Mariabasisschool

Schoolstraat 2 7041 ZM 's-Heerenberg

  • Hier zijn we echt trots op.
  • Carnaval leeft.
  • Voor de fijne motoriek nog steeds heel waardevol.
  • Als je de som kunt uitleggen, heb je die echt gesnapt.
  • Veel sneeuwpret om de school

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

In eerste instantie neemt een duo-partner de groep over. Indien dit niet kan, maken wij gebruik van de Vervangingspool PON (pesoneelscluster Oost-Nederland).

Mochten deze stappen niet het gewenste resultaat hebben, dan treedt het vervangingsbeleid in werking. Dit beleid staat op de schoolsite.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Naast de reguliere groepen kent onze school ook op 3 dagen in de week een regenbooggroep. (maandag, woensdag en donderdag) 

Hierin nemen leerlingen uit verschillende groepen plaats, die geen uitstroomprofiel voor groep 8 hebben op bepaalde vakgebieden

We begeleiden deze leerlingen zoveel mogelijk op individueel niveau, maar een groot gedeelte van de week zijn deze leerlingen wel aanwezig in hun "eigen" groep.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de bovenstaande vakgebieden zit natuurlijk ook een stukje kanjertraining, godsdienst en kunstzinnige en creatieve vorming. Ook de pauzemomenten zijn niet meegenomen in dit urenrooster. De kinderen hebben in de ochtend en in de middag 15 min. pauze.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In bovenstaande vakgebieden hebben we hierboven bijvoorbeeld het stukje begrijpend lezen en studievaardigheden gekoppeld met de WO vakgebieden.


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel legt de school ten minste eenmaal per 4 jaar vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Leraren, schoolleiding en bestuur stellen samen het schoolondersteuningsprofiel op.

Expertise binnen en buiten de school

Op basis van het profiel inventariseert de school welke expertise ze nog moet ontwikkelen en wat dat betekent voor de (scholing en toerusting van) leraren. De school plaatst het profiel op de website van de school, zodat iedereen (ouders, leerlingen en andere partijen) kan zien welke ondersteuning de school biedt. Voor onze school is er geen expliciete expertise vereist. Er wordt voldaan aan de wettelijke eisen.

Dekkend aanbod binnen het samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband legt alle profielen bij elkaar om te beoordelen of het daarmee een dekkend aanbod kan realiseren. Doel is immers dat alle leerlingen een passende plek krijgen. Op basis van de schoolprofielen stelt het samenwerkingsverband de basisondersteuning vast. Dit is de ondersteuning die alle scholen binnen het samenwerkingsverband kunnen bieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om ondersteuning voor meer en minder begaafde leerlingen en om het omgaan met gedragsproblemen. Binnen ons samenwerkingsverband is er voldoende aanbod.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven