Prins Willem Alexanderschool

Wagenmakerstraat 51 2694 BW 's-Gravenzande

 • Schoolfoto van Prins Willem Alexanderschool
 • Schoolfoto van Prins Willem Alexanderschool
 • Schoolfoto van Prins Willem Alexanderschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Voor wat betreft de eindtoets streven we naar een score die boven het landelijk gemiddelde ligt, in vergelijking met scholen dezelfde schoolweging. De schoolweging van de school is 26,94 (3-jaars gemiddelde) en de schoolspreiding is 5,33 (3-jaars gemiddelde).

De afgelopen jaren scoorde de school lager dan het gemiddelde van soortgelijke scholen. 95,2% van de leerlingen behaalde het 1F-niveau (landelijk gemiddelde 96,6%) en 59,4% behaalde het 1S/2F niveau (landelijk gemiddelde 64,8%). De resultaten op het gebied van rekenen (1S) zijn te laag, in vergelijking met andere scholen. De school scoort echter wel boven de signaleringswaarde (onderwijsinspectie). Het doel is om de resultaten te verhogen. Aan de hand van een schoolzelfevaluatie (vastgelegd in een document) zijn er een aantal interventies afgesproken, die moeten zorgen voor structureel hogere resultaten. De school wordt hierin begeleid door adviseurs van https://www.1801.nl 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We werken planmatig aan de resultaten van het onderwijs. Aan de hand van de (methode onafhankelijke) resultaten maakt de school twee keer per jaar een diepteanalyse (n.a.v. de Cito Leerling in Beeld-afname en Mijn Kleuter Groep - observatie) en bepaalt vervolgens welke onderdelen verbetering behoeven.

In de dieptenanalyse zijn de resultaten van de afgelopen drie jaar geplaatst. Dit zijn zowel tussentijdse als ook eindresultaten. Er wordt vervolgens gewerkt volgens het Handelings- Gericht Werken-principe van de PDCA-cirkel (Plan - Do - Check - Act).

Om de resultaten te verhogen zijn er de volgende interventies afgesproken:

 1. Betrokkenheid en (aanleren van) eigenaarschap bij alle leerlingen. Kindgesprekken vormen hierin een belangrijke bouwsteen.
 2. Goede analyse, acties noteren, acties uitvoeren en bewaken en evalueren.
 3. Sterke leerlingen meer uitdagen en loslaten.
 4. Zicht op wat er bereikt moet worden (doelen) + keuzes maken/differentiëren. Hieraan voldoende tijd besteden / tijd voor vrijmaken: goede voorbereiding lessen.
 5. Doorgaande lijn in afspraken en hieraan houden + didactisch handelen (EDI instructie en kijkwijzer). Afspraken uitwerken in kwaliteitskaarten.
 6. Hoge verwachtingen van elkaar, ouders en de leerlingen.
 7. Leertijd: tijd goed benutten, vanuit een vast lesrooster.
 8. Ouderbetrokkenheid (verder) verhogen

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De procedure van advisering start in groep 7. Ouders/verzorgers zijn vanuit eerdere groepen al gewend dat er gesprekken over de voortgang van uw kind worden gevoerd met de leerkracht(en) en dat de leerlingen getoetst worden. Hier is groep 7 geen uitzondering op. We kijken naar bij de advisering naar de voortgang van de leerling op diverse gebieden, waaronder:  

 • Resultaten van leerlingvolgsysteemtoetsen uit eerdere groepen en de huidige groep
 • Zorgdossier van de leerling
 • Gedragskenmerken en sociaal-emotionele vaardigheden
 • Werkhouding en motivatie
 • Resultaten op methode gebonden toetsen
 • Resultaat capaciteiten- of intelligentieonderzoek
 • Thuissituatie van de leerling   

Er geldt de volgende procedure:

