groep 8 hebben op bepaalde vakgebieden.(begr.lezen, rekenen, spelling en lezen)

We begeleiden deze leerlingen zoveel mogelijk op individueel niveau, maar een groot gedeelte van de week zijn deze leerlingen wel aanwezig in hun "eigen" groep.

Daarnaast zal er onder begeleiding van een leerkrach ook ruimte zijn, om de kinderen die meer aankunnen te bedienen. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de bovenstaande vakgebieden zit natuurlijk ook een stukje kanjertraining, godsdienst en kunstzinnige en creatieve vorming. Ook de pauzemomenten zijn niet meegenomen in dit urenrooster. De kinderen hebben in de ochtend en in de middag 15 min. pauze.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In bovenstaande vakgebieden hebben we hierboven de vakgebieden begrijpend lezen en studievaardigheden gekoppeld met de WO vakgebieden.

Taal en spelling staan onder taal.

Dit zijn natuurlijk allemaal richttijden.

De pauze is niet meegenomen. Het eten en drinken wel. (per dag 15 min. lunch x 5 dagen= 75min)

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel legt de school ten minste eenmaal per 4 jaar vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Leraren, schoolleiding en bestuur stellen samen het schoolondersteuningsprofiel op.

Expertise binnen en buiten de school

Op basis van het profiel inventariseert de school welke expertise ze nog moet ontwikkelen en wat dat betekent voor de (scholing en toerusting van) leraren. De school plaatst het profiel op de website van de school, zodat iedereen (ouders, leerlingen en andere partijen) kan zien welke ondersteuning de school biedt. Voor onze school is er geen expliciete expertise vereist. Er wordt voldaan aan de wettelijke eisen.

Dekkend aanbod binnen het samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband legt alle profielen bij elkaar om te beoordelen of het daarmee een dekkend aanbod kan realiseren. Doel is immers dat alle leerlingen een passende plek krijgen. Op basis van de schoolprofielen stelt het samenwerkingsverband de basisondersteuning vast. Dit is de ondersteuning die alle scholen binnen het samenwerkingsverband kunnen bieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om ondersteuning voor meer en minder begaafde leerlingen en om het omgaan met gedragsproblemen. Binnen ons samenwerkingsverband is er voldoende aanbod.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij zullen de leerlingen goed blijven volgen in de klas. Dat wil zeggen dat wij dan de kinderen nog meer op hun behoefte kunnen bedienen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Met Juut &Co 'Peuteropvang "Buitenkind", die bij ons in het gebouw zitten, werken we nauw samen en vindt er veel uitwisseling plaats.

Om onze jongste leerlingen goed te kunnen begeleiden volgen we hun ontwikkeling aan de hand van leerlijnen. Deze leerlijnen geven een goed beeld van de ontwikkeling van een kind en op deze wijze kunnen we adequaat reageren als blijkt dat de ontwikkeling stagneert of juist veel sneller gaat. Deze leerlijnen kennen we op de cognitieve gebieden (ontwikkelingen om te komen tot taal-, lees- en rekenontwikkeling). de motorische ontwikkeling, de creatieve ontwikkeling en de sociaal emotionele ontwikkeling.

Terug naar boven