Prins Willem Alexanderschool

Wagenmakerstraat 51 2694 BW 's-Gravenzande

  • Schoolfoto van Prins Willem Alexanderschool
  • Schoolfoto van Prins Willem Alexanderschool
  • Schoolfoto van Prins Willem Alexanderschool

Het team

Toelichting van de school

De lessen bewegingsonderwijs (voor de groepen 3-8) twee maal per week (45 min.) worden gegeven in de gymzaal van ISW (Gasthuislaan), door een bevoegde vakdocent bewegingsonderwijs. De leerlingen uit de groepen 1-2 krijgen bewegingsonderwijs van hun eigen leerkracht(en) op het schoolplein of in het speellokaal van de school.

Naast bewegingsonderwijs worden er ook periodiek andere docenten (gastlessen) ingezet, bijvoorbeeld voor technieklessen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het doel is dat de leerlingen alle lesdagen les krijgen. Bij afwezigheid van een leerkracht worden de volgende stappen ondernomen:

  1. De duo-leerkracht wordt ingezet
  2. Een invaller van de invallijst (via PCPOW of eigen lijst) wordt ingezet.
  3. Een parttimer van de school wordt ingezet
  4. Een ondersteunende leerkracht, indien aanwezig, wordt ingezet.
  5. Leerlingen worden verdeeld over meerdere andere groepen

Lukt dit allemaal niet, dan kan aan ouders worden aangegeven dat er geen leerkracht beschikbaar is. Dit komt echter niet of nauwelijks voor.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De groepen 3 tot en met 8 krijgen les van een vakleerkracht gymnastiek.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Elke groep hanteert een eigen lesrooster. De leerkracht heeft de ruimte / vrijheid om (beredeneerd) af te wijken van de lestijden. Centraal in het onderwijs staat dat de doelen worden behaald. Soms is er meer tijd nodig voor een bepaald doel of doelen, terwijl andere doelen sneller worden behaald.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Elke groep hanteert een eigen lesrooster. De leerkracht heeft de ruimte / vrijheid om (beredeneerd) af te wijken van de lestijden. Centraal in het onderwijs staat dat de doelen worden behaald. Soms is er meer tijd nodig voor een bepaald doel of doelen, terwijl andere doelen sneller worden behaald.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De school heeft drie kwaliteitsmedewerkers, met ieder een eigen bouw (onder-, midden- en bovenbouw).

De specialisten voor taal en rekenen hebben een adviserende taak naar het management en het team. Ook bieden ze ondersteuning aan leerkrachten. De specialisten maken deel uit van een 'expertise team', een aantal teamleden die werken aan de (verdere) kwaliteitsverhoging van onderdelen van het onderwijs.

Onze hoogbegaafde leerlingen kunnen deelnemen aan de "digitale leerschool". De school heeft hiervoor criteria opgesteld. In overleg met ouders kunnen kinderen hieraan deelnemen. De digitale leerschool is een programma waar kinderen via de computer Engels op hoog niveau krijgen aangeboden

Voor dyslectische kinderen maken we gebruik van een I-pad. De I-pad wordt door de ouders zelf aangeschaft. De school levert het programma appwriter en begeleiding voor ouders en kind. Met dit programma is het o.a. mogelijk teksten in te scannen en voor te laten lezen. Daarnaast is er een traject voor leerlingen met dyslexie waarbij ondersteuning van buitenaf komt om deze leerlingen te begeleiden. Hiervoor zijn criteria opgesteld. Meer informatie kunt u op school hierover krijgen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school wil zoveel mogelijk leerlingen begeleiden en het passend onderwijs bieden. Dit geldt ook voor leerlingen met een (extra) ondersteuningsbehoefte.

De school werkt aan de hand van zorgniveaus. De eerste lijns zorg wordt door de leerkracht uitgevoerd. Is er meer nodig, dan wordt er individuele begeleiding (in of buiten de groep) geboden. Als het nodig is wordt er vervolgens gebruik gemaakt van de inzet van extern deskundige. Pas daarna komt een eventuele verwijzing naar het speciaal (basis-) onderwijs aan de orde. Dit is echter niet het uitgangspunt.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Samenwerking met Okidoki

De PWA is een 'brede school. Hieronder wordt verstaan, dat er naast het basisonderwijs sprake is van een netwerk van voorzieningen voor kinderen van 0 tot 12 jaar. De hele dag opvang (0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (voor en na schooltijden voor leerlingen van 4-12 jaar) wordt door Okidoki verzorgd. Ook ondersteunt Okidoki bij de tussenschoolse opvang. Okidoki heeft een aantal eigen ruimtes in het gebouw en gebruikt buiten de schooltijden ook ruimtes van het onderwijs.

Aanbod onderwijs jonge kind (groep 1-2)

Het onderwijskundig beleid van de groepen 1 en 2, verschilt van het onderwijs in de groepen 3 tot en met 8: de lokalen zijn anders ingericht en de manier van werken is ook anders. De kinderen ontwikkelen zich vooral door het “spelen” in de hoeken, waarbij focus op het werken, spelen met materialen en aandacht voor de Mijn Kleuter Groep methodedoelen centraal staan. In de hoeken proberen we kinderen zelfstandig te laten werken. Door, als leerkrachten, mee te spelen en vragen te stellen, verdiepen wij het spel. We motiveren kinderen (door te werken met thema's aansluitend bij hun belevingswereld) en proberen het gevoel competent te zijn te bevorderen. De veel gebruikte thema’s van “Kleuter Universiteit” sluiten hierbij goed aan. De kinderen gaan in de hoeken intensief met elkaar om en leren zo samen te werken. Voorbeelden van hoeken zijn: de leeshoek, de bouwhoek, de huishoek, de verteltafel, de knutselhoek, een winkeltje, de reken- en schrijfhoek enz. Uitgaande van het thema van “Kleuter Universiteit” proberen we bij de kinderen zoveel mogelijk de eigen inbreng te motiveren. Hierbij komen allerlei leeractiviteiten aan de orde. Bijvoorbeeld voorbereidend rekenen (tellen, groepjes maken, enz.), aanvankelijk lezen, aanvankelijk schrijven, mondelinge taalvaardigheid, grove en fijne motoriek, beginnende geletterdheid en schrijven. Veel aandacht is er in deze groep voor de taalontwikkeling, want een goede beheersing van de taal is de basis voor alle andere leergebieden.

Terug naar boven