 1. Eind groep 7 wordt de CITO Leerling in Beeld E7-toets afgenomen, waarna de adviescommissie voor het eerst bij elkaar komt om een voorlopig advies te bepalen. Hier zijn de kwaliteitscoördinatoren en groepsleerkrachten 7 en 8 bij betrokken. Dit advies wordt met u en uw kind besproken tijdens de laatste spreekavond in groep 7. Het advies krijgt uw kind mee op papier.
 2. In september/oktober wordt in groep 8 de NIO en de CITO Leerling in Beeld B8-toets afgenomen.
 3. In november in groep 8 volgt een updategesprek met de groepsleerkrachten van groep 8. In dit gesprek bespreken we de uitslagen van de NIO en CITO B8, de werkhouding en de richting van het advies waar uw kind naar onderweg is. Leerlingen waarbij meer zorg gewenst is, maken de Drempeltoets om de leerbehoeften beter in kaart te brengen. Hierover is altijd met ouders al eerder contact geweest.
 4. In januari volgt het Voorlopig Schooladvies. Dit advies wordt opgesteld door de kwaliteitscoördinator en groepsleerkrachten groep 7 en 8. Dit advies krijgt uw kind weer mee op papier en dit wordt gevolgd door een gesprek met de groepsleerkrachten groep 8 en ouder(s) en kind.
 5. Hierna volgt in februari de afname van de Doorstroomtoets. Half maart volgt hiervan de uitslag. Deze uitslag is leidend bij het opstellen van het Definitief Schooladvies.
 6. De adviescommissie (op dit tijdstip kwaliteitscoördinator, directie, groepsleerkrachten 8) stelt na overleg het Definitief Schooladvies op en deelt dit met u en uw kind. Ook dit advies krijgt uw weer op papier mee. En ook hier volgt weer een gesprek met de groepsleerkrachten en u en uw kind. Na het gesprek volgt eind maart de landelijke aanmeldweek waarin de leerlingen aangemeld dienen te worden bij hun nieuwe school in het voortgezet onderwijs.
 7. Het is aan de toelatingscommissie van de school voor VO te besluiten of een leerling al dan niet wordt toegelaten. Na beëindiging van de inschrijfperiode vinden vanuit het VO nog de volgende acties plaats: Er is overleg tussen de brugklascoördinator en de leerkrachten van de basisschool over de aangemelde leerlingen, dit is de ‘warme overdracht’. Aangemelde leerlingen worden bijeengeroepen op de school voor VO ter kennismaking (vaak aan het eind van het schooljaar van groep 8).
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het vertrekpunt voor al ons onderwijs is het pedagogisch klimaat in school: plezier in leren vormt de basis. Vanuit een veilige, respectvolle, oplossingsgerichte en positieve omgeving komen kinderen het beste tot hun recht. We zetten preventief in op het vergroten van de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat. Vanuit onze visie zijn Plezier, veiligheid en respect belangrijke kernwaarden:

Plezier: een fundament voor leren

Bij ons op school geloven we dat leren begint met plezier. Met het enthousiaste team van de Prins Willem-Alexanderschool bieden we een passend leeraanbod, dat waar nodig kan variëren in tempo en niveau en waarin ontdekkend en uitdagend leren een plaats hebben. Het betrekken van leerlingen hierbij zorgt dat zij gemotiveerd en geïnspireerd raken. Samen plezier hebben is essentieel. Plezier betekent dat je betrokken bent, je talenten kunt ontwikkelen, succeservaringen opdoet en dat je gezien en gewaardeerd wordt.   

Veiligheid: een warme school

Op de Prins Willem-Alexanderschool heerst een warme sfeer waarin iedereen zichzelf kan zijn. We streven ernaar dat elk kind en elk teamlid met plezier naar school komt. Samen met ouders, opvang en betrokkenen bouwen we aan een veilig klimaat gebaseerd op rust en vertrouwen. Schoolbrede afspraken en het leerkrachthandelen zorgen voor een omgeving waarin iedereen zich prettig, gewaardeerd en veilig voelt.  

Respect: een gedeelde identiteit

Onze school heeft een christelijke identiteit en respecteert andere geloven en diversiteit. Wij werken vanuit christelijke normen en waarden. Respect, inleving en empathie vormen de basis van ons gedrag. Verschillen in meningen erkennen we, ze vormen een kans om met en van elkaar te leren. We moedigen nieuwsgierigheid aan en stimuleren open gesprekken die begrip en respect voor elkaar bevorderen. Ook leren wij leerlingen deel te nemen aan de maatschappij en werken wij aan burgerschapsvorming, zodat leerlingen een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij.

We besteden aandacht aan het ontwikkelen van de sociale vaardigheden in onze lessen met behulp van Kwink. Dit is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL), inclusief burgerschap en mediawijsheid Kwink biedt een doordacht SEL-programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep.  Samen met deskundigen onderzoeken we op welke wijze we het proces van groepsvorming nog beter kunnen beïnvloeden om zo gericht te werken aan sociale veiligheid. We doen dit volgens de aanpak van ‘superhelden' (Orka-training), zie https://www.orkatraining.nl 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Plezier
 • Veiligheid
 • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school werd in 2013 voor het laatst door de onderwijsinspectie bezocht. De school valt onder het basisarrangement, dat wil zeggen dat er geen risico's zijn voor de kwaliteit van het onderwijs.

Terug naar boven