Prins Willem Alexanderschool

Wagenmakerstraat 51 2694 BW 's-Gravenzande

  • Schoolfoto van Prins Willem Alexanderschool
  • Schoolfoto van Prins Willem Alexanderschool
  • Schoolfoto van Prins Willem Alexanderschool

In het kort

Toelichting van de school

Verleden

Op 13 februari 1874 kwam een aantal ‘s-Gravenzanders bijeen, om te komen tot oprichting van een bijzondere (christelijke) schoolvereniging. Besloten werd tot het oprichten van een Vereniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs. Dat hield in dat het onderwijs niet van een bepaalde kerk uitging, maar dat het bestuur van de vereniging bestond uit vertegenwoordigers van de Ned. Herv. Kerk, de Gereformeerde Kerk en de Chr. Gereformeerde Kerk.

Op 5 februari 1875 werd de eerste christelijke school in het dorp geopend, met 78 leerlingen. Gedeeltelijk gebouwd met op het strand aangespoeld wrakhout, stond het schoolgebouw in het vroeger geheten Molen- of Fijne Slop, thans Pieter Heusstraat geheten. De samenwerking t.b.v. het onderwijs tussen de verschillende kerkgenootschappen duurde tot 30 september 1903. Op die datum opende de Hervormde schoolvereniging haar eigen school aan de Naaldwijkseweg. In 1923 werd het gebouw vervangen door een nieuw en groter gebouw, gelegen aan de Sand-Ambachtstraat.

Op 1 augustus 2007 is een nieuw gebouw aan de Wagenmakerstraat 51 betrokken. In het gebouw zijn tevens kinderopvang en de buitenschoolse opvang gevestigd. In maart 2014 is een toren aan het schoolgebouw gebouwd met daarin ruimte voor 5 extra groepen en buitenschoolse opvang.

Heden

De huidige Prins Willem-Alexanderschool is een christelijke basisschool. In het moderne gebouw in ’s-Gravenzande (in de wijk Vreelande) vormen we, samen met kinderopvang Okidoki, een brede school waar dagelijks ruim 400 kinderen naartoe gaan

Op de Prins Willem-Alexanderschool zorgen alle betrokkenen voor een omgeving waarin leerlingen tot bloei kunnen komen. Samen, met respect voor elkaar en met plezier als drijvende kracht, bouwen we met ons team aan een school waarin veiligheid, kwaliteit en eigenaarschap de weg wijzen naar een prachtige toekomst voor de leerlingen. 

Het motto van de school is: Plezier als basis, groei als doel.

Wilt u meer weten? U bent van harte welkom op school. Maak een afspraak via het formulier op de website van de school: https://www.pwag.pcpow.nl/nuttige-informatie/inschrijven


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Respect
  • Plezier
  • Eigenaarschap
  • Kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De meeste leerlingen van de school wonen in ‘s- Gravenzande en in de directe omgeving van de school. Enkele leerlingen wonen in Monster, Hoek van Holland of Naaldwijk.

De populatie bestaat grotendeels uit Nederlandse leerlingen, met een Nederlandse achtergrond. De ouders zijn vooral middelbaar en deels ook hoger opgeleid. De schoolweging is 26,93 (3-jaars gemiddelde). Dit is lager dan het landelijk gemiddelde (30) en dit betekent dat de thuissituaties overwegend stimulerend zijn.

De leerling-populatie is stabiel, er zijn niet veel kinderen (minder dan 2% van het totaal) die jaarlijks tussentijds vertrekken en/of instromen of verwezen worden naar het speciaal onderwijs.

De ruim 400 leerlingen zijn over 17 groepen verdeeld: 5 kleutergroepen en steeds twee groepen 3-8. Jaarlijks worden er maximaal 60 leerlingen toegelaten.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
399
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze BSO en TSO wordt op professionele wijze georganiseerd in samenwerking met Okidoki. Okidoki heeft een aantal ruimtes en een eigen plein beschikbaar in het gebouw, met name voor de hele dag opvang (0-4 jaar). Voor voor- en naschoolse opvang gebruikt Okidoki een aantal ruimtes, die gedeeld worden met het onderwijs.

De tussenschoolseopvang (TSO) wordt door de school georganiseerd, hierbij worden pedagogisch medewerkers van Okidoki ingeschakeld voor toezicht en begeleiding. Tussen beide organisaties is regelmatig overleg gericht op samenwerking en verbetering.

In schooljaar 2023-2024 zijn de schooltijden geëvalueerd en is onderzocht over een model met '5-gelijke dagen' kon worden ingevoerd per 1 augustus 2024. Er is gekozen om dit niet te doen per deze datum en de schooltijden in schooljaar 2024-2025 ongewijzigd te laten. Uiterlijk voor 1 maart 2025 wordt bekend of schooltijden vanaf 1 augustus 2025 veranderen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Meldcode

De meldcode huiselijke geweld en kindermishandeling wordt gehanteerd, zie hiervoor: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode.

Sociaal Kernteam en spreekuur

Het Sociaal Kernteam (SKT) helpt inwoners van de gemeente Westland bij het zoeken van hulp op verschillende gebieden. Zij verstrekt informatie en regelt ondersteuning en zorg. Dit geldt ook voor uw vragen over opvoeden en opgroeien van kinderen. Als dat nodig is wordt u bijgestaan door een zorgregisseur. Deze zorgt ervoor dat u die hulp krijgt die nodig is. Hiervoor vindt overleg plaats met (huis)artsen en andere specialisten. De zorgregisseur kan op locatie of thuis met u afspreken. Bij diverse overleggen m.b.t. leerlingzorg op school, is ook het SKT aanwezig Het uitgangspunt bij hulp is steeds: een gezin, een plan, een aanspreekpunt. U bereikt het Sociaal Kernteam via het Klant Contact Centrum (KCC)van de gemeente: telefoon 14 0174, zie ook: https://www.sktwestland.nl/contact 

1x per 14 dagen is er een SKT-spreekuur op school. In de agenda van Socal Schools kunt u zien wanneer er een spreekuur is. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Tessa Torn is vanuit het SKT-contactpersoon voor de PWA. Eventuele vragen hierover kunt u aan de kwaliteitscoördinatoren stellen.

Schoring / verwijdering

Natuurlijk hopen we dat alle leerlingen in staat zijn het onderwijs bij ons op een prettige manier te volgen. Dat is ons uitgangspunt en allereerste streven. Toch is het mogelijk dat het noodzakelijk is een leerling te schorsen en een uiterst geval te verwijderen. Dit is beschreven in de regeling: “Schorsing en verwijdering leerlingen” van het PCPOW, zie hiervoor: https://www.pcpow.nl/wat-moet-u-weten/wat-als-het-even-niet-zo-goed-gaat 

Terug naar boven